Стан навчально-методичного забезпечення з риторики в загальноосвітньому закладі

Нова педагогіка » Риторика української мови в загальноосвітньому і вищому навчальному закладах » Стан навчально-методичного забезпечення з риторики в загальноосвітньому закладі

Сторінка 5

Розглянувши робочу навчальну програму “Риторика (спічрайтинг)”, підготовлену кафедрою міжнародної інформації Волинського національного університету імені Лесі Українки, ми з’ясували, що тип даної дисципліни – спецкурс, який вивчається у 5 семестрі; загальна кількість годин 54, з них: лекції – 14 год., семінари – 10 год., самостійна робота – 15 год., індивідуальна робота – 15 год. Вид контролю – залік. Автор програми визначає основне завдання курсу – “продемонструвати майбутньому ПР-спеціалісту етапи підготовки матеріалів підготовки публічного виступу для першої особи; підготувати випускників вузу до успішного спілкування при проведенні бесід, переговорів, нарад…, сформувати навички написання промов…, коротко сформулювати основи поведінки спікера під час виступу”.

До плану навчальної дисципліни увійшли наступні теми: Т.1. “З історії риторики/спічрайтингу”; Т.2. “Спічрайтинг: від технології до професії”; Т.3. “Типологія та композиція тексту. Типова структура промови. Типи промов”; Т.4. “Типи промов. Специфіка презентації ділової комунікації”; Т.5. “Риторичні прийоми. Образ оратора”; Т.6. “Дискусія та суперечка як різновид аргументації”. На нашу думку, цей спецкурс відрізняються від попередніх більшою орієнтацією на майбутню професію студентів, які його вивчають.

У Пояснювальній записці навчальної програми дисципліни “Риторика” Міжрегіональної академії управління персоналом зазначено, що даний курс призначений для викладання на гуманітарних факультетах. Вивчення курсу завершується складанням заліку у вигляді написання рефератів, доповідей і виголошення промов. Для вивчення курсу пропонуються на рогляд такі теми: “Риторика як наука і мистецтво”, “Історичні витоки та розвиток риторичної традиції та сучасність”, “Риторика як інтегративна наука публічної переконуючої комунікації”, “Риторична етика”, “Інвенція”, “Диспозиція”, “Елокуція”, “Меморія та акція”, “Професійне красномовство”, “Основи полемічного мистецтва”. Даний спецкурс розглядає як історію риторики, так і детально зупиняється на основних поняттях риторики, спрямований і на практичне оволодіння мистецтвом виголошувати промови і впливати певними риторичними прийомами на аудиторію. Також додається цікавий за змістом і достатній за обсягом перелік тем для виступів і рефератів.

У робочій програмі з навчальної дисципліни “Риторика” Сумського державного університету вказано, що метою викладання цього предмету є – “формування у студентів уявлення про історичні закономірності розвитку риторики; вивчення найважливіших її історичних етапів; з’ясування головних теоретичних чинників її розвитку; практичне спрямування: формування риторичної особистості; визначення ролі й місця риторики у журналістській освіті”. Дисципліна викладається на 5 курсі упродовж 9 семестру студентам, які вчаться за спеціальністю “Журналістика”. Завершується курс диференційованим заліком. На залік виноситься публічний захист підготовлених виступів. Загальний обсяг годин – 90, з них 18 – лекції, 18 – практичні заняття, 54 – самостійна робота студентів. На лекції виноситься 8 тем, на першій лекції, що є вступною, розглядається категоріальний апарат дисципліни, декілька наступних лекцій присвячені історії риторики. На подальших лекціях розглядаються основні поняття риторики (інвенція, диспозиція, елокуція, еристика, меморія, акція). Завершується лекційний курс темою “Специфіка публічних виступів різних типів. Місце риторики у сучасному світі”. Практичні заняття присвячені розгляду подібних тем, більше уваги приділено вивченню конкретних творів, наприклад “Похвала Єлені” Горгія, “Про оратора” Цицерона, “Риторичні настанови” Квінтіліана та ін Ця програма відрізняється від попередніх, на нашу думку, більшою орієнтацією на практичну діяльність студентів. Певним недоліком вважаємо те, що немає вказівок, як же буде реалізована самостійна робота студентів, і які теми виносяться на самостійне опрацювання. Окрім того курс не значною мірою адаптований до спеціальності “Журналістика”, він є більш загальним за своїм спрямуванням.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рекомендуємо почитати:

Права дитини на сім’ю
Сім’я є і залишається природним середовищем для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних у ...

Позакласна робота з іноземної мови
Позакласну роботу з ЇМ можна визначити як систему неоднорідних за змістом, призначенням та методикою проведення освітньо-виховних заходів, що виходять за межі обов'язкових навчальних програ ...

Методика використання малих форм українського фольклору на уроках математики
В початкових класах при вивченні математики широко використовуються малі форми українського фольклору. Серед малих жанрів усного народного епосу особливе місце займає прислів'я, приказки, з ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net