Результати анкетування вчителів та бесіди з учнями

Нова педагогіка » Навчання граматики англійської мови учнів основної школи за когнітивно-комунікативним підходом » Результати анкетування вчителів та бесіди з учнями

Сторінка 3

Таким чином, провівши анкетування та проаналізувавши результати нашого дослідження, ми можемо зробити певні висновки. У 90 відсотків учнів основної школи виникають певні складнощі при вивченні граматики ІМ, а саме складнощі пов’язані з засвоєнням нового граматичного явища і його подальшого вживання. На сьогоднішній день вчителі англійської мови у школі надають перевагу презентації нового граматичного явища як ситуації спілкування, не спираючись на теоретичну базу. Відтак учні не розуміють всі функції граматичного явища і, без опори на аналогічну ситуацію спілкування, не можуть правильно вжити граматичне явище у мовленні.

Отже, за результатами анкетування вчителів та бесідою з учнями ми бачимо, що вчителі майже не використовують когнітивно-комунікативний підхід при формуванні іншомовної граматичної компетенції учнів основної школи. З цим пов’язані складнощі учнів при засвоєнні нової ГС, адже ситуації спілкування, за допомогою яких 75 відсотків вчителів презентують новий граматичний матеріал, не підкріплюються теоретичною базою і учні не розуміють як використовувати ГС у мовленні та у вправах, не аналогічним представленим вчителем ситуаціях спілкування.

Аналіз підручників англійської мови для 8 класу загальноосвітньої школи допоміг нам дослідити проблему формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом, адже у сучасній методиці викладання ІМ підручник є невід’ємною складовою навчально-методичного комплексу з ІМ. Ми розглянули, які види вправ використовуються при формуванні іншомовної граматичної компетенції та які вправи домінують при укладанні навчальних підручників, а саме умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні вправи на об’єднання ЗМ у ПФЄ, трансформацію та на самостійне вживання ЗМ на рівні фрази / речення. В продовження нашого дослідження проблеми формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом ми провели анкетування вчителів та бесіду з учнями у 8 класах Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 і зробили висновок, що вчителі англійської мови при формуванні в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції майже не використовують когнітивно-комунікативний підхід. З цим пов’язані складнощі учнів при засвоєнні нової ГС, адже ситуації спілкування, за допомогою яких вчителі презентують новий граматичний матеріал, не підкріплюються теоретичною базою і учні не розуміють, як використовувати ГС у мовленні та у вправах, не аналогічним представленим вчителем ситуаціях спілкування. Підручники також не мають належної теоретичної та практичної бази для формуванні в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом.

Планування курсу вивчення іноземної мови включає в себе багато аспектів, серед яких – необхідність вибору методу навчання. На сьогоднішній день поширеним є когнітивно-комунікативний метод навчання іноземної мови. Комунікативно-когнітивний підхід до навчання іноземної мови покликаний забезпечити паралельно з мовленнєвою й когнітивну компетентність учнів – загальні здібності, які виявляються в позитивній кореляції між діями та проблемними задачами, котрі слід розв’язати. В комунікативно-когнітивному підході рівною мірою відображені як комунікативні, так і когнітивні компоненти. Таким чином, навчання іноземної мови за комунікативно-когнітивним підходом передбачає врахування комунікативних та когнітивних компонентів.

Дослідивши вікові та індивідуально-психологічні особливості учнів основної школи, ми дійшли висновку, що у процесі навчання граматики англійської мови учнів основної школи за когнітивно-комунікативним підходом вчитель повинен постійно враховувати індивідуально-психологічні та вікові особливості учнів основної школи. При формуванні іншомовної компетенції, а саме граматичної, вчитель повинен враховувати, що підлітковий вік характеризується домінуванням “відчуття дорослості”. Учень готовий до всіх видів навчальної діяльності, які можуть зробити його дорослим. У цей час у нього виникає бажання виявити своє власне „Я” та стати суспільно значимим – проявити себе у суспільній та навчальній діяльності, переоцінити свої розумові здібності. Важливими виступають такі види інтелектуальної діяльності, як абстрактний та логічний тип мислення, абстрактно-логічний тип пам’яті та вдосконалене сприйняття простору, часу та тексту.

На основі розглянутих нами етапів проведення уроку англійської мови з формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом ми розробили комплекс вправ та розробили фрагмент уроку.

В межах нашої роботи ми провели емпіричне дослідження, формою дослідження ми обрали спостереження та анкетування. Генеральною сукупністю нашого дослідження є учні та вчителі 8 класів Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20. Нами було виявлено, що учні краще сприймають нові граматичні явища переважно у ситуаціях мовлення, але невід’ємно у поєднанні з поясненням нових граматичних правил, тобто навчання повинно відбуватися за когнітивно-комунікативним підходом – у поєднанні з оволодінням мовленнєвою діяльністю і когніцією, тобто пізнанням, але, провівши анкетування та проаналізувавши результати нашого дослідження, ми можемо зробити висновок, що у 90 відсотків учнів основної школи виникають певні складнощі при вивченні граматики ІМ, а саме складнощі пов’язані з засвоєнням нового граматичного явища і його подальшого вживання. На сьогоднішній день вчителі англійської мови у школі надають перевагу презентації нового граматичного явища як ситуації спілкування, не спираючись на теоретичну базу. Відтак учні не розуміють всі функції граматичного явища і, без опори на аналогічну ситуацію спілкування, не можуть правильно вжити граматичне явище у мовленні.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Педагогічні інновації
Метою державної Національної програми «Освіта» («Україна ХХІ ст.») є виведення освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу, що можливо лише за умов відходу від авторитарної педагогіки ...

Часткова експериментальна перевірка методики організації самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни «Деталі машин»
Експериментальні дослідження були проведені з метою перевірки ефективності використання в навчальному процесі методики організації самостійної роботи студентів за допомогою електронного нав ...

Формування здорового способу життя
Мета: звернути увагу батьків на найвищу життєву цінність життя – здоров’я їх та їхніх дітей. Формувати негативне ставлення до вживання тютюнових алкогольних та наркотичних засобів. Соціальн ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net