Стан навчально-методичного забезпечення з риторики в загальноосвітньому закладі

Нова педагогіка » Риторика української мови в загальноосвітньому і вищому навчальному закладах » Стан навчально-методичного забезпечення з риторики в загальноосвітньому закладі

Сторінка 6

Метою курсу “Риторика”Херсонського державного університету є – “осмислити риторичну скарбницю людства й рідного народу стосовно конкретної ситуації спілкування, формувати духовну, високоморальну, інтелектуальну, творчу особистість, яка має свій оригінальний ораторський стиль, вміє самостійно мислити, володіє мистецтвом переконуючого слова”. Весь матеріал розділений на три змістові модулі. Перший модуль присвячений теорії і має назву “Історико-теоретичні оcнови риторики”, вміщує 8 годин лекційного матеріалу, 6 годин практичних занять. Другий змістовий модуль практичного спрямування і має відповідну назву “Практичні аспекти риторики”. Лекції (8 годин) присвячені основним поняттям риторичної науки (інтенція, диспозиція, елокуція, меморія, акція). Семінарські заняття (8годин) спрямовані на засвоєння студентами практичних знань про стадії публічного виступу, про техніку промови і культуру оратора, про те, як має виглядати оратор. У програмі запропоновано й модуль самостійної роботи, що вміщує 4 теми: “Риторика як елемент культури”, “Культура діалогу та полеміки”, “Культура ведення спору”, “Виклад та аналіз промови”. Студентам пропонується на вибір перелік тем (50) для виголошення промов, також програма містить пам’ятки: “Як працювати над промовою”, “Основні способи підготовки до публічного виступу”, “Основні етапи підготовки публічного виступу”, “Схема аналізу ораторського виступу” та ін., що сприятиме оволодінню студентами практичних знань побудови і виголошення промови.

Метою курсу “Риторика” Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти є – “опанування навичками публічного виголошення ораторських промов”. Курс призначений для студентів спеціальності “Педагогіка вищої школи”. Загальна кількість годин – 54, з них лекції – 10 год., практичні – 10 год., самостійна робота – 24 год., індивідуальна робота – 10 год. Вид контролю – залік. Курс розрахований на 2 змістові модулі. Модуль 1 “Риторика як наука” вміщує такі теми: “Риторика як наука і навчальна дисципліна. Історичний розвиток риторики”; “Види красномовства та сфери його застосування”. Модуль 2 присвячений більше теорії риторики і має відповідну назву “Теорія риторики”, роглядає основні розділи класичної риторики: “Інвенція як розділ класичної риторики”, “Основні поняття і закони диспозиції”, “Елокуція”, “Меморія й акція як завершальний етап реалізації риторичної мети”. Навчальна робоча програма містить досить ґрунтовні і змістовні розробки практичних занять, в яких подані цікаві нетрадиційні завдання, спрямовані не лише на відтворення теоретичних знань студентів, а й на розвиток їх творчих здібностей, засвоєння правильних норм мовлення, набуття вміння виголошувати промови та ін

Ми розглянули приклади навчальних робочих програм з дисципліни “Риторика” ВНЗ різного спрямування. Для впровадження курсу до навчального плану студентів має бути його відповідне методичне забезпечення, тобто відповідна література. Хоч риторика є однією з найдавніших наук, але підручників з ораторського мистецтва для студентів не так вже й багато. Як нами було з’ясовано раніше, ще в Києво-Могилянській академії викладачі розробляли авторські підручники для студентів з теорії риторики ( наприклад, “Риторична рука” Стефана Яворського, “ Про риторичне мистецтво ” Феофана Прокоповича та ін. ). У наш час розробка теоретичних праць почала набирати обертів зі здобуттям Україною незалежності і поверненням українській мові повноцінного статусу національної. Адже саме зараз риторика повернула собі позиції дисципліни, потрібної сучасному суспільству; науки, що навчає вміти красномовно говорити і впливати словом на аудиторію; науки, корисної в будь-якій сфері людської діяльності, де присутні суб’єкт-субєктні відношеня; науку, що вчить людей вміти точно й аргументовано висловлювати свою точку зору і навчає, основне, вмінню переконувати. Тож маємо звернути увагу на сучасний стан забезпечення курсу відповідною літературою.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рекомендуємо почитати:

Дослідження ціннісних орієнтацій особистості
Систематизація наукових даних щодо проблеми асоціальної поведінки підлітків дозволила констатувати, що аналіз стану її дослідження вимагає реалізації системного підходу, який визначає взаєм ...

Методи дослідження фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку
Комплекс фізіологічних тестів для експрес-оцінки рівня розвитку фізичних якостей включає 4 показники: Затримка дихання на вдиху. При виконанні проби на затримку дихання реєструється час зат ...

Ігрова діяльність
Гра наряду із трудом на навчанням – один з основних видів діяльності людини, дивовижний феномен нашого існування. За визначенням, гра – це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на в ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net