Структурні компоненти творчих здібностей учнів старших класів та особливості їх прояву в дизайнерській діяльності

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Структурні компоненти творчих здібностей учнів старших класів та особливості їх прояву в дизайнерській діяльності

Сторінка 5

Д.Колесов та Є.Соколов відзначають, що «прагнення до новизни в творчості направлене на новизну тих комбінацій, які виникають на основі накопичених в пам'яті людини вражень і думок». В зв'язку з цим важливими компонентами якостей мислення дизайнера є оригінальність, побіжність, гнучкість, дивергентність. Так, оригінальність мислення як якісна характеристика процесу або результату припускає незвичність, самостійність в пошуку рішення художньо-проектної задачі. Під побіжністю мислення слід розуміти здатність дизайнера продукувати різноманітні ідеї і асоціації протягом обмеженого періоду часу. Здатність вільно оперувати різними образами проектованих об'єктів, поняттями і способами рішення художньо-проектної задачі відносять до гнучкості мислення. Дивергентність мислення представляють як здатність убачати загальне в різних об'єктах або явищах. Дивергенція виявляється при визначенні багатогранності функцій в одному об'єкті, в здатності розглянути проблему з різних точок зору, включати її в різні контексти.

Наявність двох типів розумової діяльності: конвергентне і дивергентне мислення обгрунтував Дж.Гілфорд. Конвергенція виявляється у разі пошуку єдино вірного рішення на основі безлічі умов в процесі рішення художньо-проектної задачі і тісно пов'язана з такими якостями мислення, як економічність і раціональність, які визначаються високою швидкістю вибору дизайнером оптимального рішення. На думку ученого, здібність до конвергентного мислення відповідає рівню розвитку інтелекту.

Дивергенція виявляється в пошуку різних варіантів рішення художньо-проектної задачі, результати якого можуть бути несподіваними і принципово новими. Таким чином, здібність до дивергентного мислення, що характеризується новизною, варіативністью результатів, служить основою дизайнерської творчості.

У контексті нашого дослідження одним з найбільш важливих видів образного мислення дизайнера є просторове мислення. Воно характеризується створенням просторових образів і операцією ними в ході рішення художньо-проектної задачі.

Для нашого дослідження важливимє той факт, що інтуїцію і здібність до формулювання гіпотез психологи вважають опорними здібностями до дизайнерської діяльності, оскільки вони направлені на створення нових ідей, концепцій, принципово нових об'єктів, що неможливо здійснити, спираючись лише на усвідомлювані результати мислення. Крім того, психологи довели, що при натхненні підсвідомість переважає над свідомістю, воля пасивна, а активність психіки людини недовільна. Характерно і те, що у момент натхнення особистість виходить з під контролю саморегуляції. Проте в процесі творчої діяльності (зокрема дизайнерською), як правило, виникають внутрішні або зовнішні бар'єри, які необхідно долати за допомогою певних вольових зусиль. Тому доцільно приділити увагу поняттю «воля», проаналізувати здібності вольової сфери особи, яких ми віднесли до опорних здібностей, що мають певне значення для здійснення дизайнерської діяльності. Отже, воля як форма психічного віддзеркалення особистості виявляється в свідомому регулюванні людиною поведінки і діяльності, його здібності до вибору дій, пов'язаних з подоланням зовнішніх і внутрішніх перешкод. У основі вольової активності лежить мотивація, що має направляючу і спонукальну функцію, а також свідома саморегуляція, різне відношення до зовнішніх дій.

До вольових якостей особи відносяться витримка, рішучість, організованість, дисциплінованість, сміливість і старанність. Вказані вольові якості (як і вольова активність) характеризуються силою, стійкістю, широтою і спрямованістю.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Організаційно підготовчий етап проектування виробу
На організаційно-підготовчому етапі проектування виробу слід передусім наголосити на історії створення таких витворів, їх аналогів тощо. Художня обробка дерева — найдавніший вид декоративно ...

Психологічні основи сприймання художніх творів молодшими школярами
Методика аналізу художнього твору в початкових класах не може враховувати особливості сприймання художнього твору дітьми молодшого шкільного віку. Адже поряд з чуттєвою формою пізнання чита ...

Класифікація. Принципи створення тестових завдань
Тести бувають: загальнонаціональні, професійні, тести вчителя та ін. або за метою, яку вони реалізують: тести досягнень, порівняння чи відбору. Тест має певну довжину, що вимірюється кількі ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net