Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів української мови

Нова педагогіка » Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування мовленнєвих компетентностей на уроках української мови » Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів української мови

Сторінка 2

Мовленнєвакомпетенція включає:

– здатність розуміти зміст і головну думку усних і письмових висловлювань;

– здатність вести діалог з дотриманням правил мовленнєвого етикету;

– уміння будувати повноцінні в комунікативному відношенні усні і письмові зв’язні висловлювання, які відображають знання учнів про предмет розмови, їх думки, почуття, наміри;

– уміння налагоджувати взаємодію з оточуючими, будуючи відповідним чином свої висловлювання.

Мовнакомпетенція передбачає володіння:

– доступнім і необхідним обсягом мовних знань;

– здатністю застосовувати мовні засоби у власному мовленні відповідно до орфоепічних, лексичних, граматичних, орфографічних, синтаксичних, стилістичних норм літературної мови.

Соціокультурнакомпетенція покликана сприяти загальнокультурному розвиткові молодших школярів, адаптації їх до життя в певному соціальному середовищі, а тому передбачає:

– знання про свою державу Україну;

– здатність використовувати в мовленнєвій практиці знання про особливості української національної культури, звичаї, традиції, свята;

– знання і використання у власному мовленні найбільш відомих малих українських фольклорних форм;

– уміння успішно користуватися мовою під час виконання різноманітних соціальних ролей;

– знання формул національного мовленнєвого етикету і вміле використання їх під час спілкування;

– дотримання етикетних правил спілкування з представниками різних вікових груп і статусів;

– здатність вирішувати за допомогою мови різні навчальні і життєві проблеми.

Діяльніснакомпетенція передбачає володіння загальнонавчальними уміннями і навичками, які поділяються на чотири групи:

1) навчально-організаційні – здатність розуміти визначену вчителем мету навчальної діяльності, організовувати робоче місце, раціонально розподіляти час, планувати послідовність виконання завдання, організовувати навчальну діяльність у взаємодії з іншими її учасниками (у парі, малій групі);

2) навчально-інформаційні – здатність самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію з різних джерел, користуватися довідниковою літературою, зосереджено слухати матеріал, зв’язно, послідовно, доказово відповідати, вести діалог;

3) навчально-інтелектуальні і творчі – здатність аналізувати мовні явища, порівнювати, виділяти головне, узагальнювати, встановлювати та пояснювати причиново-наслідкові зв’язки, вилучати зайве, групувати й класифікувати за певними ознаками, висловлювати аргументовані критичні судження, доводити власну думку, переносити знання й способи діяльності в нову ситуацію, застосовувати аналогію;

4) контрольно-оцінні – уміння використовувати різні способи перевірки та контролю своєї діяльності, знаходити і виправляти помилки, оцінювати власні навчальні досягнення.

Відповідно до зазначених предметних компетенцій основними завданнями

початкового курсу української мови є:

1) формування в учнів мотивації вивчення української мови;

2) гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності — слухання, говоріння, читання і письма;

3) формування комунікативних умінь;

4) опанування найважливіших функціональних складових мовної системи;

5) соціально-культурний розвиток особистості;

6) формування вміння вчитися.

Для забезпечення визначених предметних компетенцій і реалізації основних завдань початкового курсу української мови необхідно відібрати відповідне змістове наповнення предмета українська мова. Воно представлене чотирма змістовими лініями: мовленнєвою, мовною, соціокультурною і діяльнісною.

Основною змістовою лінією є мовленнєва. Мовна, соціокультурна та діяльнісна лінії забезпечують реалізацію мовленнєвої.

Мовленнєва змістова лінія

передбачає формування і розвиток мовленнєвої компетенції. Зміст

цієї лінії включає:

– слухання і розуміння усних і письмових висловлювань;

– читання доступних текстів;

– побудова діалогів;

– створення усних і письмових зв’язних висловлювань.

Мовна змістова лініяпокликана забезпечити формування мовної компетенції. До змісту цієї лінії належать одиниці мовних рівнів:

– текстологічного – будова тексту, типи і стилі текстів;

– синтаксичного – словосполучення, речення, види речень за метою висловлювання й інтонацією, звертання, головні і другорядні члени речення, однорідні члени речення;

– морфологічного – частини мови, їх граматичні форми;

– лексичного – значення слова, лексичні групи слів (багатозначні слова, пряме і переносне значення слів, синоніми, антоніми, омоніми), лексична сполучуваність слів;

– фонологічного – звуки мовлення, склад, наголос, інтонація.

Соціокультурна змістова лінія

спрямована на формування соціокультурної компетенції. Зміст

цієї лінії включає:

– державну символіку України;

– особливості української національної культури;

– малі фольклорні форми;

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Чисельні методи інтегрування
Метод прямокутників Нехай є відрізок і нам треба обчислити визначений інтеграл (2.1 1) за попередньо представленою загальною квадратурною формулою Н’ютона - Котеса (1.4) (2.1 2) де - деякі ...

Особливості педагогічної роботи з казками
Істотна особливість казки полягає в тому, що у казці повчальність виражена не нав'язливо, не прямолінійно. Дітей приваблює захоплююча фабула, яскраво намальовані образи, дотепні характерист ...

Вимоги до лекції
Виходячи з основних функцій та завдань організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, вимоги до лекції поділяються на дидактичні (навчальні), виховні, розвивальні, пс ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net