Психологічні особливості розвитку творчих здібностей учнів старших класів

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій » Психологічні особливості розвитку творчих здібностей учнів старших класів

Сторінка 4

Проте для того, щоб виявити можливі шляхи розвитку здібностей особистості, необхідно глибше зрозуміти психофізіологічну суть загальних і спеціальних здібностей, зважаючи на особливості завдатків (рівнів мозкової активності, типологічних властивостей нервової системи, орієнтовної реакції і ін.).

Сучасними психофізіологічними дослідженнями виявлені основні властивості нервової системи, що розглядаються як природна основа здібностей, тобто виступаючі як їх завдатки. До них відноситься властивість активованості, що відображає рівень активації мозку, яким володіє кожна людина.

Одні дослідники вважають, що творчість як форма поведінкової активності особистості протилежно діяльності. Інші розуміють поведінкову активність як зовнішній прояв активності психіки в процесі взаємодії суб'єкта і об'єкту. Ця взаємодія може бути адаптивною (цілеспрямована діяльність, реакція на зміну середовища) або такою, що перетворює (що виявляється у вигляді творчої активності або руйнування). При цьому метою будь-якої діяльності є досягнення її конкретного (запланованого) результату. Творчість же припускає розузгодження мети і результату, де основна мета творчого акту - це отримання «побічного продукту», його новизна. В процесі протікання творчого акту переважає внутрішня активність особистості, результати якої потім відбиваються в зовнішній активності.

Порівнюючи діяльність і творчість, В.Дружінін приходить до висновку, що для здійснення діяльності необхідна наявність зовнішніх або внутрішніх причин і певних мотивів. Діяльність при цьому раціональна, регулюється свідомістю і завершується досягши мети. В той же час творчість не планований, несвідомо і ірраціонально. Причому, отримання творчого продукту стимулює продовження процесу. У житті людини постійно відбувається зміна виду діяльності (зовнішній активності) і творчості (внутрішній активності). У одних людей переважно виявляється творча активність. У інших -адаптивна.

Відмітимо, що творчий акт характеризується спонтанністю. Він супроводжується нервовою напруженістю і збудженням, зміненою свідомості особі у момент натхнення і активністю підсвідомості. «Свідомість (свідомий суб'єкт) пасивна і лише сприймає творчий продукт. Несвідоме (несвідомий творчий суб'єкт) активно породжує творчий продукт і представляє його свідомості». При цьому функція свідомості полягає в оцінці новизни, оригінальності і якості «побічного продукту» творчості.

Учені рахують активність і саморегуляцію важливими умовами формування загальних і спеціальних здібностей. Так, наприклад, Є.Голубєва відносить активність і саморегуляцію до «глобальних» параметрів загальних і спеціальних здібностей, додаючи до них працездатність, а також довільні і мимовільні рівні регуляції.

Отже, аналіз теоретичних досліджень психофізіологічних і психологічних особливостей особи показав, що на розвиток здібностей істотно впливають зовнішні і внутрішні умови здійснюваної діяльності. До внутрішніх умов відносяться завдатки (типологічні властивості нервової системи, активність і саморегуляція, особливості орієнтовної реакції на новизну), вікові особливості, схильності, індивідуальний стиль діяльності. До зовнішніх - соціальні чинники (суспільні умови, історичний розвиток, навколишнє середовище), виховання, навчання, вимоги діяльності. Ці передумови розвитку здібностей враховані нами при визначенні умов розвитку здібностей до дизайнерської діяльності, структура яких буде розглянута в параграфі 1.2.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Способи виховної дії на людину
Для вирішення виховних завдань можна вибирати різні поєднання методів, прийомів і засобів. Цей вибір перш за все залежить від специфіки поставлених цілей і завдань. Що розуміють під методам ...

Психолого-педагогічна характеристика категорії обдарованих дітей
Протягом тривалого часу увагу науковців привертає визначення поняття обдарованість, що є надзвичайно важливим, оскільки від цього залежить те, кого й на підставі яких критеріїв школа відбир ...

Удосконалюємо свої властивості
Щоб уявити підлітку свій моральний образ у майбутньому, доцільно роздивитися навколо себе і відстороненим поглядом оцінити своїх однолітків, враховуючи свої власні принципи і принципові оці ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net