Етапи формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом

Нова педагогіка » Навчання граматики англійської мови учнів основної школи за когнітивно-комунікативним підходом » Етапи формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом

Сторінка 2

Ознайомившись із ситуацією, в якій проілюстрована виучувана ГС, учні обговорюють її та визначають її комунікативну функцію. Кожна ГС має функціональний і формальний боки. За кожною ГС закріплюються певні функції (функції називати предмети або осіб, висловлювати дію, що відбувається в момент мовлення тощо). Під час ознайомлення учнів з новою ГС увага звертається, насамперед, на функцію цієї ГС, а форма має засвоюватися в нерозривній єдності з функцією.

Отже, можна зробити висновок, що ситуативність має бути одним із провідних принципів організації граматичного матеріалу. Для його реалізації вагомими є саме ілюстративні ситуації, які містять ГС і допомагають зрозуміти їхні функції, на відміну від комунікативних ситуацій (КС), які стимулюють вживання тієї чи іншої ГС.

Після ознайомлення з новою ГС має відбуватися осмислення граматичного матеріалу, спрямоване на його усвідомлення, на формування певних концептів, а отже й на розширення знаннєвого простору учнів. Осмислення може відбуватися двома шляхами: дедуктивним, який передбачає пасивне оволодіння граматичним матеріалом, а потім вправляння (виконання низки вправ на основі отриманих знань), та індуктивним, який припускає демонстрацію ГС (її функції й форми), потім аналіз ГС та самостійне виведення правила під керівництвом учителя за допомогою евристичної бесіди – розташованих у логічній послідовності навідних запитань, які вимагають вдумливих відповідей і завдяки яким буде розв’язано поставлене завдання.

Фактор організації граматичного матеріалу відіграє істотну роль у формуванні граматичної компетенції, тому бажано, щоб граматичний матеріал подавався різними способами, зважаючи на те, що учні по-різному ментально його уявляють.

Навчальний матеріал може бути виражений такими способами:

а) мовленнєвим зразком (ЗМ); б) моделлю; в) схемою; с) правилом; д) ілюстративною таблицею; е) алгоритмом; є) когнітивною / концептуальною метафорою; ж) малюнком.

Співвідношення цих типів навчальної інформації залежить від таких чинників, як: складність граматичного явища, рівень сформованості граматичної компетенції учнів, їхня мовна і когнітивна здатність, індивідуальні пізнавальні стилі, етап навчання тощо. Раціональне використання типів навчальної інформації має позитивно позначитися на мовних знаннях учнів.

Наступним етапом, після презентації ГС, є автоматизація дій учнів з новими ГС.

На етапі ознайомлення, завдяки використанню кількох ситуацій мовлення і різноманітного лексичного наповнення нової ГС, починає формуватися така якість граматичної навички, як гнучкість. На етапі автоматизації вона продовжує формуватися, але основна мета цього етапу – сформувати найсуттєвішу якість навички – автоматизованість. Вона формується на двох рівнях етапу автоматизації – на рівні фрази та на рівні ПФЄ, де, крім автоматизованості, має бути сформована ще й стійкість навички.

У середніх навчальних закладах вивчаються не всі граматичні явища ІМ, а спеціально відібраний граматичний мінімум, який складається з АГМ і пасивного граматичного мінімуму. При формуванні граматичної компетенції основну роль відіграє саме АГМ. До АГМ входять ГС, якими учні мають оволодіти для висловлення власних думок ІМ. Це так звана активна граматика, до якої входять найуживаніші граматичні часи, множина іменників тощо.

Автоматизованість граматичної навички формується на двох рівнях – на рівні фрази / речення й на рівні ПФЄ, де, крім автоматизованості, має бути сформована ще й стійкість навички.

Етап автоматизації узгоджується з етапами формування мовленнєвої граматичної навички, зокрема, зі стереотипно-ситуативним і варіативно-ситуативним етапами, де триває цілеспрямоване комунікативне тренування граматичної форми в єдності з її функцією в певним чином організованих вправах, в ході яких формується мовленнєвий стереотип як єдність форми, її значення і ситуативного вживання.

Перш ніж зупинитися на змісті етапу автоматизації, слід окреслити сучасні вимоги до вправ в аспекті комунікативно-когнітивного підходу до навчання ІМ.

Відповідно до принципових положень згаданого підходу, вправи на формування англомовної граматичної компетенції учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів мають бути:

· вмотивованими, комунікативно орієнтованими;

· змістовними;

· автентичними;

· інтегрованими (тобто виконуваними в чотирьох видах мовленнєвої діяльності);

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Підготовка вчителя до уроку економіки
Підготовка до уроку потребує глибокого продумування кожного його структурного елемента і може відбуватися в такій послідовності: Формулювання мети і завдань уроку. Мета уроку має бути: осві ...

Інструменти для карбування
Основною проблемою реалізації техніки карбування в школах є відсутність інструменту. Але його можна виготовити в умовах шкільних майстерень, пропонуючи як об’єкти праці при вивченні слюсарн ...

Характеристика основних понять проблеми
Пошукова навчально-пізнавальна діяльність спрямована на відкриття чогось нового, невідомого раніше. Перед учнем постають проблеми, які він має вирішити самостійно або співпрацюючи з однокла ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net