Методологічна роль законів збереження у фізиці

Нова педагогіка » Методика вивчення законів збереження в шкільному курсі фізики » Методологічна роль законів збереження у фізиці

Сторінка 1

Місце фізики в системі загальноосвітніх предметів визначається особливостями фізики серед інших наук. Сучасна фізика є найважливішим джерелом знань про навколишній світ, основою науково-технічного прогресу і разом з тим одним з найважливіших компонентів людської культури[9].

Фізика є наукою, що відкриває фундаментальні закони природи. Фізичні теорії і фізичні методи дослідження все більше проникають в інші природничі науки (хімію, астрономію, біологію тощо) і дають важливі результати. Фізику вважають теоретичною основою сучасної техніки, багато галузей якої виникли на базі фізичних відкриттів.

Фізика вивчає первинні структури матерії і відповідні їм найпростіші форми її руху. Цим вона створює природничо-наукову базу для сучасного світогляду.

Значення того чи іншого навчального предмета визначається через його специфічні особливості та ознаки. Фізика як навчальний предмет навчального плану середньої школи дозволяє озброїти учнів основами фізики - науки про природу. Зміст, система і методологія фізики відкривають великі можливості для формування наукового світогляду учнів, вироблення практичних умінь і навичок, дійових навичок самостійної роботи. При реалізації цих завдань розвиваються розумові здібності учнів, зокрема логічне мислення учнів, як відображення вищої логіки - логіки природи. Фізика має величезний виховний потенціал.

Сучасний етап розвитку загальноосвітньої школи спрямований на виховання учнів засобами навчального предмета. Виховання невіддільне від мислення, формування наукової картини світу і оволодіння методами пізнання природи. Наукове мислення як психічний процес, полягає в узагальненому відображенні суб'єктом суттєвих зв'язків і відносин дійсності.

Перехід школи на нову систему фізичної освіти передбачає вивчення в основній школі систематичного курсу. Систематизація змісту навчального матеріалу кожного розділу курсу фізики на основі понять, законів, деяких ідей фізичної теорії та фізичної картини світу дозволяє виділити загальнонаукові поняття, фундаментальні закони, основними з яких є закон збереження і перетворення енергії, імпульсу, заряду.

У концепції модернізації освіти підкреслено, що вирішення завдань навчання фізики в основній школі неможливо без розкриття універсального характеру законів збереження, без показу їх значення в науці і техніці. Вивченню енергетичних характеристик фізичних явищ, речовини і поля відводиться значна частина навчального матеріалу курсу фізики. Відображення універсальності закону збереження і перетворення енергії важливо для формування наукової картини світу, зокрема її ідей про матеріальну єдність світу, енергії - кількісної міру руху, рух - спосіб існування матерії.

Фізична картина світу - частина наукового світогляду. Формуючи світогляд, розвиваючи теоретичне мислення учнів, важливо залучати їх увагу до процесів зміни, властивим матеріальним об'єктам. Для фізичних форм руху існує єдина кількісна міра, якою є енергія. Встановлення єдиної міри руху обумовлено тим, що фізичні форми руху здатні перетворюватися друг у друга в певних кількісних співвідношеннях. Це стверджує закон збереження і перетворення енергії.

В даний час проблема відбору змісту навчального матеріалу в основній школі, послідовність його вивчення, які забезпечували б засвоєння енергії як заходи руху і взаємодії об'єктів природи, знаходяться в центрі уваги педагогічної науки.

В основній школі (на першому ступені навчання) раніше не вивчався закон збереження і перетворення енергії. Розглядалося перетворення окремих видів енергії в інші без вивчення закону збереження механічної енергії, закону збереження енергії в теплових процессах[9]. Досвід вивчення цих питань на першій ступені обмежений. Строго, логічно, несуперечливо ввести поняття енергії вкрай важко. Енергія - це теоретичне поняття, вона характеризує рух і взаємодію різних видів матерії. На відміну від більшості інших понять енергія являє собою абстракцію більш високого рівня, необхідну для формування в учнів фізичної картини світу. Дослідження психологів (П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, О.М. Леонтьєв, Ж. Піаже, C.JI. Рубінштейн) показують, що учні 7-9 класів здатні до освоєння системи знань з фізики. Психологи вважають важливою властивістю особистості школяра підліткового віку можливість абстрактних узагальнень, освоєння розумових дій, характерних для наукового мислення, оперування емпіричними і теоретичними методами пізнання природи. Змістовне узагальнення розглядається нами як теоретичне узагальнення, що формується в учнів при вивченні курсу фізики в основній школі, на рівні понять, законів, ідей фізичної картини світу. Систематизируючими факторами теоретичних узагальнень можуть слугувати поняття енергії, а також закон збереження і перетворення енергії.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Психолого-педагогічне обґрунтування процесу організації навчання дітей 5-го року життя
У психології і педагогіці прийнято описувати структуру дошкільного віку в термінах педагогічної періодизації, заснованої на хронологічному віці (роки життя): молодший дошкільний вік (до 4 р ...

Методичні принципи організації та проведення ігор на уроках хімії
Структурна схема, яка запропонована нижче, є умовним алгоритмом розробки, проведення та аналізу навчальних ігор. Авжеж, не всі пункти приведеної схеми обов’язкові для застосування, однак, я ...

Ознайомлення молодших школярів з прийменником
Як самостійна частина мови прийменник вивчається в 2 класі. Однак ще в букварний період навчання грамоти діти практично знайомляться з цією частиною мови під час читання вміщених у букварі ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net