Організація праці викладача, основні вимоги до діяльності викладача вищої школи

Нова педагогіка » Дидактичні основи підготовки управлінсько-економічних кадрів у системі вищої освіти » Організація праці викладача, основні вимоги до діяльності викладача вищої школи

Сторінка 2

Проведені соціологічні дослідження показали, що майбутні фахівці високо оцінюють гостроту розуму викладача, «одержимість» наукою, яку він викладає, багатий життєвий досвід, високу педагогічну культуру, вміння вільно і цікаво розповідати, тобто цінують гармонійну особистість викладача. Таким чином, призначення педагога – це управління активною і свідомою діяльністю студента з засвоєння навчального матеріалу. Педагогічна діяльність передбачає: планування, організацію, стимулювання, контроль, регулювання діяльності студента та оцінювання її результатів.

У вищій школі процес навчання можна розглядати як спеціально організовану взаємодію суб’єктів пізнавальної діяльності, яка моделюється (визначаються її цілі, завдання, зміст, структура, методи, форми, мотиви навчальної діяльності студентів, функції навчання) для активного оволодіння студентами основами соціального досвіду, накопиченого людством у різних галузях науки, з метою розвитку інтелектуальної, чуттєво-вольової сфер їхньої життєдіяльності, виховання потреби в самоосвіті, самовихованні.

Реалізація визначених завдань навчання: стимулювання пізнавальної активності студентів, спрямованої на оволодіння науковими знаннями, вміннями, навичками, розвиток мислення, пам’яті, творчих здібностей, таланту; формування потреб у самоосвіті й умінь її здійснювати – забезпечує процес змін суб’єкта у навчальній діяльності, в якій поєднуються не лише пізнавальні функції (сприйняття, увага, пам’ять, мислення, уявлення), але й потреби, мотиви, емоції, воля, що й дало змогу І.Ф. Харламову розглядати навчання як процес особистісного розвитку індивіда.

Відповідно до цього підходу І.Ф. Харламов визначає такі структурні компоненти навчання: цільовий, потребо-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, емоційно-вольовий, контрольно-регулюючий і оцінно-результативний, які реалізуються як викладачем, так і студентом у спільній діяльності. Дослідники В.І. Лозова, Г.В. Троцько в структурі процесу навчання виокремлюють два види діяльності: викладання та учіння (табл. 3).

Таблиця 3. Структура діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу

Діяльність

викладача (викладання)

студента (учіння)

1. Дидактичне проектування навчання студентів:

визначення мети, завдань навчальної діяльності;

конкретизація змісту матеріалу, який необхідно засвоїти;

планування методів, засобів, форм навчання

2. Формування потреб в оволодінні змістом освіти, мотивів навчальної діяльності

Усвідомлення студентами навчальнопізнавальної діяльності, навчальної мети, завдань, формування внутрішнього настрою на успішне учіння

3. Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів:

організація сприйняття матеріалу;

організація усвідомлення;

організація запам’ятовування основних положень, застосування знань, забезпечення емоційно-позитивного характеру дій студентів

Сприйняття навчального матеріалу (розгляд, прослуховування, читання, спостереження тощо. Результат – уявлення).

Усвідомлення (аналіз, синтез, порівняння, зіставлення, абстрагування, конкретизація, аргументація, класифікація, узагальнення, виокремлення головного тощо. Результат – утворення понять, узагальнених уявлень про сутність явищ, предметів, процесів).

Осмислене засвоєння знань та їх практичне використання, виявлення емоційно-позитивного ставлення і вольових зусиль у навчально-пізна-вальній діяльності

4. Контроль і оцінювання результатів навчальної діяльності, тобто тих змін, які відбулися

Самоконтроль, коригування діяль-ності, самооцінка її результатів

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Технологія особистісно зорієнованого навчання
Однією з інноваційних технологій загальнго-педагогічного характеру, які впроваджуються в сучасних школах є технологія особистісно зорієнотованого навчання. Особистісно зорієнтоване навчання ...

Методи дослідження рівня фізичного здоров'я дітей молодшого шкільного віку
Для визначення рівня соматичного здоров'я використовувались тести, розроблені Г.А. Апанасенко. Вони засновані на фізіологічних закономірностях, які дозволяють оцінити резерви енергетики у л ...

Поняття «обдарованість» та її види. Виявлення обдарованої дитини
Обдарованість — поняття загальної психології; високий рівень задатків, схильностей. Обдарованість є результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку індивіда. Мало знайдеть ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net