Етапи формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом

Нова педагогіка » Навчання граматики англійської мови учнів основної школи за когнітивно-комунікативним підходом » Етапи формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом

Сторінка 1

Планування курсу вивчення ІМ передбачає вибір методу навчання та методики формування в учнів іншомовної компетенції. Ми розглянемо методику формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом. Окреслимо зміст етапів формування граматичної навички, а саме ознайомлення з граматичними структурами АГМ та автоматизацію дій учнів з новими ГС активного граматичного мінімуму.

Згідно з принципом комунікативності навчання ІМ і з урахуванням практичної мети – навчання іншомовного спілкування, засвоєння мовного матеріалу, зокрема граматичного, відбувається комплексно, що дозволяє забезпечити спілкування ІМ з перших же уроків. Проте це не означає відсутності спеціальної цілеспрямованої роботи над засвоєнням граматичних форм і структур. Вони становлять той “будівельний матеріал”, без якого не може відбуватися будь-яке вербальне спілкування. Ось чому виникає необхідність у фрагментах уроків, на яких домінує той чи інший аспект мови.

Зазначимо, що метою навчання граматичного матеріалу, що вивчається, є оволодіння граматичними навичками мовлення: репродуктивними, тобто граматичними навичками говоріння і письма, та рецептивними, тобто граматичними навичками аудіювання і читання. Граматичні навички мовлення повинні характеризуватися такими ознаками, як автоматизованість, гнучкість та стійкість та мають формуватися поетапно.

Першим етапом роботи з граматичним матеріалом є його презентація. Метою цього етапу є створення орієнтовної основи для подальшого формування навички в процесі презентації його в усному та письмовому мовленні. Форма презентації обирається з урахуванням наступних факторів:

1. Стадія навчання (початкова, середня, заключна).

2. Складність граматичного матеріалу.

3. Мета засвоєння: активне володіння матеріалом або пасивне його знання .

Отже, оволодіння граматичною навичкою починається з ознайомлення з ГС активного граматичного мінімуму.

ГС, що входять до активного мінімуму, вживаються в усіх видах мовленнєвої діяльності – аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Тому потрібно формувати як рецептивні, так і репродуктивні навички володіння цими структурами.

Кожна структура має функціональну та формальну сторони. За кожною ГС закріплюються певні функції (називати предмети або осіб, вказувати на наявність предмета у певному місці, виражати дію, що відбувається в момент мовлення, або минулу дію, що відбулась раніше минулої дії тощо).

При ознайомленні учнів з новою ГС вчитель передусім повинен звернути їхню увагу на функцію цієї ГС, а форма має засвоюватися в нерозривній єдності з функцією.

Нині оптимальною вважається ситуативна організація граматичного матеріалу, тобто ГС слід пред’являти учням у ситуації / контексті. Контекст має бути достатнім для демонстрації функції ГС. О. Ніл називає такі ситуації ілюстративними. Отже, ознайомлення учнів із новими ГС має відбуватися:

· у типових ілюстративних ситуаціях (діалог, уривок із художнього твору, вірш, пісня);

· маленькими порціями (квантами);

· за принципом однієї складності за один раз.

Наведемо приклади ілюстративної ситуації:

Вірш на презентацію Present Perfect Continuous Tense:

Work is over

Mary has been raking hay

All the day, all the day

Now she’s sleeping in the clover

Work is over. Work is over.

Діалог на презентацію Present Perfect Tense:

Brian: Diana Grant? I have not seen you for ages!

Diana: Brian! How have you been?

Brian: Pretty good. You’ve really changed!

Diana: Oh, well. I’ve lost some weight.

Brian: How are you?

Diana: I’ve got married about 3 years ago.

Brian: That’s terrific!

Прикладів із однієї ілюстративної ситуації може не вистачити для усвідомлення всіх функцій граматичного явища. З цією метою варто залучати додаткові контексти для ілюстрації цих функцій.

Зауважимо, що ілюстративні ситуації мають бути нескладними, відповідати рівню обізнаності учнів, рівню сформованості їхньої мовної й комунікативної компетенцій, етапу навчання, віковим і психологічним особливостям учнів.

Ілюстративні ситуації можуть міститися й у базовому тексті, що створює глобальний контекст спілкування. Він вводить предметні обставини, умови, персонажі спілкування та є комбінацією ситуацій реальності, але не довільно взятих, а тих, що є інваріантом мовленнєвої поведінки в типових життєво значущих для певного контингенту учнів ситуаціях. Ситуації повинні містити мовленнєві зразки з ГС, що вивчаються. Мовленнєві зразки є орієнтиром для їхнього первинного відтворення в такій же або аналогічній ситуації. На цьому ж етапі відбувається первинне мимовільне запам’ятовування граматичної форми та структури речення загалом.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти
За підрахунками фахівців обсяг знань на межі ХХ – ХХІ ст.ст. збільшився в 15-25 разів, а в останній третині ХХ століття інтенсифікація цього процесу призвела в порівнянні з попереднім періо ...

Особливості розвитку усного та писемного мовлення
Уміння правильно говорити й писати відповідно до мовних норм потрібно кожній людині. Мовна норма – це правило, якому підкоряється мова, а мовленнєва помилка – це порушення мовної норми. Кул ...

Експериментальна технологія підготовки майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти
Як уже зазначалося, передумовою реалізації системи безперервної мовної освіти є додержання принципів наступності і перспективності між ступенями загальноосвітньої школи. Аналіз літератури з ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net