Авторські пропозиції та їх результативність

Нова педагогіка » Організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у сучасній школі » Авторські пропозиції та їх результативність

Сторінка 1

Розвиток суспільства – процес безперервний. Це постійне оновлення і ускладнення всіх умов і сторін життя, і діяльності людини, нові проблеми міжнародного і внутрішнього життя суспільства, нові наукові відкриття, стрімкий біг науково-технічного прогресу, зміна праці під впливом змінюваних умов життя – все це ставить і перед вчителем, і перед учнем, і перед навчанням нові і більш складні завдання. Їх пошук і вирішення активно здійснюється наукою і практикою. Одним з методів вирішення цих завдань є організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності в навчальному процесі. Пошукова навчально-пізнавальна діяльність формує в підростаючого покоління такі риси, як самостійність, комунікативність, активність, що, в кінцевому результаті, дає суспільству мислячу, соціально активну особистість.

У психолого-педагогічній літературі (Р.Альтшуллер, П.Гальперін, В.Давидов, Л.Казанцева, А.Леонтович, І.Лернер, А.Матюшкин) говориться про необхідність створення особливих умов для організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності учнів, а саме:

- включення молодшого школяра в дослідницьку діяльність ґрунтується на пізнавальному інтересі, найбільш властивому цьому віку;

- враховуючи небагатий власний досвід молодшого школяра в пошукової навчально-пізнавальної діяльності, значну роль в організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності грають не лише дитячі дослідження, але і спеціальні заняття по формуванню відповідних умінь;

- навики пошукової навчально-пізнавальної діяльності, що формуються в процесі пошукової навчально-пізнавальної діяльності, є складовою частиною загальнонавчальних умінь, необхідних для успішної учбової діяльності.

До основних шляхів забезпечення пошукової навчально-пізнавальної діяльності у сучасній початковій школі належать такі як використання методу проектів, створення проблемно-пошукових ситуацій на уроці, застосування інтерактивних методів роботи, а також колективну роботу, виконання завдань в парах, тощо.

Дослідженням пошукової навчально-пізнавальної діяльності займалися такі вчені, як І. Зимова, Е. Шашенкова, А.Савенков, Л.Божович, М.Лисина та інші.

Одним з найефективніших методів забезпечення пошукової навчально-пізнавальної діяльності вчені вважають метод проектів. Розробкою цих методів займалися Дж. Дьюї, А.Флітнер, Уильям Херд Килпатрик, С. Шацький, А. Макаренко, В. Гузєєв та інші.

На констатуючому етапі дослідження (2008-2010 рр.) було проведено анкетування вчителів та учнів, аналіз конспектів уроків та системи позаурочної діяльності, спостереження та бесіди з вчителями, з метою визначення рівня готовності вчителів та учнів до пошукової навчально-пізнавальної діяльності.

Дослідження проводилося на основі Скала-Подільської ЗОШ І-ІІІ (32 учні), Скала-Подільської ЗОШ І-ІІ (34 учні), ЗОШ №16 м. Тернополя (21 учень). Всього було опитано та проанкетовано 87 учнів, 12 вчителів і 52 студентів заочного відділення, які працюють у початковій школі.

Аналізуючи результати анкетування вчителів нами було виявлено, що готовність вчителів до організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності в своїй педагогічній практиці знаходиться на низькому рівні.

Лише у 36% вчителів сформоване уявлення про пошукову навчально-пізнавальну діяльність, але немає усвідомлення того, що здійснюватись вона має системно. З них у 12% є мотивація до організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності в навчальному процесі. Тільки 13% вчителів готові творчо підходити до педагогічної діяльності. Інші 87% надають перевагу готовим розробкам уроків, або запозиченню цікавих ідей інших вчителів. Більшість вчителів (87%) не усвідомлюють того, що пошукова навчально-пізнавальна діяльність має здійснюватися системно на всіх навчальних предметах. Тож бачимо, що повноцінну пошукову навчально-пізнавальну діяльність може організувати 13% вчителів.

Результати опитування вчителів щодо їх комунікативних умінь показали, що не всі вчителі і не завжди можуть зберігати витримку у конфліктних ситуаціях, стимулювати співрозмовника до спілкування, регулювати внутрішньо колективні стосунки учнів, моделювати спілкування з учнями. Проте ці якості є необхідними для організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності, а їх відсутність негативно впливає на якість організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Сутність і шляхи реалізації принципів індивідуалізації і диференціації навчання
Під індивідуалізацією слід розуміти організацію процесу навчання на основі врахування індивідуальних особливостей учнів. Під диференціацією слід розуміти організацію процесу навчання за дек ...

Проектування мотиваційних технологій навчання
Мотивація-це спонукання чи психічні явища стали спонуканнями до виконання тієї чи іншої дії, яке визначає активність особистості та її спрямованість на досягнення запланованого результату. ...

Керівництво самостійною роботою учнів
Основна вимога К.Д. Ушинського до керівництва самостійною роботою полягає в тому, щоб кожне завдання, його зміст і способи виконання були б досить добре пояснені вчителем. Важке, незрозуміл ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net