Дидактичні передумови формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом

Нова педагогіка » Навчання граматики англійської мови учнів основної школи за когнітивно-комунікативним підходом » Дидактичні передумови формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом

Сторінка 3

У середніх навчальних закладах вивчаються не всі граматичні явища іноземної мови, а спеціально відібраний граматичний мінімум, який складається з активного граматичного мінімуму та пасивного граматичного мінімуму. Для висловлення власних думок іноземною мовою учень має оволодіти тими ГС, які входять до АГМ. До пасивного граматичного мінімуму входять такі ГС, якими учні можуть не користуватися для висловлення своїх думок, але які потрібні для сприймання і розуміння мовлення. Учні повинні пізнати і зрозуміти їх під час читання і під час підготовки до нього та аудіювання. Програма дещо конкретизує його, але він уточнюється також відповідними шкільними підручниками.

Щоб сприймати і розуміти думки інших людей, необхідно володіти як активним, так і пасивним граматичним мінімумом.

ГС, що входять до АГМ, вживаються в усіх видах МД – аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Тому потрібно формувати як рецептивні, так і репродуктивні навички володіння цими структурами.

Процес формування репродуктивної граматичної навички починається зі сприйняття нової ГС, продовжується її тренуванням у репродукуванні й завершується продукуванням, тобто вживанням в усних чи писемних висловлюваннях монологічного чи діалогічного характеру. У своєму становленні навичка проходить три етапи:

1) орієнтувально-підготовчий, на якому відбувається ознайомлення учнів із новим граматичним явищем і первинне виконання мовленнєвої граматичної дії за зразком (якщо воно за своєю психологічною структурою елементарне) чи первинне виконання окремих мовленнєвих операцій, які входять до складу граматичної дії на основі усвідомлення способів їх виконання;

2) стереотипно-ситуативний, на якому здійснюється автоматизація елементів дії з метою формування граматичних стереотипів, тобто відбувається цілеспрямоване тренування граматичної структури в однотипних мовленнєвих ситуаціях;

3) варіативно-ситуативний, на якому завершується процес створення гнучкості навички для її функціонування в різноманітних умовах .

Сформованість репродуктивної граматичної навички – одна з передумов функціонування вміння висловлювати свої думки в усній та письмовій формі. Щоб здійснити свій комунікативний вибір, той, хто говорить пише, має спочатку вибрати ГС, яка б відповідала конкретній ситуації мовлення.

Обрану ГС потрібно оформити відповідно до норм певної мови, тобто синтаксичних та морфологічних особливостей ГС.

Сформованість рецептивної граматичної навички – одна з передумов функціонування вміння розуміти інших людей в усній і письмовій формах. На відміну від репродуктивної граматичної навички, яка передбачає вибір форми відповідно до комунікативного наміру, ситуації мовлення та ін., першою операцією у формуванні рецептивної граматичної навички є сприймання звукового або графічного образу ГС. Якщо рецептивна навичка сформована, сприймання супроводжується розпізнаванням граматичних форм та співвіднесенням їх з певним значенням.

Каркас навчання граматики англійської мови (АМ) складається з трьох елементів:

1. Порядок слів, від якого дуже часто залежить навіть значення слова (порівняння: animal fat– fat animal, oil lamp – lamp oil, etc.).

2. Використання службових і структурних слів (Have you read it? In the box; of the room; to my brother, etc.).

3. Застосування закінчень, суфіксів і префіксів (she goes, two boys, the strongest animal, etc.) .

Під час навчання граматичних явищ слід звертати увагу учнів не лише на форму, але також на значення і використання введеного матеріалу. Учні мають добрі шанси засвоювати мовні структури і пізніше використовувати їх, якщо вони розуміють їх значення і функції. Для кращого ознайомлення з ГС і її тренування вчитель намагається проаналізувати труднощі, які можуть спричинити ці ГС для учнів.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Математика на екскурсіях
В навчальному процесі екскурсії являють собою один з методів наочного навчання. Екскурсія є також одним з видів позакласної роботи з математики. В початкових класах школи проводяться як спе ...

Сучасні підходи до організації активного відпочинку з дітьми дошкільного віку
Відповідно до законів України „Про дошкільну освіту”, „Про фізичну культуру” одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах залишається фізичне вихованн ...

Стипендії Німеччини
Через те, що навчання у ВНЗ Німеччини безкоштовне, самі вони, як правило, жодних стипендій не дають. Проте низку стипендіальних програм для студентів, випускників ВНЗ й аспірантів з України ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net