Етапи навчання монологічного мовлення

Нова педагогіка » Навчання монологічному мовленню на початковому етапі вивчення англійської мови » Етапи навчання монологічного мовлення

Сторінка 1

Формування вміння висловлюватися в монологічній формі починається з того моменту, коли учень сполучає в логічній послідовності декілька раніше засвоєних ним мовленнєвих зразків (МЗ) фразового рівня в понадфразову єдність (ПФЄ), яка і є одиницею навчання монологічного мовлення. Понадфразова єдість відрізняється від групи речень своєю синтаксичною організованістю і комунікативною самостійністю.

Розглянемо різницю між групою речень і ПФЄ на конкретному прикладі:

Група речень ПФЄ

The boy went to the Boris went shopping yesterday.

market to buy some fruit First the boy bought some fruit at

yesterday. the market, then he bought some

The boy bought some bread at the baker’s. On his way

bread at the barker’s. home he saw ice-cream on sale

The boy saw ice-cream and bought an ice-cream for him-

on sale and bought an ice- self.

cream for himself.

В групі речень окремі речення не зв’язані між собою і не залежать одне від одного, хоч всі вони відносяться до однієї теми. В ПФЄ на початку висловлювання називається ім’я хлопчика, якого учні знають з текстів підручника англійської мови, слово the boy в наступному реченні є засобом міжфразової єдності – синонімічним лексичним повтором; в третьому і четвертому реченнях – займенниковий повтор. Крім того, речення ПФЄ зв’язані синтаксичними засобами міжфразової єдності – словами first, then, on his way home, характерними для мононологу-повідомлення і розповіді.

Всередині ПФЄ речення звичайно побудовані за різними моделями, тобто вони структурно різнотипні. Наприклад:

My mother’s name is V.I. She is 41. She is a teacher of Geography. I love my mother very much.

Однак можливе поєднання структурно однотипних речень (структурне дублювання):

My mother’s name is V.I. My father’s name is S.P. My sister’s name is Tanya. My brother’s name is Sasha.

Поєднання МЗ рівня фрази (особливо різноструктурних МЗ) в ПФЄ являє для школярів певні труднощі, тому їх потрібно спеціально навчати цьому, це і є завданням першого етапу розвитку навичок і вмінь ММ. Наприклад, за темою “Погода” учні можуть з’єднувати такі ЗМ:

It’s cold today.

It isn’t snowing now.

The sky is blue.

The sun is shining.

Кожен учень вимовляє одну фразу. Будь-які фрази вважаються правильними, якщо вони відповідають темі і грамотно оформлені у мовному відношенні. Вже на цьому етапі враховується самостійність висловлювання: вчитель лише називає тему, визначає загальний напрям думки, а вибір конкретного змісту залишається вільним.

На другому етапі учні повинні навчитися самостійно будувати висловлювання понадфразового рівня. Навчання монологічного мовлення на цьому етапі здійснюється за допомогою різних опор: зображальних, вербальних, комбінованих. У ролі зображальної опори можуть виступати окремі малюнки, слайди, тематичні та сюжетні картини, композиції на магнітній дошці, кодограми. Вони допомагають створити навчально-мовленнєву ситуацію, а також варіювати її і, відповідно, мовлення учнів.

Важливим видом вербальної зорової опори є підстановча таблиця, яка здатна забезпечити логічний зв’язок речень, їх граматичну правильність, належний вибір усіх необхідних мовних засобів для побудови власного висловлювання. Наприклад, опишіть одного із членів своєї сім’ї, користуючись таблицями.

My mother’s

My father’s

My sister’s

My brother’s

name is .

He

She

is

isn’t

tall.

very tall.

small.

His

Her

hair is

fair

dark

and

short.

long.

He

She

Has

an oval

a round

face.

His

Her

Eyes

are

blue.

grey.

green.

brown.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Загальні поради до структури проекту
1. Вибір теми проекту, його типу, кількості учасників. 2. Обмірковування вчителем можливих варіантів проблем, які важливо дослідити в рамках наміченої тематики. Самі ж проблеми впроваджують ...

Система вправ для навчання техніки письма у початковій школі на уроках турецької мови
Головна мета навчання техніки письма турецькою мовою полягає у формуванні в учнів графічних/каліграфічних та орфографічних навичок. У процесі формування цих навичок учні оволодівають трудно ...

Цілі та зміст навчання діалогічного мовлення
Діалогічне мовлення – це процес мовленнєвої взаємодії двох або більше учасників спілкування. Тому в межах мовленнєвого акту кожен з учасників по черзі виступає як слухач і як мовець. Таким ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net