Принципи навчання інформатики

Нова педагогіка » Принципи навчання інформатики

Сторінка 2

Дозволити студентам пережити радість власного відкриття при будь-яких видах діяльності.

Ознайомлювати студентів з яскравими фактами біографії науковців та вчених, розкривати моральні і професійні якості діячів науки.

Принцип науковості доцільно розглядати в єдності з принципом доступності та посильної складності. Навіть найскладніший і необхідний для подальшого навчання матеріал повинен викладатися в межах можливостей засвоєння його всіма студентами на рівні розуміння. За принципом доступності навчання повинно проводитися так, щоб матеріал, що вивчається, за змістом і обсягом був посильним для всіх студентів. Тобто передбачається врахування вікових та індивідуальних особливостей студентів. При цьому необхідно спиратися на навчально-пізнавальні можливості студентів. їх когнітивні стилі. Дидактами доведено, що розширення пізнавальних можливостей студентів відбувається у процесі послідовного ускладнення навчальних і практичних задач, що спричинює напруження їхніх розумових і фізичних сил.

Для реалізації викладачем принципу доступності навчання необхідно:

Виділяти основне, істотне в емпіричному компоненті змісту (властивості, ознаки, функції тощо.)

Добирати достатню кількість фактів, прикладів для формування ядра знань — теорій, ідей законів та ін.

Обсяг знань і темп навчання обирати з урахуванням реальних вікових та індивідуальних здібностей студентів. Враховувати відмінності у швидкості сприйняття, темпі роботи, домінуючих видів діяльності, інтересах, життєвому досвіді, особливостях розвитку студентів.

Здійснювати диференційовану допомогу. Використовувати різні

способи диференціації студентів у групах, які створюються за видами діяльності, типами завдань, методами розв'язків, особистісними відмінностями.

Забезпечувати відповідність прийнятим нормам обсягу самостійної роботи

Забезпечувати послідовне ускладнення навчальних і практичних задач.

Під час вивчення матеріалу використовувати послідовний перехід від простого до складного, від часткового до загального, від уявлень до понять, від невідомого до відомого. Доступність не означає легкість, слід пропонувати студентам завдання на межі їхніх можливостей.

Плануючи заняття, продумувати ситуації неоднакового часу, які потребують студенти для виконання завдань; готувати індивідуальні додаткові завдання або пропонувати лідерам взаємодіяти з тими,

хто не встигає.

Принцип доступності при навчанні інформатики переходить до принципу загальної доступності для певної вікової групи студентів чи до деякого усередненого віку студентів до принципу індивідуальної доступності і розглядається як можливість досягнення мети навчання кожним студентом.

Принцип посильної складності у навчанні інформатики передбачає ретельний відбір навчального матеріалу та видів завдань і вправ з урахуванням рівнів підготовки студентів. Завдання, що ставляться перед студентами, повинні бути їм зрозумілими. Необхідно враховувати рівень сформованості інформаційної культури студентів, рівень володіння комп'ютером, а також рівень сформованості спеціальних навчальних умінь, щоб поставлене завдання було успішно виконане студентами. На посильність виконання завдань з інформатики можуть впливати обсяг матеріалу, темп виконання завдань, відповідність рівня реальних умінь студентів тим, які необхідні для виконання завдань. Посильність означає відповідність рівня готовності студентів виконати завдання ступеню складності цього завдання.

Принцип послідовності і систематичності навчання

Ще А.П. Єршовим при навчанні інформатики була запропонована реалізація принципу послідовності в формі циклічності. Це означає, що поняття повторюється, збагачуючись, у нових контекстах. Якщо при навчанні інших дисциплін це бажаний шлях, то при навчанні інформатики — необхідність.

Головним у цьому принципі є логічна побудова змісту освіти, а також обґрунтована послідовність етапів освітнього процесу.

Принцип послідовності і систематичності пов’язаний як з орієнтацією навчального матеріалу, так і з системою дій студентів щодо його засвоєння.

Для реалізації цього принципу на заняттях з інформатики доцільно:

Поділяти навчальний матеріал на логічно зв'язані розділи і блоки. Використовувати схеми, плани, таблиці, опорні конспекти, модулі й інші форми логічного подання навчального матеріалу.

При ознайомленні з новим матеріалом практичного характеру корисно дати орієнтовну основу дій, сформулювати мету навчання.

Не перевантажувати заняття другорядними фактами: навчати студентів користуватися довідниками, словниками, енциклопедіями.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Планування позаурочної зайнятості з учнями в учбовій групі
Планування позаурочної роботи в навчальній групі — це осмислення процесу виховання, визначення його перспектив. Планування допомагає майстру та класному керівникові спрямовувати свою педаго ...

Психолінгвістичні особливості навчання англійського діалогічного мовлення у 5 класі
Діалогічне мовлення - це процес мовленнєвої взаємодії двох або більше учасників спілкування. Тому в межах мовленнєвого акту кожен з учасників виступає як слухач і як мовець. Розглянемо псих ...

Суть проектно-технологічної діялбності у процесі сільськогосподарської діяльності
В нормативних документах освіти проектно-технологічна діяльність позначений як «спосіб організації пізнавально-трудової діяльності учнів з метою вирішення проблем, зв’язаних в проектуванням ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net