Інформаційні технології в контексті інтеракції

Нова педагогіка » Інтерактивні методи навчання » Інформаційні технології в контексті інтеракції

Сторінка 2

- використання імітаційних інтерактивних моделей для демонстрації функцій об'єкта, що вивчається;

- виконання операцій за допомогою програмних засобів типу діяльнісного предметно-орієнтованого середовища.

Провідними видами комп'ютерних програм є такі:

Комп'ютерний підручник - комплексне програмове забезпечення навчального процесу, що об'єднує якості підручника, довідника, методичних рекомендацій, лабораторного практикуму, задачника;

контролюючі засоби – призначені для контролю, оцінювання, корекції знань учнів;

тренажери - служать для формування та закріплення навчально-пізнавальних навичок;

ігри - програми, що забезпечують найефективніше спілкування та взаємодію гравця з об'єктами ігрового середовища, здійснюють реальний вплив на формування світогляду гравців, особливо підліткового віку;

предметно-орієнтовані середовища - програми, які моделюють мікро - та макросвіти та дозволяють учням оперувати об'єктами, проводити самостійні дослідження, вивчаючи об'єкти у динаміці.

Гіпермедіа - технології надають можливість для роботи з текстами: аналізувати тексти великого обсягу, виділяти в них ключові об’єкти, організовувати перехресні посилання між ними.

Мереживі технології призначені для телекомунікаційного спілкування учнів з викладачами, колегами, працівниками бібліотек, лабораторій, установ освіти тощо. Телекомунікаційний доступ до баз даних здійснюється через всесвітню мережу Internet.

Формами мережевої комунікації є:

електронна пошта - призначається для обміну інформацією між суб'єктами зв'язку, здійснення консультування, організації дистанційного навчання;

телеконференція - дозволяє викладачу та учням, що знаходяться на значній відстані один від одного, організовувати спільне навчання, обговорювати навчальні проблеми, брати участь у ділових іграх, практикумах тощо в умовах так званого віртуального і часу.

Отже, враховуючи вищезазначене, доходимо висновку, що інформаційні технології - це інноваційний підхід до організації інтеракції між комп'ютером та учнями, яка відбувається в діалоговому режимі та у якій ефективно реалізуються інтегровані цілі освітнього процесу: (психологічні, педагогічні, соціологічні) та комплексні педагогічні цілі (дидактичні, виховні, розвиткові).

інтерактивне навчання тренінг

Загальні висновки

1. Акцентуація уваги на інтеракцію як методу організації освітнього процесу - не данина сучасним модним тенденціям в освіті, що є мінливими, як сама мода. Вона обумовлена ефектом, який спричиняє інтеракція на поліпшення якості освіти, підвищення рівня навчальних досягнень учнів та їх психосоціальне зростання. Позитивний результат застосування інтеракцій підтверджують численні психолого-педагогічні дослідження.

2 Інтеракція- взаємодія та спілкування партнерів в процесі розв'язання різноманітних навчально-виховних проблем. Тому цей інноваційний діалогічний метод організації освітнього процесу є альтернативним традиційному монологічному. Принцип діалогічності реалізується у відповідних формах (видах) інтеракції: тренінг, дискусія, психо- і соціодрама, мозкова атака, сюжетно-рольові та ділові ігри, проблемний семінар, евристична бесіда, практикум тощо.

3. Основне призначення інтеракцій - стимуляція суб'єктної активності учнів: розумової, емоційної, соціальної, фізичної.

4. Ефективність використання інтеракцій залежить від усвідомлення педагогами їх значимості та перспективності для підвищення якості освіти, від рівня засвоєння ними теоретичних засад і технологій їх проведення, а також від адаптованості учнів до нових форм організації

5. Застосування у педагогічному процесі сучасних розвивальних педагогічних технологій модульно-розвивального, осмислювально-концентрованого, проблемно-діалогічного навчання, організації навчання за технологією Ельконіна - Давидова - Репкіна, технології "школи діалогу культур", програми "Крок за кроком", "Рівний - рівному" є умовою для теоретичного та практичного засвоєння вчителями інтерактивних методів навчання та адаптації учнів до участі у інтеракціях, оскільки ці методи є провідними у інноваційному навчальному процесі.

6. При всій зовнішній імпровізації, творчому сценарюванні та режисурі інтеракцій, вони мають відповідати комплексу вимог - загально педагогічних, дидактичних, психологічних, виховних, технологічних, організаційно-технічних, гігієнічних.

7 З-поміж різноманітних підходів до вирішення проблем підвищення ефективності освітнього процесу особливо перспективним видається інформаційно-технологічний. Інформаційні технології забезпечують комунікацію (інформаційний обмін) як на рівні "людина (суб'єкт пізнання та діяльності) - комп'ютер" (носій потрібної інформації), так і на рівні "людина - людина" (комп'ютер на цьому рівні - одночасно засіб зв'язку та носій інформації). Провідними інформаційними технологіями в плані комплексного розв'язання дидактичних, психологічних, виховних задач педагогічного процесу є мультимедіа-, гіпермедіа- та мережеві технології. Використання їх в освітньому процесі, як показує досвід, сприяє не тільки інтелектуальному розвитку особистості, а й формуванню.

Страницы: 1 2 

Рекомендуємо почитати:

Роль соціального педагога у реалізації прав дитини
Соціально-педагогічна діяльність повинна бути мистецтвом та конструктивною наукою, У вітчизняній літературі технології соціальної роботи трактуються як сукупність прийомів, методів та вплив ...

Основний зміст занять з декоративно-прикладного мистецтва в школі
Велике значення українського декоративно-прикладного мистецтва полягає в естетичному та художньому вихованні дітей у сучасній початковій школі. Чимало педагогів, учених, методистів, художни ...

Комплекс вправ для формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом
У цьому підрозділі розглядаються основні етапи роботи над формуванням в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом і розробляються фрагме ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net