Аналіз наукових підходів самостійної роботи студентів у ВНЗ 3-4 рівнів акредитації

Нова педагогіка » Методика організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів при викладанні дисципліни "Деталі машин" » Аналіз наукових підходів самостійної роботи студентів у ВНЗ 3-4 рівнів акредитації

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Вища освіта України завжди була дуже високої якості. Такою вона залишається і сьогодні. Випускники ВНЗ України, особливо фізико-математичного, медичного, авіаційного, морського, інженерно-технічного і хіміко-технологічного профілів, працюють і мають авторитет практично у всіх країнах світу. Навчатися у ВНЗ України вважається престижним для молоді всіх країн СНД, включаючи і Росію. Разом з тим, вища освіта України має цілий ряд протиріч, без розв’язання яких про подальший розвиток не може бути і мови. Найбільш відчутні з них – це криза фінансування вищої освіти, відтік талановитих молодих вчених і педагогів, низькі науково-дослідні й інформаційні можливості ВНЗ, а також закритість освіти, що дісталася нам у спадщину від старої системи. Багато ВНЗ України продовжують готувати фахівців, що мають дуже приблизне представлення про ринкові відносини і демократію.

На сучасному етапі прискореного соціально-економічного розвитку суспільства, що характеризується поступовою й неухильною інтеграцією України в європейські політичні, економічні й культурні структури, важливого значення набуває підвищення освітнього рівня підготовки висококваліфікованих спеціалістів, збагачення інтелектуального та творчого потенціалу. Важливою умовою розв’язання цього завдання є необхідність озброєння спеціалістів, яких готує вища школа, глибокими професійними знаннями, науковим світоглядом та вмінням працювати з людьми. В свою чергу сучасна інформаційна революція вимагає також і постійного оновлення знань, вміння навчатися протягом усього життя. Для цього слід раціоналізувати організацію всього навчального процесу, удосконалити зміст, форми та методи навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів, що якнайкраще розвивало і формувало б творчі здібності студентів.

Так однією з складових Болонського процесу, до якого Україна приєдналася у 2005 році, є збільшення числа годин, які відводяться на самостійну роботу студентів, при одночасному скороченні годин аудиторних занять.

І як відомо, ще в 1993 році Міністерство освіти України затвердило Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти. Принциповим моментом цього положення є те, що вперше у вітчизняній практиці на рівні нормативного документу передбачено відведення на самостійну роботу студентів від 1/3 до 2/3 загального обсягу навчального плану. Згідно з цим Положенням, самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

Таблиця 1.1

Тлумачення деякими дослідниками поняття «самостійна робота»

№ з/п

Дослідники

Визначення поняття «самостійна робота»

1

Ф.П. Тонких,

М.А. Байков,

В.С. Бакаленко,

В.И. Бугаев и др.

«…индивидуальный поиск знаний является характерной чертой работы слушателей, а весь процесс обучения в вузе – это в конечном счете эффективно организованная самостоятельная работа слушателей»

2

І.В. Біжан

«самостійна робота є основнім засобом оволодіння навчальнім матеріалом у час, вільній від обов’язкових навчальних занять»

3

А. Рубаник,

Г. Большакова,

Н. Тельник

«самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия»

4

Под. ред.

А.В. Петровского

«самостоятельная работа прежде всего завершает задачи всех других видов учебной работы. Никакие знания, не ставшие объектом собственной деятельности, не могут считаться подлинным достоянием человека»

5

Алханов А.

«самостоятельная работа студентов важная форма учебного процесса под руководством и контролем преподавателя, в ходе которой совершается творческая деятельность по приобретению и закреплению научных знаний, осваиваются новые навыки познания, формируется научное мировоззрение и личные убеждения по использованию полученных знаний и умений в практической деятельности»

6

Положення про організацію навча-льного процесу у вищих навчальних закладах

«самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільній від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум тощо.»

7

П.І. Підкасистий

«самостійна робота є не чим іншим, як засобом залучення тих, хто навчається, до самостійної пізнавальної діяльності, засобом логічної і психологічної організації останньої»

8

Український педагогічний словник

(С.У. Гончаренко)

Самостійна навчальна робота – різноманітні види індивідуальної і колективної навчальної діяльності учнів, які здійснюються нами на навчальних заняттях або вдома за завданнями вчителя, під його керівництвом, однак без його безпосередньої участі.

9

М.О. Данилов

Самостійна робота – це форма організації навчальних занять і не метод навчання. Самостійну роботу слід віднести до пізнавальної діяльності, яка виконується без посередньої участі викладача за заздалегідь заданою програмою або інструкцією.

10

Г.Л. Гаврилов

За терміном «Самостійна робота» закріплює подвійний зміст. З одного боку, «це»вид діяльності ти, хто навчається, який є невід’ємною умовою свідомого засвоєння знань на всіх стадіях, з другого боку, самостійна робота – це організаційна форма навчальних занять.

11

Г.С. Костюк

Самостійна робота виступає одночасно і засобом і результатом навчальної діяльності студентів.

12

П.Я. Гальперін

Самостійна робота у вищому навчальному закладі – це рушійна сила навчального процесу, найбільш ефективний прийом навчання, один із важливих показників активності.

13

В.Б. Бондаревський

Самостійна робота – це метод навчання, який покликаній забезпечити формування в майбутнього спеціаліста творчого самостійного мислення, наукового інтересу, потреб в загальній і спеціальній самоосвіті.

14

Н.І. Дідусь

Самостійна робота – засіб організації систематичної пізнавальної діяльності студентів, який сприяє вихованню в тих, хто навчається, пізнавальної самостійності, активності й готовності до самоосвіти.

15

Н.Г. Сидорчук

Кваліфікує самостійну роботу як таку діяльність студентів, яка відбувається без посереднього керівництва викладачем (хоч ним спрямовує і організовується)

16

А.О. Бурдин

Самостійна робота – це робота, здійснена без активної допомоги ззовні, коли учень, який виконує те або інше завдання для досягнення поставленої мети, повинен сам визначити послідовність своїх дій, виявити причини виникнення труднощів, помилок і водночас знайти способи їх усунення, зрештою, він має організовувати власну діяльність.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Розвиток координації рухів у дітей молодшого шкільного віку
При навчанні руховим навикам важливо враховувати механізм ремінісценції для уникнення невиправданого конфлікту між вчителем і учнями. Він полягає в тому, що для формування стійких зв'язків ...

Проміжне зовнішнє незалежне тестування, причини та необхідність його запровадження, шляхи реалізації та перспективи розвитку
Після скасування щорічних іспитів для учнів середіх загальноосвітніх шкіл України та запровадження щорічних державних аттестацій, загальний рівень знань серед учнів почав швидко знижуватися ...

Інструменти для карбування
Основною проблемою реалізації техніки карбування в школах є відсутність інструменту. Але його можна виготовити в умовах шкільних майстерень, пропонуючи як об’єкти праці при вивченні слюсарн ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.edudirect.net