Рекомендації щодо впровадження методики організації самостійної роботи студентів

Нова педагогіка » Методика організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів при викладанні дисципліни "Деталі машин" » Рекомендації щодо впровадження методики організації самостійної роботи студентів

Сторінка 2

Отже, результати дослідження доють підставу зробити висновок, що при викладанні дисципліни «Деталі машин» впровадити методику організації самостійної роботи студентів з використанням електронного навчального посібника у навчальний процесс, дозволяє досягти більш якісної підготовки до майбутнього лекційного, практичного заняття і самостійно опрацювати основні теоретичні поняття, елементи розрахунків, що в свою чергу, забезпечує можливість формування системи вмінь і вивільнення часу для розв’язання комплексного завдання на занятті.

Для успішної організації самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни «Деталі машин» при використанні електронного навчального посібника бажано виділити окремі аудиторія, які будуть оснащені персональними комп’ютери, які міститимуть відповідну програмаму.

На підставі аналізу літературних джерел визначаємо, що самостійною роботлю студента можна назвати таку навчальну діяльність студента, яка спрямована на вивчення і оволодіння матеріалом навчальної дисципліни без безпосередньої участі викладача. Головним завданням самостійної роботи є підвищення якості засвоєння знань, умінь та навичок.

Від організації самостійної роботи студентів залежить результат засвоєння знань, умінь та навичок студента і рівень самостійності та багато чого іншого. Дії викладача спрямовують студентів до організації і раціонального, ефективного здійснення активної, самостійної, свідомої і результативної пізнавальної діяльності, цьому сприяє правильно обраний вид управління.

Аналіз самостійної роботи студентів з дисципліни «Деталі машин» в Українській інженерно-педагогічній академії показав, що існують певні недоліки в організації самостійної роботи студентів, а саме:

- недостатньо відведено часу на проробку лекційних занять;

- необхідно, окрім конспекту лекцій мати додатковому літературу: підручник, атлас конструкцій деталей машин, навчальні посібники, довідники, в підсумку відвідування читального залу, бібліотеки, де не завжди вистачає певної навчальної літератури.

Для оптимізації самостійної роботи запропоновано використання електронного навчального посібника та розроблено методику організації самостійної роботи студентів – майбутніх інженерів-педагогів при викладанні дисципліни «Деталі машин», із застосуванням електронного навчального посібника. До даного посібника входить сукупність засобів і методів створення педагогічних умов роботи на основі комп’ютерної техніки, засобів телекомунікаційного зв’язку і інтерактивного програмного продукту, які моделюють майже всі функції педагога з обробки інформації, організації контролю і управління пізнавальною діяльністю.

Було проведено експериментальні дослідження серед студентів Української інженерно-педагогічної академії третього курсу. В ході експерименту обрані дві групи із схожими показниками базових знань. В контрольній групі ДІТ-Мт9-1 певні теми дисципліни вивчались за традиційною методикою, а в експериментальній групі (ДІТ-А9-1) із застосуванням електронного навчального посібника.

Дані експерименту показали, що якість навчання в експериментальній групі підвищилась.

За результатами проведеного дослідження можемо зробити такі висновки, що за рахунок впровадження електронного навчального посібника певною мірою долається проблема пасивності студентів, яким надається можливість із приймача перетворитись на активного учасника навчального процесу, проявити свою ініціативу, розкрити творчий потенціал. Викладач при цьому виступає консультантом; тестовий блок електронного навчального посібника забезпечує об’єктивність контролю, бо оцінює успішність навчання студентів без участі викладача, його уподобань та стереотипів; за рахунок використання електронного навчального посібника реалізується принцип індивідуалізації навчання, адже є можливість варіювання об’єму навчальної інформації, її змісту та темпів засвоєння; застосування електронного навчального посібника значно підвищує пізнавальну активність студентів під час аудиторних та самостійних занять, підтримує їх інтерес і увагу; мультимедійні засоби електронного навчального посібника сприяює інтенсифікації та оптимізації навчального процесу шляхом використання широкого сенситивного спектру сприйняття студентами навчального матеріалу.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Педагогічна вимога
Педагогічна вимога — педагогічний вплив на свідомість учнів та студентів з метою спонукати їх до позитивної діяльності або гальмування негативних дій і вчинків. На думку А. Макаренка, без щ ...

Комплекс вправ для формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом
У цьому підрозділі розглядаються основні етапи роботи над формуванням в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом і розробляються фрагме ...

Особливості педагогічної роботи з казками
Істотна особливість казки полягає в тому, що у казці повчальність виражена не нав'язливо, не прямолінійно. Дітей приваблює захоплююча фабула, яскраво намальовані образи, дотепні характерист ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net