Форми і засоби комунікації в Інтернет-середовищі

Нова педагогіка » Інтернет як засіб наукового та навчального спілкування » Форми і засоби комунікації в Інтернет-середовищі

Сторінка 1

З психології спілкування певною мірою випадає великий пласт досліджень комунікації, опосередкованої комп’ютерами, Інтернетом. Попри досягненнь у цій галузі американських, інших західних та російських вчених, в Україні фактично не розроблялися концептуальні засади психології спілкування в системі Інтернету. Недослідженими залишаються питання підвищення комунікативної та пізнавальної діяльності молодої особистості під впливом Інтернет-технологій. Відкритими є також питання щодо змісту, прийомів формування компетентності комунікації, підвищення інформаційної культури користувачів Інтернету тощо. В той же час формування української молоді проходить у специфічних умовах перехідного періоду, що вимагають урахування, зокрема, соціальних і інших чинників впливу, в тому числі через Інтернет-технології.

“З самого початку досліди, які проводилися, - акцентує російський вчений А.Е. Войскунський, - базувалися на запропонованій Л.С. Виготським “Теорії розвитку вищих психічних функцій”; Інтеренет при цьому розуміється як складна семіотична система, як високорозвинене універсальне психологічне знаряддя, яке опосередковує різні види діяльності, що здійснюються в співпраці з Інтернетом” . Тому очевидно, що дослідження в даній галузі спираються на ґрунтовний психологічний теоретичний фундамент.

Як констатує російська дослідниця О.М. Арестова, “застосування комп’ютерних мереж призводить до значних структурних та функціональних змін у психічній діяльності людини. Ці зміни стосуються пізнавальної, комунікативної та особистісної сфери, трансформується операціональний (виконавчий) ланцюг діяльності, просторово-часові характеристики цілепокладання”. Це дає підставу говорити про діяльність людини в Інтернеті як про новий вид діяльності, який поєднує в собі властивості різних психологічних видів діяльності – пізнавальної, комунікативної, ігрової, творчої. Адже, як зазначав О.М. Леонтьєв:

“ Власне, предмет діяльності і надає ій – діяльності – визначену направленість; а предмет діяльності і є її дійсний мотив. Діяльності без мотиву не буває. Як відомо, в якості основних характеристик діяльності виступають такі як: наявність потребнісно-мотиваційної частини (потреба – мотив – ціль); наявність предмету діяльності та його мотиву; наявність продукту або результату діяльності”.

Оскільки Інтернет-середовище являє собою порівняно новий об’єкт наукових досліджень, то питання його впливу на когнітивний та особистісний розвиток молоді є маловивченим. Причетність до суспільства кіберпростору дає незахищеній особистості вкрай потрібне їй відчуття «Ми». Беручи участь за допомогою Інтернету в економічній, культурній, політичній, науковій, розважальній та інших сферах життя суспільства, вона залучається до світу “дорослих”.

Три сфери діяльності в Інтернет-середовищі – пізнавальна, комунікативна та ігрова - часто взаємно доповнюють та проникають одна в одну. Наприклад, граючи в стратегічну гру, підліток одночасно спілкується з товаришами. Обговорення певної проблеми в форумі стосується водночас пізнавальної та комунікативної сфер.

Сучасний учень, наприклад, широко використовує Інтернет у своїй навчальній діяльності. Причому ставлення до інформації, отриманої за допомогою Інтернету, має позитивний емоційний відтінок, що сприяє кращому її засвоєнню. Наявність різних, нерідко діаметрально протилежних точок зору на цікаве для молодої людини питання дозволяє йому порівняти свою точку зору з іншими.

Оскільки співіснування негативізму і довірливості є характерним для молодого віку, актуальною є проблема критичного переосмислення та значеннєвої інтерпретації, селекції інформації, що надходить з різних джерел інформаційного простору, у тому числі з Інтернету. Але несвідомі механізми психічного захисту від надлишкової або негативної інформації у молодої людини ще не працюють, тому регуляцію дозованого отримання інформації у якісному і кількісному відношенні повинні проводити наставники-дорослі. Існують діаметрально протилежні точки зору на проблему впливу ігрової діяльності в Інтернеті на особистісну і когнітивну сферу підлітка. Граючи в ігри в Інтернеті, молоді люди отримують досвід роботи у команді, який передбачає вміння узгоджувати свої особисті дії з діями партнерів. Серед навичок, які молода людина набуває у процесі гри, І.В. Бурлаков, наприклад, називає вміння швидко і правильно отримувати потрібну йому інформацію і на її основі будувати і використовувати образ, що перевищує обсяг свідомості; здатність до швидкої обробки інформації в умовах лімітованості часу; навички управління автоматизованою системою.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Побудова структурно-смислової з теми «Проектування одягу в художній системі «колекція»
Для розрахунку матриці взаємозв’язків необхідно побудувати вихідний граф дидактичних одиниць теми «Проектування одягу художній системі «колекція». Проаналізувавши граф дидактичних одиниць т ...

Робота громадських організацій у підрозділах
У військових підрозділах, важливим чинником виховної роботи виступають громадські організації. До складу громадських організацій підрозділу входять: - Рада військового колективу – постійно ...

Вивчення іменника в молодших класах
Мовна ситуація в Україні значною мірою залежить від вивчення української мови як базової дисципліни в загальноосвітній школі. Нові мотиви опанування державної мови (вихід на рівень міжнарод ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net