Методичні рекомендації до підготовки та проведення комбінованого уроку з теми «Економічне зростання. Шляхи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний. Циклічність розвитку економіки»

Нова педагогіка » Тематичний контроль оцінювання знань учнів з курсу "Основи економіки" » Методичні рекомендації до підготовки та проведення комбінованого уроку з теми «Економічне зростання. Шляхи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний. Циклічність розвитку економіки»

Сторінка 8

Після звіту аналітичного відділу організатори висувають питання на обговорення «Що можна зробити щоб добробут держави збільшувався?». В обговоренні питання приймають участь усі учні.

Висновки фіксує секретар.

Після обговорення питання гра закінчується.

В умовах становлення ринкових відносин, принциповою ознакою є вільна орієнтація й пристосування учнів до економічного механізму регулювання ринку. Сьогодні вже ніхто не сперечається, потрібні знання економіки біологові, фізикові або історикові. Економічні знання по своїй сутності універсальні й їх можна застосовувати в будь-якій області. Тим більше що кожний з нас у житті виступає і як виробник, і як споживач, і як громадянин. Економічне навчання в школі необхідно для виховання в учнів економічної культури, для того щоб правильно розуміти соціально-економічні процеси, що відбуваються, і брати активну участь у діяльності суспільства.

Мета економічної навчання:

- формування основ економічного мислення;

- вироблення функціональної економічної грамотності й здібностей до саморозвитку;

- формування практичних навичок прийняття рішень у різних економічних ситуаціях;

Завдання економічного навчання:

- формувати знання, уміння, навички, необхідні учням в житті й для продовження вивчення курсу в наступній ланці школи;

- розвивати культуру економічного мислення, навчити дітей користуватися економічним інструментарієм.

Отже, економічне навчання в школі являє собою найважливішу складову системи виховання, розвитку й навчання молоді, що дозволяє на ряду з іншими навчальними предметами, сформувати в школярів знання й уміння, необхідні для розуміння економічної системи.

У даній курсовій роботі ми розглянули що таке контроль його сутність, функції та види. Також ми приділили увагу тематичному контролю знань учнів з курсу «Основи економіки». Основні завдання контролю – виявлення рівня правильності, об’єму, глибини та дійсності засвоєних учнями знань, отримання інформації про характер пізнавальної діяльності, про рівень самостійності та активності учнів в навчальному процесі, встановлення ефективності методів, форм та способів їх навчання. Ідеї контролю, висунуті Я.А.Коменським, сформульовані у вигляді коротких правил у одній з його праць. Ці правила детально встановлюють порядок контролю знань учнів для сучасної школи:

1) вчитель на кожному уроці перевіряє знання, викликаючи декількох учнів;

2) директор школи раз у місяць перевіряє результати навчання учнів;

3) у кінці навчального року — перевідні екзамени з класу в клас.

Тематичний контроль – це вид контролю, що проводиться по завершенні вивчення великої теми.

Функції тематичного контролю наступні:

систематизувати й узагальнити матеріал всієї теми;

шляхом повторення й перевірки знань попередити забування, закріпити його як базу, необхідну для вивчення наступних розділів навчального предмета.

Цілі тематичного оцінювання:

перетворити відповідність знань, умінь та навичок учнів вимогам навчальних програм;

виявити рівень навчальних досягнень учнів.

Тематичне оцінювання з економіки є одним із способів виявлення рівня знань і умінь учнів:

давати визначення і характеристики основних економічних законів і понять;

встановлювати причинно – наслідкові та функціональні зв’язки між економічними явищами і процесами;

приймати раціональні економічні рішення;

виконувати економічні розрахунки із використанням математичного апарату ( дії з відсотками; розрахунки індексів; розв’язання рівнянь, нерівностей та їх систем; виконання перетворень виразів; побудова та аналіз графіків функціональних залежностей);

застосовувати набуті знання під час аналізу економічних подій, економічної та статистичної інформації, представленої у різних формах ( мікро- , макро-, мега), виявляти взаємозв’язки між ними;

аргументовано відстоювати власну думку щодо вирішення економічних проблем.

У другому розділі роботи ми розглянули програму за якою проводиться вивчення економічної дисципліні та розробили методичні рекомендації для контролю знань учнів.

Отже виходячи з мети роботи ми визначили найбільш ефективні шляхи й способи організації тематичного контролю знань учнів.

Також ми виконали наступні задачі роботи:

Проаналізували педагогічну й методичну літературу з питань контролю знань учнів.

Розкрили сутність тематичного контролю та критерії оцінки учнів.

3. Розробили методику застосування різних форм контролю на прикладі теми «Як створюється та вимірюється багатство держави?», а саме комбінований урок на тему «Економічне зростання. Шляхи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний. Циклічність розвитку економіки»; методичні рекомендації до підготовки та проведення практично – семінарського заняття з теми «Основні показники економічного стану країни ВВП (ВНП). ВВП (ВНП) на душу населення. Реальні та номінальні показники ВВП»; ігрове заняття з теми «Основні показники економічного стану країни ВВП (ВНП). ВВП (ВНП) на душу населення. Реальні та номінальні показники ВВП» під назвою «Аналіз світового господарства».

Страницы: 3 4 5 6 7 8 

Рекомендуємо почитати:

Педагогічні інновації
Метою державної Національної програми «Освіта» («Україна ХХІ ст.») є виведення освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу, що можливо лише за умов відходу від авторитарної педагогіки ...

Шкільна дезадаптація при депресивних станах у дітей і підлітків
Шкільна дезадаптація являє собою неможливість навчання й адекватної взаємодії дитини з оточенням в умовах, які існують в індивідуальному мікросоціальному середовищі. Найбільш часто шкільна ...

Загальні рекомендації щодо техніки діалогу
1. Формулюйте ясні, стиснуті, змістовні фрази. 2. Звертайтесь до учасників на ім'я. 3. Не дозволяйте собі коментарії, проміжні оцінки щодо висловлювання учасників. 4. Виявляйте повагу та ув ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net