Розвиток творчих здібностей у молодших школярів – як психолого-педагогічна проблема

Нова педагогіка » Аналіз особливостей розвитку творчих особливостей молодших школярів на уроках праці » Розвиток творчих здібностей у молодших школярів – як психолого-педагогічна проблема

Сторінка 4

· Класифікувати об’екти, ситуації, явища за різними характеристиками

· Встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

· Бачити взаємозв’язки та виявляти нові зв’язки між системами

· Розглядати систему в розвиткові

· Робити припущення, прогнозувати

· Виділяти протилежні якості об’єкта

· Виявляти та формулювати протиріччя

· Використати різні системи орієнтації в уявному просторі

Перелічені вміння складають основу здібності до системно-диалектичного мислення, продуктивного просторової уяви.

Вітчизняні психологи та педагоги (Айдарова, Виготський, Занков, Давидов, Калмикова) підкреслюють значення учбової діяльності у формуванні творчого мислення, пізнавальної активності, накопичення суб’єктивного досвіду творчої діяльності учнів. Досвід творчої діяльності є самостійним структурним елементом змісту навчання, який передбачає:

· Перенос раніше отриманих знань в нову ситуацію, самостійне бачення проблеми , альтернативи її рішення.

· Комбінування раніше засвоєних способів у нові.

Будь-яку діяльність, у тому числі й творчу, можна уявити у вигляді виконання визначених завдань. І. Е. унт визначає творчі завдання як «завдання, які потребують від учнів творчої діяльності, у якій учень має сам знайти спосіб вирішення , примінити знання у нових умовах, створити щось нове».

Ефективність розвитку творчих здібностей залежить від того матеріалу, на основі якого складено завдання. Аналіз учбових посібників начальної школи показав, що завдання, які вони містять, відносяться в більшості випадків до «умовно творчим», продуктом яких є малюнки, вироби, твори. Частина завдань спрямована на розвиток інтуїції учнів, знаходження декількох варіантів відповіді. Творчих завдань, які потребують розв’язання протиріч, не містить жодна з програм.

Творчі завдання припускають використання в творчій діяльності молодших школярів методів, які основані на інтуїтивних процедурах, такий як метод відбору варіантів, морфологічний аналіз, аналогія. Активно використовується моделювання, ресурсний підхід, деякі прийоми фантазування. Однак програми не проводять цілеспрямований розвиток творчих здібностей учнів за допомогою цих методів.

Для активного розвитку творчої діяльності школярів використання евристичних методів, повинно сполучатися із застосуванням алгоритмічних методів творчості. На основі аналізу літератури (Г.С. Альтшуллер, В. А. Бухвалов, А. А. Гин, М. А. Данилов, А. М. Матюшкин та інші.), можно виділити наступні потреби до творчих завдань:

· Відкритість (зміст проблемної ситуації або протиріччя)

· Відповідність творчості умовам використаного методу

· Можливість різних способів вирішення

· Урахування рівня розвитку

· Урахування вікових особливостей учнів

Враховуючи ці потреби, можна збудувати систему творчих знань, під якою розуміється упорядковані творчі завдання, орієнтованих на пізнання, створення, переробку та використання в новій якості об’єктів , ситуацій, явищ та направлених на розвиток творчих здібностей молодших школярів в навчальному процесі. Система творчих завдань містить цільовий, змістовний, діяльний та результативний компоненти. Системоутворюючий фактор – особистість учня: його здібності, потреби, мотиви, цілі та інші індивідуально-психологічні особливості, суб’єктивно-творчий досвід.

Особлива увага приділяється творчій діяльності самого учня. Під змістом творчої діяльності розуміється дві його форми – зовнішня та внутрішня. Зовнішній зміст навчання характеризується навчальнимсередовищем, внутрішнє – це власність самої особистості, створюється на основі особистого досвіду учня у результаті його діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Педагогічна цінність української байки як літературного жанру
Увага до байки в школі обумовлена поруч її достоїнств. а) Байка містить у собі більші можливості для морального виховання учнів. Кожна байка - влучно намальована сценка з життя, на прикладі ...

Історія становлення логопедичної допомоги дітям Україні
В даний час відмічається помітний прогрес в розвитку логопедії. На основі психологічного аналізу отримані данні про механізми найбільш складних форм мовної патології (афазії, алалії, та заг ...

Принципи, структура та зміст побудови програми «Духовна музика в сучасній школі»
Повернення знання духовної музики, безумовно, тривалий процес і буде охоплювати не одне покоління. Можливо, він аналогічний процесові входження людини в сферу давньоруського живопису, що оп ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net