Розробка питань санітарно-гігієнічного виховання учнів в психолого-педагогічній літературі

Нова педагогіка » Санітарно-гігієнічне виховання учнів в ході роботи вчителя біології » Розробка питань санітарно-гігієнічного виховання учнів в психолого-педагогічній літературі

Сторінка 1

Розвиток людини вимагає організації двох взаємопов'язаних про-процесів - навчання і виховання. Ці два процеси мають різні завдання і тому, перетинаючись один з одним, а іноді навіть збігаючись у часі, принципово відрізняються один від одного методами і формами організації.

Навчання - один з елементів педагогічного процесу. Другим найважливішим елементом виступає виховання. Обидва ці процеси являють собою процеси цілеспрямованого впливу на дитину.

Виховання сприяє соціалізації дитини в реальному світі і являє собою один із шляхів її здійснення. Це ключовий, основний елемент соціалізації, так як саме виховання дає можливість дитині швидше освоїти комплекс найбільш значимих для суспільства цінностей і норм.

Розвиток будь-якої людини відбувається в процесі виховання, коли попереднє покоління передає накопичений досвід подальшому, яке його примножує і збагачує. Виховання - процес цілеспрямованого формування особистості. У сучасній педагогічній літературі та практиці поняття "виховання" вживається в широкому і вузькому сенсі.

У широкому сенсі виховання включає в себе всю суму впливу, весь процес формування особистості та підготовки її до активної участі у виробничому, громадському і культурному житті. У такому розумінні виховання охоплює не тільки виховну роботу сім'ї, школи, вузу, громадських організацій, а й вплив всього життєвого укладу суспільства, вплив літератури, мистецтва, засобів масової інформації. Виховання в широкому сенсі цього слова включає в себе також освіту і навчання.

У вузькому сенсі виховання означає формування світогляду, морального обличчя, розвиток естетичного смаку, фізичний розвиток.

Виховання є двосторонньою дією; з одного боку - діяльність педагога, з іншого - діяльність вихованця (їх вплив один на одного, взаємовплив, співробітництво). Тут доречно навести таке висловлювання: «Процеси навчання і виховання можуть бути повноцінними лише в тому випадку, якщо вони є взаємними: навчається і виховується не тільки студент, а й викладач». Крім того, певні комунікативні відносини і зв'язки припускають і взаємодію між самими учнями.

Вихователь - це особа (іноді організація), яка здійснює виховання (тобто передає досвід поколінь); крім того, це може бути посадова особа, що займається виховною роботою в навчально-освітньому закладі.

Виховання може бути дієвим, якщо переходить в самовиховання, пробуджує власну активність. Самовиховання - це діяльність людини з метою вдосконалення своїх якостей і подолання недоліків.

Виховний процес складається з окремих ситуацій. Під виховною ситуацією мається на увазі стан процесу виховання в якийсь момент педагогічної взаємодії викладача та студента, в певний період, в конкретних об'єктивних і суб'єктивних умовах.

Для того щоб організувати безперервний виховний процес (розглядаючи його в русі та розвитку), потрібно в кожній навчальній ситуації вирішувати комплекс виховних завдань у залежності від поставленої мети, враховуючи їх варіативність.

При виховному навчанні досягається взаємозв'язок між придбанням знань, умінь і навичок та формуванням особистості учнів. Це дидактичний принцип, що знаходить своє відображення у змісті, організаційних формах і методах навчання. У процесі виховного навчання здійснюються основні завдання виховання і виявляються повноцінність або неповноцінність соціальної ситуації розвитку.

Реалізація цілей виховання і освіти називається педагогічним процесом. При цьому акцент робиться не на змісті навчання, а на розробці цілісної змістовної концепції нової педагогічної системи, формуванні міжособистісних відносин, які забезпечують комфортні умови розвитку та емоційно-моральне виховання. Ось чому проблема формування особистості і виховних впливів на неї стає злободенною.

Одним з аспектів всебічного формування особистості підростаючого покоління є формування здорового способу життя дитини і санітарно-гігієнічне виховання.

Санітарно-гігієнічне виховання учнів – одна з найважливіших ланок виховання дітей, що передбачає систематичний цілеспрямований вплив на формування особистості людини. Його завданням є виховання потреби боротися за зміцнення не тільки власного здоров’я, а й здоров’я колективу.

Гігієнічне виховання – сукупність заходів направлених на прививання населенню гігієнічних навиків, виховання правильного ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих.

Гігієна - медична наука, що вивчає вплив навколишнього середовища та виробничої діяльності на здоров'я людини і розробляє оптимальні, науково-обгрунтовані вимоги до умов життя та праці населення.

Існує ще одна галузь гігієни як гігієна дітей та підлітків, яка вивчає вплив факторів навколишнього середовища, умов навчання і виховання на організм дітей і підлітків і розробляє норми і заходи, направлені на укріплення їхнього здоров’я і забезпечення їхнього нормального розвитку.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Сутність понять «метод навчання», «навчальний процес»
Відповідь на питання дидактики «як навчати?» дає категорія методів навчання. Без них неможливо досягнути поставлених цілей, реалізувати зміст навчального матеріалу, організувати пізнавальну ...

Особливості педагогічної роботи з казками
Істотна особливість казки полягає в тому, що у казці повчальність виражена не нав'язливо, не прямолінійно. Дітей приваблює захоплююча фабула, яскраво намальовані образи, дотепні характерист ...

Методичні рекомендації для впровадження інтерактивних технологій на уроках світової літератури
На кожному уроці я маю бачити перш за все дитину з її потребами та інтересами, вміннями та талантами, дослідженнями та оригінальністю . Тому на своїх уроках ефективно використовую інтеракти ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net