Планування навчального процесу

Нова педагогіка » Розвиток продуктивного мислення в учнів на уроках креслення » Планування навчального процесу

Сторінка 2

5) сприяти розвиткові технічного мислення, пізнавальної активності та просторової уяви учнів;

6) сприяти формуванню здатності до самостійної роботи з навчальним матеріалом;

7) сформувати в учнів якості, необхідні для проективної діяльності людини у сфері матеріальної культури.

Зміст програми передбачає створення умов для ознайомлення учнів з основами сучасного виробництва та з місцем графічних документів у діяльності людини. Формуванню в учнів просторового мислення, розвиткові їхніх технічних здібностей сприятимуть різноманітні практичні роботи, пов’язані з аналізом змісту зображень на кресленні та читанням креслення із метою визначення певних відомостей про зображені на них предмети, із застосуванням елементів конструювання та уявних перетворень просторових властивостей предметів.

Програма складається з загального тематичного плану курсу, змісту навчального матеріалу, переліку навчальних досягнень учнів, орієнтовного змісту практичних робіт.

У тематичному плані наведено рекомендований розподіл часу в годинах за навчальними темами. Залежно від конкретних умов, пов’язаних із засвоєнням змісту тієї чи іншої теми учнями, вчитель має право перерозподіляти години між окремими темами програми.

Засвоєння курсу креслення здійснюється на базі вивчення теоретичного матеріалу та виконання практичних робіт. Практичні роботи передбачають: читання креслень, виконання графічних вправ у робочих зошитах, виконання креслень та ескізів на аркушах креслярського паперу.

Конкретний матеріал для практичних робіт учитель добирає самостійно, виходячи зі змісту навчального матеріалу та орієнтуючись на наведені в підручнику з креслення зразки завдань. При доборі завдань перевагу слід віддавати таким, які активізують навчально-пізнавальну діяльність учнів: роботі з довідковим матеріалом, завданням творчого характеру тощо.

Всі практичні роботи повинні виконуватись тільки олівцем із застосуванням креслярських інструментів.

У процесі вивчення курсу необхідно передбачити широке використання навчальних наочних посібників: таблиць, зразків креслень, моделей, роздаткового матеріалу, екранних посібників тощо. Самостійна робота учнів із підручником та наочними посібниками має стати невід’ємною складовою процесу навчання.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з креслення здійснюється у двох аспектах:

– рівень володіння теоретичними знаннями (який можна виявити у процесі усного чи різних форм письмового опитування);

– якість виконання практичних та графічних робіт.

Зважаючи на специфіку предмета, учителеві потрібно враховувати такі вимоги:

– рівень засвоєння передбачених програмою теоретичних знаньта їх застосування під час виконання графічних і практичнихробіт;

– уміння користуватися різними видами конструкторсько-технологічної документації та іншими джерелами інформації;

– дотримання технічних вимог у процесі виконання графічнихробіт;

– уміння організовувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи;

– рівень сформованості прийомів і навичок під час виконання

практичних та графічних робіт.

Тематичний план з креслення: 11-й клас (технологічний профіль)

№ п/п

Назва тем

Кількість годин

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Поняття про методи проекціювання.

Прямокутні проекції як засіб зображення об’ємного предмета на площині.

Побудова проекцій предметів на одній, двох і трьох взаємно перпендикулярних площинах проекцій.

Поняття про вигляд. Як різновид зображень на кресленні.

Взаємне розташування виглядів на кресленні та їхні назви.

Визначення необхідної та достатньої кількості виглядів на кресленні.

1

1

1

1

1

1

Усього

6

Якісна розробка календарно-тематичного плану створює в учителя загальну дидактичну картину проходження змісту навчального матеріалу, визначає найкращий шлях навчання, виховання і розвитку в учнів необхідних знань при мінімальних витратах часу і зусиль учнів та вчителя. Проте, якби ретельно не розроблювались навчальні програми і плани, життя постійно вносить свої корективи. Добре обґрунтований на самому початку планування роботи варіант, може прийти в протиріччя із змінюючими умовами дійсності, і тоді він вже не буде оптимальним. Це слід мати на увазі вчителю, щоб бути готовим у разі потреби внести зміни до виробленого плану.

Після того як вчитель розробив календарно-тематичний план, систему уроків, він повинен скласти поурочний план.

Готуючись до уроку, вчителю необхідно врахувати характер матеріалу, вивченого на попередньому занятті, труднощі, які виникли при його опрацюванні в окремих учнів і класу в цілому. Він перевіряє, чи є в кабінеті всі потрібні для уроку наочні посібники, таблиці, моделі або деталі, добирає або виготовляє нові моделі. Цілком зрозуміло, що знання вчителя повинні бути значно ширші і глибші, ніж ті, яких повинні набути учні.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Історіографія проблеми
У Х–ХІ століттях на Русі з’являються так звані «книжні школи». В цей час починає виділятися організаційна сторона діяльності вчителів і учнів як самостійні аспекти навчання. Позитивним було ...

Економіка як навчальна дисципліна
Сьогодні економіка відіграє вирішальну роль у зміні людського світогляду на глобальному й особистісному рівні. Це навчальна дисципліна, яка вчить орієнтуватися в складних соціально-економіч ...

Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку
Розвиток сучасної української школи ставить нові завдання і вимоги перед тими, хто готує майбутнє нашої держави. Відхід від стереотипізації, перехід до особистісного спрямування, індивідуал ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net