Особливості організації робочих місць дизайнерів-графіків і веб-дизайнерів у виробничих та навчальних умовах

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Особливості організації робочих місць дизайнерів-графіків і веб-дизайнерів у виробничих та навчальних умовах

Сторінка 5

В процесі вивчення елементів комп'ютерної графіки на етапах моделювання векторних геометричних об'єктів в двох- або тривимірному робочому просторі і в процесі пошуку композиційного рішення старшокласники мають можливість для вільного творчого пошуку: вибору створення реалістичного або фантастичного зображення варіантів формоутворення об'єктів віртуального середовища, взаємовідношення форми, розмірів, масштабу елементів складних об'єктів і ін. В процесі формоутворення об'єктів старшокласники здійснюють постійний перехід від вікна перспективи до вікон ортогональних проекцій, вікнам моделювання форми примітивів або складних об'єктів, що обумовлює мобільне переключення уваги, розвиток просторових уявлень, стимулює сенсрмоторні процеси. Актуалізуються здібності зорового сприйняття продуктивної уяви, просторового мислення і ін.

Експериментальним дослідженням встановлена ефективність застосування в процесі навчання системи графічних завдань з елементами творчості. Встановлено, що систематичне включення стстаршокласниківудентів в процес дизайнерської творчості за допомогою системи завдань з елементами творчості (завдань-вправ, репродуктивних, основних завдань з елементами творчості, комплексних творчих) сприяє розвитку здібностей старшокласників до дизайнерської діяльності.

5. Експериментальна перевірка впливу педагогічних умов і засобів навчання, які сприяють розвитку здібностей старшокласників до дизайнерської діяльності, за допомогою різних тестових методик показала, що загальний показник середнього і високого рівнів розвитку просторового уявлення і уяви достатньо високий у всіх груп, що брали участь в експерименті. Проте кількість старшокласників з високим рівнем розвитку вказаних здібностей в експериментальних групах є дещо більшою, ніж в контрольних. Приблизно такі ж показники були отримані при визначенні рівня образної пам'яті за допомогою тестування по методиці «Пам'ять на образи».

Порівняння показників образного мислення, що проявляються в ситуаціях розв’язування старшокласниками завдань з варіативними результатами, допомогло виявити високі кількісні показники гнучкості і побіжності мислення старшокласників, що навчалися за експериментальною методикою. Оригінальні малюнки свідчили про здібність до самостійності, узагальненості, емоційності і конструктивності розумових дій. Конструктивні малюнки по тестах «Круги» з'явилися результатом функціонування здібності до продуктивної уяви, фантазії і творчої активності. Рівень кількісних і якісних показників образного мислення одночасно демонстрував і рівень розвитку у старшокласників таких важливих компонентів здібностей до дизайнерської діяльності, як абстрагування, узагальнення, внутрішньо і зовні направлена увага, емоційна і образна пам'ять, емоційність сприйняття, конструктивна фантазія і ін.

Найбільш значущі результати відмічені при оцінці рівня розвитку здібності актуалізувати оригінальні образи, пов'язані з такими здібностями як легкість і широта асоціювання, фантазія, інтуїція, концептуалізація, образне мислення і ін.

Експериментальна перевірка результатів проведеного дослідження за допомогою тестування, оцінювання творчих робіт показала ефективність розробленої методики. Якісна оцінка результатів виконання комплексу завдань з елементами творчості дозволила контролювати процес розвитку здібностей старшокласників до дизайнерської діяльності з урахуванням їх індивідуальних можливостей.

Календарно-тематичний план занять З основ дизайну В 11КЛАСІ

2 розділу: Веб-дизайн“дизайн компютерної графіки”

№ заняття

Теми і зміст занять та окремих уроків

Мета заняття та його тип

Міжпредметні та внутрі-предметні зв’язки:

дисципліна, тема, клас

Назва об’єкту праці учнів, кількість, призначення

Матеріали та їх сортамент, кількість

на один об’єкт праці та всього

Обладнання, пристрої та інструменти групового і індивідуального користування

Наочні посібники

та документація (конструкторсько-технологічна)

Кален-дарний термін прове-дення

занять

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1

Тема:Дизайн комп’ютерної графіки.

Зміст заняття:Нові інформаційні технології для створення фронтальних композицій. Використання пакетів прикладних програм Photoshop, CorelDRAW,FreeHandДля відображення пропозицій. Послідовність виконання графічних побудов.

Навчальна: сприяти засвоєнню знань про нові інформаційні технології для створення фронтальних композицій, та використання пакетів прикладних програм Photoshop, CorelDRAW,FreeHand для виконання графічних побудов комп’ютерними засобами .

Виховна: Виховувати в учнів працелюбність, естетичний смак.

Розвиваюча: розвивати окомір.

Профорієнтаційна:ознайомити зпркладних програм.

Тип заняття:Теоретичне.

Основи дизайну 11 клас: Дизайн графіка в рекламному мистецтві.

Компютер

Підручник «Основи дизайну»

1.2

Тема: Дизайн комп’ютерної графіки

Практична робота:Розробка графічного проекту. (з комп’ютерною підтримкою )

Навчальна: сформувати в учнів уміння розробляти графічний проект.

Виховна: Виховувати в учнів бережливість, естетичний смак.

Розвиваюча: розвиватикретивне мислення.

Тип заняття:Практичне.

Основи дизайну, 10 клас: засоби виразності у дизайн-проектах.

комп’ютер

Підручник «Основи дизайну»

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Пізнавальний інтерес та засоби його формування
Перш ніж перейти до ґрунтовного розгляду інтерактивних навчальних технологій та інтерактивного уроку, що стимулюють учнів до пізнавального інтересу, спробуємо з'ясувати загальну суть інтера ...

Мотиваційний компонент при вивченні теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші''
Під мотивацією розуміють застосування різних способів формування в учнів позитивних мотивів і ставлення до навчання. Мотивація здійснюється протягом усього заняття, на кожному з його етапів ...

Аналіз змісту підготовки майбутніх робітників в професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю
Основним каналом підготовки висококваліфікованих робочих для підприємств легкої промисловості є система початкової професійної освіти. Вона покликана оперативно і з випередженням реагувати ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net