Модульно-розвиваюче навчання

Нова педагогіка » Традиційні і сучасні види організації навчального процесу у вищий школі » Модульно-розвиваюче навчання

Сторінка 4

Отже, проблемно-модульні програми - складний засіб управління розвивальною взаємодією, що характеризується певним набором ознак. Осердям отут е технологічна модель рівнів структурування змістового модуля, яка, розмежовуючи соціально-культурне надбання на знання, норми і цінності, дає змогу (залежно від етапу модульно-розвивального процесу) чітко визначити принципи, критерії й умови створення проблемно-модульних програм. У нашому досвіді такі програми були своєрідним взаємодоповненням стратегії, тактики, техніки і досвіду проектно-конструкторськоі діяльності науковців і практиків,

Реалізація нової системи навчання на технологічному рівні можлива, якщо відповідні її етапи наповнені психолого-педагогічним змістом. На стадії наукового проектування важливо, щоб викладач міг практично й осмислено працювати з цим змістом, використовуючи теоретичні, методологічні і технологічні знання.

Проекти навчальних модулів для всіх предметів у сачасному вузі допо-можуть розкрити мистецьку роль викладача та студента на всіх етапах мо-дульно-розвивального процесу і висвітлити триєдину роль психолого-педа-гогічного, навчально-предметного і методично-засобового змісту. Окрім того, смороду передбачають структурування соціально-культурного досвіду і реалізацію змістового модуля у вигляді модуля знань, норм і цінностей.

Неможливо забезпечити психосоціальний розвиток особистості викл-адача й студента, гармонійно поєднати навчальні, виховні й освітні ритми, орієнтуючись на традиційний «інформаційний» підручник. Тому вищим щаб-лем для викладача й студента має статі створені свого роду розвивального міні-підручника. Щоб реалізувати комплексні дидактичні цілі, забеспечити пов-ноцінний самоосвітній розвиток кожної особистості, її самовдосконалення, самовираження, потрібно мати свою окрему програму самореалізації. Логічним завершенням модульно-розвивального процесу є створення сценарію модулх-них зайняти. На відміну від планові-конспектові зайняти, сценарій відображає розви-вальну міжсуб'ектну взаємодію й утримує композиційний план, психолого-пе-дагогічний і методично-засобовий зміст.

Проєкт структури навчального модуля:

1. Предмет Рівень навчання позначка фах.досягнення

( рік )

2.Тема:

3.Основні завдання психосоціального розвитку: логічне (абстрактне, словесне, образне та ін.) мислення; довготривала, образний чи семантична пам'ять; уява та уявлювання (уявлення як механізм творчості); посферні, розумові, творчі та ін. здібності; морально-етичні переконання чи вірування; етичні почуття чи духовні переживання; прогнозування, антиципація чи творча рефлексія; самостійні пошукові дії, управлінські вчинки тощо (три-п'ять завдань).

4. Результат функціонування навчального модуля:

а) знаті: поняття про . закон, каткгорії . (три-п'ять позицій);

б) нормувати: інформацію про . у вигляді алгоритмові (інструкції, програми); теоретичні дані про . у формі таблиці, схеми, підходу, планові; закон (закономірність) як чи метод технологію; науковий підхід до розуміння природи . як концепцію чи програму дій; основні поняття розділу у вигляді . (три-п'ять позицій);

в) цінувати: гуманне ставлення до . зважену оцінку до визначення національної (загальнолюдської) вартості діяльності . переконання в справедливості . моральний кодекс . світоглядний підхід , особисту крапку зору на . гуманне ставлення до природи; вірування інших релігій тощо (три-п'ять позицій).

5. Обсяг і структура освітнього змісту міні-модулів. Подається системний опис похідних змістових блоків відповідно до шкірного міні-модуля як етапу розвивальноі взаємодії (У-М, 3-П І т.д.), що являє собою єдність наукового проектування і мистецтва практичної реалізації.

Отже, функціональне навантаження наукового проектові навчального модуля в системі програмно-методичного забезпечення модульно-розвивального навчання полягає в гармонізації трьох різновидів змісту освітньої діяльності вчителя психолого-педагогічного, навчально-предметного, методично-засобового, за розумів переважання першого та об'єднувально-інструмеитальної ролі останнього стосовно змістових блоків окремого міні-модуля. Досвід створення цих проектів показавши, що їх змістові контури мають органічно витікати з граф-схеми навчального курсові як основи нової концептуально-тематичної організації предметові за модульно-розвивальної системи.

Страницы: 1 2 3 4 

Рекомендуємо почитати:

Сучасний стан поліцейської освіти у країнах Західної Європи
Поліція країн Європи прагне до створення освітніх відомчих систем (дають повноцінну дипломовану освіту, що застосовується й в інших сферах діяльності). Це означає, що європейські поліцейськ ...

Порівняльна характеристика способів організації діяльності учнів
"Жалість поєднує людей, а співчуття наводить мости-взаємодопомоги й взаєморозуміння. Співчуття, яке базується на співчуванні, а не на жалості, робить людей рівними. Відчуття по-справжн ...

Практична реалізація системи вправ у навчальному процесі
Реалізація системи вправ з самостійної роботи у класі відбувалась під час навчально-педагогічної практики у загальноосвітній школі №28 у 2-Б класі на уроках англійської мови. Нам вдалося до ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net