Дидактичні умови організації самостійної роботи у класі-комплекті

Нова педагогіка » Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі » Дидактичні умови організації самостійної роботи у класі-комплекті

Сторінка 14

Сучасна дидактика розуміє самостійну роботу з кількох точок зору, визначаючи дане поняття у широкому (починаючи від усних відповідей учнів на запитання вчителя) чи вузькому (коли учень вносить щось індивідуальне, творче) плані. Найбільш правильним ми визнаємо визначення поняття «самостійна робота» як різновид навчальної роботи, яка виконується без безпосередньої участі вчителя, за його завданням у спеціально виділений для цього час. При цьому учні свідомо прагнуть досягти поставленої в завданні мети, використовуючи свої зусилля та висловлюючи в тій чи іншій формі результати власних дій. Відповідно до даного визначення у поняття самостійної роботи ми включали навчальні завдання, які самостійного їх виконання учнями.

У структурному відношенні самостійна робота учнів містить три етапи – підготовчий, виконавчий та перевірний. Відповідно до цього у структуру самостійної роботи входить аналіз завдання, пошук способів його розв’язання, планування роботи, виконання завдання, перевірка та оцінка результатів виконаної роботи. Ми враховували, що певні види самостійних робіт можуть містити усі або деякі із цих етапів, а ефективність розвитку самостійності молодших школярів залежить від наявності у завданнях максимальної кількості структурних елементів самостійної роботи.

Класифікацію самостійних робіт проводять за різними критеріями: за дидактичною метою (підготовчі, навчальні, перевірні); за навчальним матеріалом (пов’язані зі спостереженнями, постановкою дослідів, вимірюваннями, роботою із підручником і т. ін.); за характером навчальної діяльності (робота поданим зразком, за правилом чи системою правил, творчими завданнями); за способом організації (фронтальна, групова, індивідуальна); за рівнем творчості (репродуктивні і пошукові).

Методика проведення самостійної роботи у класах-комплектах визначається специфічними особливостями предмета, змістом теми та рівнем підготовленості учнів. Тому під час планування самостійної роботи вчителі повинні визначити її місце в структурі уроку, передбачити труднощі, які можуть виникнути під час роботи у різних групах і класах; правильно визначити зміст і обсяг завдань, форму їх подачі; тривалість самостійної роботи. Також потрібно дібрати потрібний дидактичний матеріал та знайти раціональний спосіб перевірки роботи, враховуючи, що результативність самостійної роботи значною мірою залежить від способу постановки навчального завдання.

Самостійна робота у класах-комплектах повинна бути посильною, різноманітною за формою та змістом, вносити у процес засвоєння знань елемент новизни, заохочувати до різнобічного вивчення предметів, використання різних форм порівняння, аналізу, узагальнень, конструювання й переконструювання навчального матеріалу. Загальний процес використання самостійних робіт у класах-комплектах повинен спрямовуватися на перехід від оперування теоретичними положеннями до практичного їх використання, здатності обґрунтовувати свої дії та критично оцінювати виконане навчальне завдання.

З метою формування програмових знань та умінь, розвитку учнів малокомплектної школи загалом вчитель повинен здійснювати пряме чи опосередковане керівництво процесом виконання самостійних робіт на основі алгоритмів розумової діяльності, що передбачає зростання рівня самостійності та активності учнів. Пряме керівництво розумовою діяльністю учнів початкових класів у процесі навчання передбачає створення в їхній свідомості алгоритму міркувань. За опосередкованого керівництва розумовою діяльністю дітям пропонують завдання в такій послідовності, яка б забезпечувала відпрацювання кожної конкретної операції як компонента певного прийому розумової діяльності. Необхідною умовою ефективного виконання учнями самостійної роботи є цілеспрямоване використання пізнавальних завдань як засобу розумового розвитку та когнітивного збагачення.

Аналіз методичної літератури показав, що вчені-методисти приділяють певну увагу висвітленню питання організації самостійної роботи в класі-комплекті. В масовому педагогічному досвіді ця проблема також знайшла своє розв’язання. цією метою нами виділено такі дидактичні умови ефективної організації самостійної роботи в класі-комплекті: врахування постановки навчальних завдань; диференціація навчальних завдань; контроль та самоконтроль навчальної діяльності; різноманітність змісту і характеру навчальних завдань.

Страницы: 9 10 11 12 13 14 15

Рекомендуємо почитати:

Розробка бінарних дій викладача і тих, хто навчається
Бінарні дії викладача та студентів на факультативному занятті представлені у табл. 2.5. Таблиця 2.5 Бінарні дії викладача та студентів на факультативному занятті Структурні елементи заняття ...

Загальна характеристика навчальних позашкільних закладів освіти
Головна особливість діяльності позашкільних закладів полягає в тому, що вона будується на взаємній співтворчості педагогів і дітей, на їхній дружбі і духовній спільності, визнаній самостійн ...

Психолого-педагогічна характеристика категорії обдарованих дітей
Протягом тривалого часу увагу науковців привертає визначення поняття обдарованість, що є надзвичайно важливим, оскільки від цього залежить те, кого й на підставі яких критеріїв школа відбир ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net