Стан навчально-методичного забезпечення з риторики в загальноосвітньому закладі

Нова педагогіка » Риторика української мови в загальноосвітньому і вищому навчальному закладах » Стан навчально-методичного забезпечення з риторики в загальноосвітньому закладі

Сторінка 8

Проаналізувавши програми з риторики для різних вищих навчальних закладів, можемо зробити висновок, що вивченню риторики в більшості закладів загалом приділяється недостатня увага. Позитивним є те, що риторика вивчається у різних типах ВНЗ (Додаток А), що свідчить про зростання ролі риторики у суспільстві, про усвідомлення важливості і корисності цієї науки у різних галузях. Дослідивши окремі підручники з риторики, з’ясували, що вони містять відомості як з теорії ораторського мистецтва, так і з практики, що, на нашу думку, є надзвичайно актуальним на даному етапі розвитку риторики як навчальної дисципліни.

На сучасному етапі розвитку освіти зростає роль риторики як розділу курсу української мови у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах, виникає необхідність створення сучасної методики її навчання. Тому дослідження навчально-методичного забезпечення курсу риторики української мови в загальноосвітній і вищій школі підтвердило актуальність і значущість даної проблеми.

Риторичну освіту сьогодні справедливо вважають одним із найбільш перспективних і важливих лінгводидактичних напрямів, головна мета якого – формування і виховання носіїв змістовного, переконливого, правильного мовлення. Дослідивши філософські, психологічні, соціолінгвістичні засади риторичної освіти, ми з’ясували, що орієнтирами при навчанні риториці української мови маємо вважати головні принципи національної системи освіти (гуманізація, гуманітаризація, демократизація, національне спрямування) та інноваційні підходи, що орієнтують на виховання інтелектуальної, мислячої, вільної, духовно багатої й творчої особистості. Психологічними засадами риторичної освіти є розуміння основних психічних процесів, які суттєво впливають на отримання і засвоєння особистістю різних знань, формування її умінь і навичок. Соціолінгвістичні засади відіграють вирішальну роль у гармонійному вихованні людини, входженні її у соціум, практичному розв’язанні завдань мовної освіти і загального культурного розвитку.

Сучасний педагог має бути професіоналом і майстром своєї справи, а для цього він має володіти компетенціями. Адже новим концептуальним орієнтиром вважають компетентнісно орієнтований підхід до формування змісту освіти. Тому нашим завданням було визначення ролі і місця риторичної компетенції у системі професійних компетенцій учителя. Зокрема ми звернули увагу на неоднозначність (часто ототожнення) у визначенні та вживанні ключових понять “компетенція” “компетентність”. Аналіз вітчизняної й зарубіжної наукової літератури засвідчує у багатьох підходах відсутність меж, чітких відмінностей у поясненні змісту зазначених термінів. У дослідженні ми з’ясували, що риторична компетенція – це сукупність знань і вмінь, що забезпечують ефективну комунікацію в професійній, міжособистісній, публічній сферах , наголосили на необхідності уведення цієї компетенції до складу професійно важливих для спеціалістів сфери підвищеної мовленнєвої відповідальності. Нами було визначено, що риторична компетенція в галузі освіти має бути основою професійної компетентності, адже сучасний фахівець має легко орієнтується у різних ситуаціях повсякденного, ділового, зокрема професійного спілкування.

Для того, щоб проаналізувати навчально-методичне забезпечення з риторики у загальноосвітньому і вищому навчальному закладах, ми заглибилися в історію викладання цієї дисципліни, починаючи з часів Стародавньої Греції і завершуючи сучасним періодом. Можемо зробити висновок, що в різні часи було неоднакове ставлення до риторики як навчальної дисципліни. Цінували її у Давній Греції за те, що вона була основним інструментом вирішення суспільних та судових суперечок. Розквіту набуває ця дисципліна у стінах Києво-Могилянської академії та Переяславського колегіуму. У XIΧ ст. риторика як самостійна дисципліна майже не розвивається, вона або взагалі не викладається або входить до складу інших дисциплін.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9

Рекомендуємо почитати:

Суть і значення ігрової діяльності на уроках у початкових класах
Намагаючись проникнути у таємниці природної музикальності людини, К.Орф виходив з того, що кожен крок в осягненні духовного у мистецтві є водночас утвердженням його елементарної першооснови ...

Система педагогічних наук. Взаємозв’язок педагогіки з філософією, психологією, соціологією, етнопедагогікою та іншими науками
Між предметні зв’язки педагогіки – зв’язки педагогіки з іншими науками, що дають змогу глибше пізнати педагогічні факти, явища, процеси. Філософія, соціологія, естетика допомагають педагогі ...

Новітні технології. Суть вивчення для початкової школи
Доцільність введення колективної учбової діяльності у старших класах доведена тривалими експериментальними дослідженнями, проведеними групою вчених Тартуського університету під керівництвом ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net