Обґрунтування та розробка та методики організації самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни «Деталі машин»

Нова педагогіка » Методика організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів при викладанні дисципліни "Деталі машин" » Обґрунтування та розробка та методики організації самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни «Деталі машин»

Сторінка 5

За умов розробки електронного навчального посібника високого ступеня інтерактивності можна реалізувати ефективний вхідний контроль, який проводиться перед початком вивчення лекції, практичної або лабораторної роботи. Наприклад, для лекційного самостійного заняття, в залежності від результатів вхідного контролю обирається індивідуальний об’єм навчальної інформації та маршрут її вивчення. За результатами вхідного контролю на самостійному практичному або лабораторному занятті може відбуватись допуск до виконання роботи або вказуватись теми, закони, теореми, формули і т.д., які студентові необхідно вивчити для допуску до виконання практичних завдань і досліджень. Звичайно, не потрібно абсолютизувати можливості електронного навчальнго посібника у системі професійної підготовки. Ніщо не замінить живого спілкування викладача зі студентами і ніяка віртуальна лабораторія не замінить практичного досвіду роботи з реальним обладнанням у навчальних і виробничих умовах, але використання сучасних інформаційних технологій надає широкі можливості викладачеві в досягненні навчальних цілей, значно урізноманітнює форми представлення і подання навчальної інформації, організаційні форми роботи студентів, залучає їх до інформаційної культури, такої характерної для сучасного суспільства.

Узагальнюючи пропозиції з використання електронного навчального посібника, пропонуємо його структуру:

1. Констпект лекцій, який містить:

- текстстовий та аудіо формат навчального матеріалу, креслення, схеми, фото- (деталей машин, приводів, механізмів тощо) та відеозображення роботи деталей машин, приводів, механізмів тощо.

2. Скорочений курс лекцій (відео-, аудіо-, текстовий формат) загальнонаукових і загальнотехнічних дисциплінах на яких базується курс «Деталі машин», такі як: математика, фізика, теоретична механіка, інженерна графіка, матеріалознавство та матеріали в машинобудуванні, технології конструкційних матеріалів, опір матеріалів, теорії механізмів і машин, метрологія, стандартизація і управління якістю.

3. Завдання на курсове проектування та приклад його виконання.

4. Методичні матеріали для практичних занять, які містить:

- методику розв’язання типових задач;

- приклади розв’язання завдань;

- приклади виконання розрахунково-графічних завдань;

- різнорівневі тестові завдання для самоконтролю.

4. Методичні матеріали до лабораторних робіт:

- методичні вказівки по виконання лабораторних робіт;

- різноманітні довідники для конструювання та розрахунків.

5. Екзаменаційний блок:

- приклад екзаменаційних питань;

- приклад екзаменаційних задач, тощо.

7. Курсовий блок:

- приклад виконання курсової роботи;

- атлас конструкцій редукторів, тощо.

8. Розрахунок і проектування вузлів і деталей машин за допомогою новітніх програм;

9. Творчі завдання.

Отже, від організації самостійної роботи студентів залежить результат засвоєння знань, умінь та навичок студента і рівень самостійності тощо. Дії викладача спрямовують студентів до організації і раціонального, ефективного здійснення активної, самостійної, свідомої і результативної пізнавальної діяльності, цьому сприяє правильно обраний вид управління.

Аналіз самостійної роботи студентів з дисципліни «Деталі машин» в Українській інженерно-педагогічній академії показав, що існують певні недоліки, які понижують якість виконання та на збільшеню часу виконання.

Для оптимізації самостійної роботи студента розроблено методику її організації з використанням електронного навчального посібника. До якого входить сукупність засобів і методів створення педагогічних умов роботи на основі комп’ютерної техніки, засобів телекомунікаційного зв’язку і інтерактивного програмного продукту, які моделюють майже всі функції педагога з обробки інформації, організації контролю і управління пізнавальною діяльністю.

Страницы: 1 2 3 4 5 

Рекомендуємо почитати:

Методика використання методу проектів на заняттях з розділу «Технологія вирощування рослин»
В наш час у центрі уваги психолого-педагогічної науки знаходиться актуальна проблема організації особистісно орієнтованої проектно-технологічної діяльності, яка пов’язана з підвищенням якос ...

Вимоги до лекції
Виходячи з основних функцій та завдань організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, вимоги до лекції поділяються на дидактичні (навчальні), виховні, розвивальні, пс ...

Аналіз рейтингових систем оцінки рівнів підготовки студентів
Загальний порядок оцінювання знань студента за кредитно-модульною системою, порядок розподілу балів, форми і види завдань, критерії оцінювання знань тощо для кожної навчальної дисципліни до ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net