Програма і методи дослідження впливу інтернет на навчання та наукове спілкування учнівської молоді

Нова педагогіка » Інтернет як засіб наукового та навчального спілкування » Програма і методи дослідження впливу інтернет на навчання та наукове спілкування учнівської молоді

Сторінка 5

Група розбивається на 5 команд (по 14 учнів). Кожна група дістає завдання підготувати і цікаво довести до глядачів інформацію( хвилин на 15-20) про різні напрямки, течії та стилі живопису, сюжети полотен, наприклад:

1 група – Італійський живопис, епоха Ренесансу;

2 група – Іспанський живопис;

3 група – Французький імпресіонізм;

4 група – Кубізм Пабло Пікасо, сюрреалізм Сальвадоре Далі;

5 група – Український живопис.

Учням спочатку пропонуються до уваги алгоритм та методи пошуку потрібної корисної інформації у мережі Інтернет, надаються адреси каталогів, пошукових серверів. На пошук інформації у Інтернеті і підготовку дається 3 години. Кожна команда-група має можливість запису знайденої в Інтернеті інформації на CD-ROM для подальшого виведення (на наступному занятті) на великий мультимедіа - екран підготовленого матеріалу про художників, мистецькі течії, живописні полотна.

З досвіду проведення аналогічних тренінгових занять-програм ми виявили, що часто молоді люди настільки проймаються інтересом до цих творчих розвивальних заходів, проникаються духом суперництва та азарту, що доробляють свої завдання вдома: шукають інформацію з різних джерел, проявляючи творчу іниціативу.

На наступному занятті (3 год.) – інформація доноситься до слухачів- глядачів – з виносом репродукцій шедеврів на великий мультимедіа - екран, з розповідями про них з музичним дивертисментом ( згідно з тематикою). Все це відбувається у неформальних умовах учнського Інтернет-клубу у невимушеній дружній творчій атмосфері.

Підведемо основні підсумки та сформулюємо найважливіші висновки з проведеного дослідження. Метою даної роботи було визначення тих чинників, від яких залежить розвиток комунікативного потенціалу, комунікативної компетентності особистості. Проведений нами аналіз свідчить про послідовне підвищення методологічного статусу категорії спілкування. Спочатку воно розглядалося як умова і фактор людської діяльності, потім як особливий вид діяльності і, врешті решт, як одна із найбільш важливих сторін способу життя людини, порівняна за своїм значенням із самою діяльністю.

У дослідженні теоретично обґрунтовано, експериментально виявлено та підтверджено залежність розвитку комунікативного потенціалу користувачів Інтернету від підвищення їх інформаційної та загальної культури, від наявності у них умінь диференціювати та адекватно сприймати та виражати як власні почуття, психоемоційні стани, так і почуття та психоемоційні стани партнерів по спілкуванню, від рівня компетентності комунікації як у віртуальному, так і при реальному спілкуванні. На матеріалі створення учнівського Інтернет-клубу університету показано, що розвиток комунікативного потенціалу молодої особистості через застосування такого інструменту, як Інтернет, протікає більш ефективно за умов психолого-педагогічного научіння та цілеспрямованого управління цим процесом, що забезпечує підвищення інформаційної культури, експлікацію наявних та вироблення більш продуктивних моделей пізнання особистості як самого себе, так і партнерів по спілкуванню, освоєння особистісної рефлексії, комунікативної компетентності.

Запропонована програма дає змогу за допомогою засобів, поєднаних із застосуванням Інтернету у розвивальному навчанні та вихованні (що включає в себе знання елементів психології, літератури, мистецтва, самовиховання, творчої роботи та спілкування), розкрити індивідуальні якості особистості, сформувати творчу людину, додати впевненості в собі, підвищити компетентність комунікації. Реалізація програми передбачає досягнення наступних пріоритетних цілей: 1) сприяння реалізації здібностей, підвищення компетентності, особистісному самовизначенню, самоактуалізації; 2) розвитку комунікативних здатностей особистості; 3) розвитку уміння гідно виходити із складних життєвих ситуацій, удосконалюючи свій внутрішній світ, застосовуючи отримані психологічні знання та навички, використовуючи принципи арт-терапії, культуротерапії тощо, але не прямо, а опосередковано Інтернет-технологіями, через застосування бази даних Мережі.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Форми, методи, засоби формування патріотичних почуттів молодших школярів
Слово “технологія” (від грецької techne – мистецтво, майстерність; logos – наука) “у виробничому процесі означає систему запропонованих наукою засобів, способів і алгоритмів, застосування я ...

Головні ознаки педагогічної технології
Будучи наділеною всіма ознаками системи, що типо­логічно ріднить її з усіма соціальними системами, педа­гогічна технологія має специфічні сутнісні ознаки, яківиокремлюють її як самодостатні ...

Аналіз змісту навчання з дисципліни «Психологія»
Програма навчального курсу «Психологія» розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалавра. Мета навчальної дисципліни: освоєння студентам ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net