Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів української мови

Нова педагогіка » Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування мовленнєвих компетентностей на уроках української мови » Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів української мови

Сторінка 2

Мовленнєвакомпетенція включає:

– здатність розуміти зміст і головну думку усних і письмових висловлювань;

– здатність вести діалог з дотриманням правил мовленнєвого етикету;

– уміння будувати повноцінні в комунікативному відношенні усні і письмові зв’язні висловлювання, які відображають знання учнів про предмет розмови, їх думки, почуття, наміри;

– уміння налагоджувати взаємодію з оточуючими, будуючи відповідним чином свої висловлювання.

Мовнакомпетенція передбачає володіння:

– доступнім і необхідним обсягом мовних знань;

– здатністю застосовувати мовні засоби у власному мовленні відповідно до орфоепічних, лексичних, граматичних, орфографічних, синтаксичних, стилістичних норм літературної мови.

Соціокультурнакомпетенція покликана сприяти загальнокультурному розвиткові молодших школярів, адаптації їх до життя в певному соціальному середовищі, а тому передбачає:

– знання про свою державу Україну;

– здатність використовувати в мовленнєвій практиці знання про особливості української національної культури, звичаї, традиції, свята;

– знання і використання у власному мовленні найбільш відомих малих українських фольклорних форм;

– уміння успішно користуватися мовою під час виконання різноманітних соціальних ролей;

– знання формул національного мовленнєвого етикету і вміле використання їх під час спілкування;

– дотримання етикетних правил спілкування з представниками різних вікових груп і статусів;

– здатність вирішувати за допомогою мови різні навчальні і життєві проблеми.

Діяльніснакомпетенція передбачає володіння загальнонавчальними уміннями і навичками, які поділяються на чотири групи:

1) навчально-організаційні – здатність розуміти визначену вчителем мету навчальної діяльності, організовувати робоче місце, раціонально розподіляти час, планувати послідовність виконання завдання, організовувати навчальну діяльність у взаємодії з іншими її учасниками (у парі, малій групі);

2) навчально-інформаційні – здатність самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію з різних джерел, користуватися довідниковою літературою, зосереджено слухати матеріал, зв’язно, послідовно, доказово відповідати, вести діалог;

3) навчально-інтелектуальні і творчі – здатність аналізувати мовні явища, порівнювати, виділяти головне, узагальнювати, встановлювати та пояснювати причиново-наслідкові зв’язки, вилучати зайве, групувати й класифікувати за певними ознаками, висловлювати аргументовані критичні судження, доводити власну думку, переносити знання й способи діяльності в нову ситуацію, застосовувати аналогію;

4) контрольно-оцінні – уміння використовувати різні способи перевірки та контролю своєї діяльності, знаходити і виправляти помилки, оцінювати власні навчальні досягнення.

Відповідно до зазначених предметних компетенцій основними завданнями

початкового курсу української мови є:

1) формування в учнів мотивації вивчення української мови;

2) гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності — слухання, говоріння, читання і письма;

3) формування комунікативних умінь;

4) опанування найважливіших функціональних складових мовної системи;

5) соціально-культурний розвиток особистості;

6) формування вміння вчитися.

Для забезпечення визначених предметних компетенцій і реалізації основних завдань початкового курсу української мови необхідно відібрати відповідне змістове наповнення предмета українська мова. Воно представлене чотирма змістовими лініями: мовленнєвою, мовною, соціокультурною і діяльнісною.

Основною змістовою лінією є мовленнєва. Мовна, соціокультурна та діяльнісна лінії забезпечують реалізацію мовленнєвої.

Мовленнєва змістова лінія

передбачає формування і розвиток мовленнєвої компетенції. Зміст

цієї лінії включає:

– слухання і розуміння усних і письмових висловлювань;

– читання доступних текстів;

– побудова діалогів;

– створення усних і письмових зв’язних висловлювань.

Мовна змістова лініяпокликана забезпечити формування мовної компетенції. До змісту цієї лінії належать одиниці мовних рівнів:

– текстологічного – будова тексту, типи і стилі текстів;

– синтаксичного – словосполучення, речення, види речень за метою висловлювання й інтонацією, звертання, головні і другорядні члени речення, однорідні члени речення;

– морфологічного – частини мови, їх граматичні форми;

– лексичного – значення слова, лексичні групи слів (багатозначні слова, пряме і переносне значення слів, синоніми, антоніми, омоніми), лексична сполучуваність слів;

– фонологічного – звуки мовлення, склад, наголос, інтонація.

Соціокультурна змістова лінія

спрямована на формування соціокультурної компетенції. Зміст

цієї лінії включає:

– державну символіку України;

– особливості української національної культури;

– малі фольклорні форми;

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Вимоги до візуальних ергономічних параметрів і конструкції персональних комп’ютерів
Візуальні ергономічні параметри відеомоніторів повинні задовольняти вимоги даних ДсанПіН при проектній відстані спостережена від 400 до 800 мм та при зовнішній освітленості екрана до 250 Лк ...

Моральне виховання
Головне завдання виховання — це вироблення характе­ру. Людину ми найбільш цінуємо не за її знання, а за її характер, - він найбільше важить в зносинах людей міх собою, він дає змогу людині ...

Програма розвитку Українського козацтва в Білгород-Дністровському районі на 2008-2010 роки
На теперішній час Українське козацтво – сукупність громадських організацій козацького спрямування (міжнародних та Всеукраїнських національно-патріотичних і оборонно-спортивних громадських о ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net