Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності: інноваційні підходи

Нова педагогіка » Організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у сучасній школі » Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності: інноваційні підходи

Сторінка 5

Ще однією формою організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності учнів є проектна діяльність на уроках.

У педагогічній літературі термін «метод проектів» з'явився у працях Н. Крупської у 1923 році. Суть цього методу полягала в тому, що у зв'язку з вивченням окремих тем навчальних курсів учні намічають проекти визначених робіт, під час виконання яких застосовуються отримані ними раніше знання. Проект чи завдання спочатку обговорювались учителем разом з дітьми щодо його доцільності. Н.Крупська зазначила такі переваги застосування методу проектів: розвиває ініціативу, привчає до планової роботи, до обліку всіх видів труднощів, формує вміння розраховувати свої сили в процесі навчальних занять, а також залучає до самостійної роботи. Значний внесок у розвиток теорії «методу проектів» робить І. Чечель. Значущою є розробка етапів дослідницького проекту і виявлення домінуючої ролі вчителя або учня та ступенів взаємодії суб'єктів «учень – учитель» на різних етапах проектування, надаючи вчителеві роль «незалежного консультанта», а учням – «не статистів, а активних учасників».

Виділяються такі етапи діяльності в процесі створення спільних проектів: підготовка, планування, прийняття рішень, збір інформації, аналіз інформації та формування висновків, захист та аналіз.

Участь у проектуванні розвиває дослідницькі та творчі здібності, здатність до самовизначення, вміння самостійно конструювати свої знання, здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, вміння планувати свою роботу і презентувати її.

Метод проектів широко застосовують у школах США (Оклефський коледж, Пітсбург; коледж Ітон Ереа та ін.). Також цей метод застосовував у своїй практиці А.Макаренко. У сучасній педагогіці метод проектів використовується не замість систематичного предметного навчання, а разом з ним як компонент системи освіти.

Займатися цим видом роботи в початковій школі починають з 1 класу. Метою роботи є реалізація програм орієнтованих на фактичні знання і придбання нових. Напрямки, за якими можна працювати реалізовуючи метод проектів, можуть бути різноманітними: "Я – громадянин України", "Сім'я", "Корекційно-розвиваючий напрям", "Екологія", "Краєзнавство", "Здоров'я".

Працюючи над проектом, використовують методику гри і театру, пошукову роботу. Робота над проектом ведеться не тільки у позаурочній діяльності, а й об'єднує практично всі уроки.

Вся пророблена робота дозволяє формувати особистісні якості учня, також ця робота дає позитивний результат у навчальному процесі і дозволяє вийти за рамки уроку учневі і педагогу, також здійснюються партнерські зв'язки. Дана робота готує дітей до пошукової навчально-пізнавальної діяльності в старших класах.

Отже, праця над проектами як одним із видів інноваційної педагогічної діяльності дає змогу сучасній школі не тільки зробити навчально-пізнавальний процес привабливішим, не тільки здобувати глибші знання, а головне, виконувати високу освітню місію: навчити дітей вчитися із задоволенням. Але вчителі використовують метод проектів як засіб формування пошукової навчально-пізнавальної діяльності учнів вкрай рідко (лише 12% відвіданих уроків).

До технологій організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності учнів належать інтерактивні технології, технології колективно-групового навчання, технології ситуативного моделювання.

Інтерактивні технології (робота в парах, ротаційні трійки, два-чотири-всі разом, карусель, робота в малих групах, акваріум) можна ефективно використовувати як на уроках засвоєння, так і на уроках застосування знань, умінь і навичок. Це може відбуватися одразу ж після викладу вчителем нового матеріалу, замість опитування, на спеціальному уроці, присвяченому застосуванню знань, умінь і навичок, або бути частиною узагальнювального уроку.

Технології колективно-групового навчання передбачають одночасну спільну роботу всього класу. Це такі форми роботи, як: «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Навчаючи – вчуся», «Незакінчені речення», «Дерево рішень».

Технології ситуативного моделювання передбачають ігрову модель навчання. Модель навчання у грі – це побудова навчального процесу шляхом залучення дітей до гри. Завдання педагога під час застосування ігор у навчанні полягає в підпорядкуванні гри конкретній дидактичній меті. Учитель в ігровій моделі є інструктором, суддею, тренером, ведучим. (Г. Сиротенко « Сучасний урок: інтерактивні технології навчання»).

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Методичні закономірності роботи з художніми творами у початкових класах
Аналіз змісту твору спрямований на з'ясування його теми і ідеї, його сюжету і композиції, образів і художніх засобів зображення. Розкриття ідейної спрямованості твору — це основа аналізу ху ...

Дидактичні передумови організації самостійної роботи у класі
Проблема розвитку самостійності розглядалась у широкому значенні і пов’язувалась з завданнями раціоналізації та інтенсифікації занять, з плануванням та врахуванням у шкільній роботі, із збу ...

Технологія ділової гри
Ділова гра призначена для активізації пізнавальної діяльності учнів, діяльності (взаємодія та спілкування, виконання різноманітних ролей та доручень), яка своїм змістом, формою, технологією ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net