Дидактичні передумови формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом

Нова педагогіка » Навчання граматики англійської мови учнів основної школи за когнітивно-комунікативним підходом » Дидактичні передумови формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом

Сторінка 2

4. Регулярність однотипних фраз. У процесі навчання іноземної мови учні не отримують тієї кількості фраз, що в рідній мові. Це можна компенсувати регулярністю надходження до мозку однотипних фраз, їх нерозривністю в часі, що і є важливою умовою формування граматичних навичок.

5. Мовленнєві дії за аналогією. При функціонуванні механізму аналогії відбувається конструювання фрази, причому конструювання за аналогією принципово відрізняється від конструювання за правилами: конструювання за аналогією широко використовується в мовленні, а конструювання за правилами майже відсутнє.

6. Безпомилковість мовленнєвих дій. Уникнути граматичних помилок особливо складно на початковому ступені засвоєння певної мовленнєвої дії. Дії, які виконуються самим мовцем, закріплюються легко й міцно. Тому дійсною умовою формування навички є відносна безпомилковість у виконанні дії, що забезпечується за рахунок профілактики помилок. У такому випадку мозок отримує позитивні підкріплення, і динамічний стереотип певної дії розвивається успішніше.

7. Різноманітність “обставин” автоматизації. Динамічний стереотип лежить в основі навички, а навичка здатна до перенесення. Ця здатність виявляється в тому, що учень, який оволодів певною граматичною формою, зможе породжувати однотипні фрази, але на різному матеріалі та в різних ситуативних обставинах.

8. Мовленнєвий характер вправ. Вправи в усному мовленні передбачають спілкування, яке може бути й абсолютно природнім (як у мовленнєвих вправах), і певною мірою умовним, тобто спеціально організованим (як в умовно-мовленнєвих вправах).

Характеризуючи граматичну навичку, слід виокремити також таке поняття як граматична структура.

Сприймаючи граматичну форму, ми розпізнаємо ті чи інші ознаки, що сигналізують про певну структуру: їх називають граматичними сигналами, а структуру відповідно розглядають як механізм сигналів, що служать для передачі певних значень (А.С.Хорнбі).

Кожна мовленнєва одиниця має свою структуру, яка відображає певні зв’язки між її компонентами. Розрізняють п’ять рівнів мовленнєвих одиниць.

1) рівень словоформи (слово в його граматичній формі);

2) рівень вільного словосполучення;

3) рівень фрази / речення;

4) рівень понадфразової єдності (ПФЄ) (відрізок мовлення, який складається з двох або більше речень, синтаксично організований і комунікативно самостійний);

5) рівень цілого тексту.

Для навчання граматичного матеріалу вагомими є перші чотири рівні, тому що на рівні тексту (усного або письмового) навички мають уже функціонувати, а не формуватися.

Граматичні навички мовлення, як і всі інші навички мовлення, характеризуються певними ознаками. У сформованому вигляді мовленнєва граматична навичка має низку специфічних властивостей. Психологи і методисти, серед яких С. Л. Рубінштейн, І. О. Зимня, Ю. І. Пассов, Н. К. Скляренко, С. П. Шатілов, виокремлюють такі основні властивості навички: автоматизованість, стійкість, гнучкість, спонтанність, відсутність напруження і швидкої втомлюваності, швидка збуджуваність стереотипу, усвідомленість.

Залежно від типу МД, граматичні навички поділяються на репродуктивні, або навички говоріння і письма (активний граматичний мінімум (АКМ)), та рецептивні, або навички читання й аудіювання (активний і пасивний граматичний мінімум).

В умовах середньої школи немає реальних можливостей для оволодіння учнями всім граматичним матеріалом ІМ у зв’язку з його значним об’ємом та складністю формування граматичних навичок. Формування граматичних навичок пов’язане з витратою часу для виконання вправ, тож оволодіти всіма явищами ІМ до рівня автоматизованого використання їх в умовах шкільного навчання малоймовірне. Необхідне визначене обмеження у відборі граматичного матеріалу, перш за все, всіх тих граматичних явищ, якими учні повинні володіти активно – в продуктивних і репродуктивних видах МД. Обмеженість граматичного матеріалу і його відбір у визначених комунікативних цілях полегшується тією умовою, що в мові існує багато синонімів, які компенсують їх брак у мовленні. Тож завжди є можливість обмежити об’єм матеріалу, в тому числі граматичного, з урахуванням конкретних умов при вивченні ІМ .

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Методи вправ і привчання
Вправляння — виконання учнем певних дій з метою вироблення і закріплення необхідних навичок та позитивних форм поведінки. Застосування їх у вихованні не можна ототожнювати з вправами в проц ...

Перевірка якості знань студентів отриманих під час проведення практичного заняття з використанням активних методів навчання
Аналіз результатів експериментального дослідження практичного заняття з використанням активних методів навчання показав: - ефективність активного методу навчання (імітаційний) у глибокому з ...

Реалізація індивідуального підходу до учнів при навчанні математики
Група сильних учнів – неоднорідна група. В роботі В.А. Крутецького виділено три основні стадії розумової діяльності в процесі розв’язування будь-яких задач: отримання інформації про задачу, ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net