Дидактичні передумови формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом

Нова педагогіка » Навчання граматики англійської мови учнів основної школи за когнітивно-комунікативним підходом » Дидактичні передумови формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом

Сторінка 4

При навчанні граматики виділяють труднощі, викликані міжмовною та внутрішньомовною інтерференцією.

Міжмовна інтерференція – явище, коли правила з однієї мови механічно переносяться на іншу, що й призводить до появи помилок.

Внутрішньомовна інтерференція – явище, коли учні плутають граматичні явища мови, що вивчається, з рідною, оскільки в рідній таких конструкцій не існує.

Презентуючи форму ГС, вчителі мають звернути увагу на такі питання:

– Чи відбувається формування виучуваної структури згідно з правилами або чи це є винятком з правила?

– Чи написання цієї структури є складним?

– Як вона вимовляється?

– Чи впливає ця структура на порядок слів (наприклад, питальні форми, прикметники) або на слова, які йдуть за нею (наприклад, перехідні дієслова)?

Зважаючи на вік та рівень мовленнєвого розвитку учнів, вчителі визначають, скільки часу потрібно відводити роботі над формою. Але навіть для початкового рівня буде досить одного чи двох повторень, щоб учні запам’ятали і використовували цю структуру надалі.

Важливо також, щоб учні розуміли функції нового граматичного явища. Спочатку учням необхідно зрозуміти, що кожна форма має принаймні одне значення й одну функцію. Пізніше з’явиться розуміння того, що мова базується на багатозначності форм.

Вчителі повинні передбачати, що може виявитися складнішим для учнів – форма чи функція нової ГС.

Після введення нового граматичного явища має відбутися його засвоєння для того, щоб учні могли повністю його зрозуміти, правильно відтворити і запам’ятати. Закріплення нового граматичного матеріалу може відбуватися за допомогою тренувальних вправ та особистісно орієнтованих завдань.

Отже, всі труднощі граматики іноземної мови, яких зазнають учні у процесі оволодіння нею, класифікують, ґрунтуючись на типах відповідностей і невідповідностей граматичних явищ у рідній та іноземній мовах. За ознакою відповідності / невідповідності методична типологія граматики англійської мови виокремлює чотири групи граматичних явищ:

1) із певною відповідністю за значенням і способом утворення (наприклад, Future Indefinite);

2) із відповідністю за значенням, але невідповідністю за способом утворення (наприклад, присвійні займенники в англійській мові – український займенник “свій”);

3) із незбіганням кількості значень і способу утворення (наприклад, одна форма теперішнього часу в українській – Present Continuous, Present Simple в англійській);

4) відсутні в рідній мові (наприклад, артикль, вживання відносних часових форм, фіксований порядок слів).

Труднощі засвоєння граматичного матеріалу пов’язані також із характерними ознаками та структурою явища (просте – складне, однокомпонентне – багатокомпонентне). Вони залежать від кількості і складності розумових операцій, необхідних для використання цього явища у мовленні. У зв’язку з цим доцільно поступово залучати матеріал, який зумовлює труднощі, і так само долати їх.

Отже, ми визначили, що мета навчання граматичного матеріалу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні основ граматичної компетенції. Оскільки навчання граматики ІМ полягає у формуванні в учнів граматичних навичок, а також у визначенні АГМ та пасивного граматичного мінімуму, ми розглянули: граматичну навичку, умови, дотримання яких робить формування граматичної навички успішним, такі основні властивості навички, як автоматизованість, стійкість та гнучкість і проаналізувати труднощі, які можуть спричинити ГС для учнів.

Комунікативно-когнітивний підхід до навчання ІМ – це поєднання засадничих параметрів комунікативного й когнітивного підходів. Цей підхід покликаний забезпечити паралельно з мовленнєвою й когнітивну компетентність учнів – загальні здібності, які виявляються в позитивній кореляції між діями та проблемними задачами, котрі слід розв’язати. В комунікативно-когнітивному підході рівною мірою відображені як комунікативні, так і когнітивні компоненти, а, отже, й розглядати їх окремо неможливо, тому що мова й мислення взаємозв’язані й взаємозумовлені. При формуванні іншомовної граматичної компетенції за комунікативно-когнітивним підходом необхідно враховувати індивідуально-психологічні та вікові особливості учнів основної школи. Вчитель повинен усвідомлювати, що підлітковий вік є одним з найважливіших етапів життя людини. Вік цей нестабільний, вразливий та важкий. При формуванні іншомовної компетенції, а саме граматичної, вчитель повинен враховувати домінування в учнів “відчуття дорослості”. Важливими виступають такі види інтелектуальної діяльності, як абстрактний та логічний тип мислення, абстрактно-логічний тип пам’яті та вдосконалене сприйняття простору, часу та тексту. Таким чином, враховуючи психологічні та дидактичні передумови формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції, вчитель раціонально вибудовує методику формування в учнів англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом.

Страницы: 1 2 3 4 

Рекомендуємо почитати:

Організація та проведення інформативних бесід як основна форма формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів
З чотирьох форм прояву реально-інформативної комунікації в шкільних умовах пріоритетна увага повинна бути приділена інформативним бесідам про події з життя учнів як найважливішій формі навч ...

Мотиваційний компонент при вивченні теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші''
Під мотивацією розуміють застосування різних способів формування в учнів позитивних мотивів і ставлення до навчання. Мотивація здійснюється протягом усього заняття, на кожному з його етапів ...

Розробка уроку праці
Тема. Подарунок мамі. Виготовлення саморобної листівки . Мета: ознайомити учнів з об’ємними листівками, навчити виготовляти квіти з паперу; розвивати фантазію, кмітливість; виховувати любов ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net