Інформаційні технології в контексті інтеракції

Нова педагогіка » Інтерактивні методи навчання » Інформаційні технології в контексті інтеракції

Сторінка 2

- використання імітаційних інтерактивних моделей для демонстрації функцій об'єкта, що вивчається;

- виконання операцій за допомогою програмних засобів типу діяльнісного предметно-орієнтованого середовища.

Провідними видами комп'ютерних програм є такі:

Комп'ютерний підручник - комплексне програмове забезпечення навчального процесу, що об'єднує якості підручника, довідника, методичних рекомендацій, лабораторного практикуму, задачника;

контролюючі засоби – призначені для контролю, оцінювання, корекції знань учнів;

тренажери - служать для формування та закріплення навчально-пізнавальних навичок;

ігри - програми, що забезпечують найефективніше спілкування та взаємодію гравця з об'єктами ігрового середовища, здійснюють реальний вплив на формування світогляду гравців, особливо підліткового віку;

предметно-орієнтовані середовища - програми, які моделюють мікро - та макросвіти та дозволяють учням оперувати об'єктами, проводити самостійні дослідження, вивчаючи об'єкти у динаміці.

Гіпермедіа - технології надають можливість для роботи з текстами: аналізувати тексти великого обсягу, виділяти в них ключові об’єкти, організовувати перехресні посилання між ними.

Мереживі технології призначені для телекомунікаційного спілкування учнів з викладачами, колегами, працівниками бібліотек, лабораторій, установ освіти тощо. Телекомунікаційний доступ до баз даних здійснюється через всесвітню мережу Internet.

Формами мережевої комунікації є:

електронна пошта - призначається для обміну інформацією між суб'єктами зв'язку, здійснення консультування, організації дистанційного навчання;

телеконференція - дозволяє викладачу та учням, що знаходяться на значній відстані один від одного, організовувати спільне навчання, обговорювати навчальні проблеми, брати участь у ділових іграх, практикумах тощо в умовах так званого віртуального і часу.

Отже, враховуючи вищезазначене, доходимо висновку, що інформаційні технології - це інноваційний підхід до організації інтеракції між комп'ютером та учнями, яка відбувається в діалоговому режимі та у якій ефективно реалізуються інтегровані цілі освітнього процесу: (психологічні, педагогічні, соціологічні) та комплексні педагогічні цілі (дидактичні, виховні, розвиткові).

інтерактивне навчання тренінг

Загальні висновки

1. Акцентуація уваги на інтеракцію як методу організації освітнього процесу - не данина сучасним модним тенденціям в освіті, що є мінливими, як сама мода. Вона обумовлена ефектом, який спричиняє інтеракція на поліпшення якості освіти, підвищення рівня навчальних досягнень учнів та їх психосоціальне зростання. Позитивний результат застосування інтеракцій підтверджують численні психолого-педагогічні дослідження.

2 Інтеракція- взаємодія та спілкування партнерів в процесі розв'язання різноманітних навчально-виховних проблем. Тому цей інноваційний діалогічний метод організації освітнього процесу є альтернативним традиційному монологічному. Принцип діалогічності реалізується у відповідних формах (видах) інтеракції: тренінг, дискусія, психо- і соціодрама, мозкова атака, сюжетно-рольові та ділові ігри, проблемний семінар, евристична бесіда, практикум тощо.

3. Основне призначення інтеракцій - стимуляція суб'єктної активності учнів: розумової, емоційної, соціальної, фізичної.

4. Ефективність використання інтеракцій залежить від усвідомлення педагогами їх значимості та перспективності для підвищення якості освіти, від рівня засвоєння ними теоретичних засад і технологій їх проведення, а також від адаптованості учнів до нових форм організації

5. Застосування у педагогічному процесі сучасних розвивальних педагогічних технологій модульно-розвивального, осмислювально-концентрованого, проблемно-діалогічного навчання, організації навчання за технологією Ельконіна - Давидова - Репкіна, технології "школи діалогу культур", програми "Крок за кроком", "Рівний - рівному" є умовою для теоретичного та практичного засвоєння вчителями інтерактивних методів навчання та адаптації учнів до участі у інтеракціях, оскільки ці методи є провідними у інноваційному навчальному процесі.

6. При всій зовнішній імпровізації, творчому сценарюванні та режисурі інтеракцій, вони мають відповідати комплексу вимог - загально педагогічних, дидактичних, психологічних, виховних, технологічних, організаційно-технічних, гігієнічних.

7 З-поміж різноманітних підходів до вирішення проблем підвищення ефективності освітнього процесу особливо перспективним видається інформаційно-технологічний. Інформаційні технології забезпечують комунікацію (інформаційний обмін) як на рівні "людина (суб'єкт пізнання та діяльності) - комп'ютер" (носій потрібної інформації), так і на рівні "людина - людина" (комп'ютер на цьому рівні - одночасно засіб зв'язку та носій інформації). Провідними інформаційними технологіями в плані комплексного розв'язання дидактичних, психологічних, виховних задач педагогічного процесу є мультимедіа-, гіпермедіа- та мережеві технології. Використання їх в освітньому процесі, як показує досвід, сприяє не тільки інтелектуальному розвитку особистості, а й формуванню.

Страницы: 1 2 

Рекомендуємо почитати:

Основні вимоги до складання навч програм для роботи з дітьми дошк віку
У ДНЗ навчання дітей англ. м. доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу м ...

Характер текстів для читання та система вправ для навчання техніки читання учнів початкової школи при вивченні турецької мови
Для формування адекватних умінь читання велике значення має характер текстів для читання, їх зміст, інформативність, цікава фабула і т. ін. Від якості текстового матеріалу залежить мотиваці ...

Перевірка якості знань студентів отриманих під час проведення практичного заняття з використанням активних методів навчання
Аналіз результатів експериментального дослідження практичного заняття з використанням активних методів навчання показав: - ефективність активного методу навчання (імітаційний) у глибокому з ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net