Феномен спілкування, комунікації як предмет психолого-педагогічного аналізу

Нова педагогіка » Інтернет як засіб наукового та навчального спілкування » Феномен спілкування, комунікації як предмет психолого-педагогічного аналізу

Сторінка 2

Соціально-психологічні аспекти спілкування було проаналізовано В.М. Бехтєрєвим. У ході проведених досліджень, присвячених проблемі колективної психології, вченим був встановлений факт присвоєння суб'єктом у процесі спілкування нових якісних характеристик (залежно від якісних характеристик партнера).

Наукове підгрунтя проблеми спілкування як самостійної психологічної категорії було закладено Л.С. Виготським, який зробив спробу об'єднати структурний і генетичний підходи. Спілкування, за Л.С. Виготським, генетично випереджає розвиток вищих психічних процесів, структурно (через знаки) детермінує їх і загалом виступає їх складовою частиною, оскільки всі психічні процеси, як відомо, включені у спілкування. Психічний розвиток дитини з моменту її народження зумовлюється логікою дії соціальних факторів, найважливішим з яких є спілкування. Тобто «її ставлення до зовнішнього світу завжди є ставленням через іншу людину», - зауважує Л.С. Виготський.

Як зазначав В.О. Сухомлинський, спілкування так само, як і наші знання та поведінка, є результатом суспільної історії, збагачується культурою, постаючи її глибокою основою та одночасно засобом розвитку суспільства, людей. Отже, феномен спілкування отримав статус провідного чинника формування особистості людини, засобом виховання, організації спільної діяльності, а тим самими явища, що виходить далеко за межі окремих життєвих функцій.

С.С. Макаренко обґрунтував, розробив і втілив у практику модель спілкування, спираючись на феномен "особистісної дистанції". Спираючись на особливості ситуації спілкування, він успішно застосовував авторитарну, демократичну і ліберальну моделі спілкування.

У подальшому проблема спілкування перетворюється на одне з центральних понять загальної та педагогічної психології, що і знайшло своє місце у працях В.Н. Мясищева, А.А. Бодальова, Б.Ф. Ломова, О.М. Леонтьєва. С.Л. Рубінштейна, Г.С. Костюка, С.Д. Максименка та інших.

Згідно з сучасним розумінням, поданим у психологічному словнику, поняття спілкування розглядається у двох площинах. По-перше, як складний багатоплановий процес встановлення та розвитку контактів між людьми, який породжується потребами у спільній діяльності та включає у себе обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприймання і розуміння іншої людини. По-друге, як взаємодія суб'єктів за допомогою знакових засобів, що зумовлена потребами спільної діяльності та спрямована на суттєву зміну станів, поведінки та особистісно-смислових утворень партнера.

Аналогічного підходу до визначення сутності спілкування дотримуються В.А. Семиченко: «Спілкування - це сукупність зв'язків і взаємовпливів, що виникають і закріплюються між людьми в процесі спільної діяльності. Регулятором цих зв'язків є соціальні норми, тобто зразки відносин, поведінки, взаємодії, що виробляються в соціальних групах або в суспільстві в цілому. Ці норми розповсюджуються завдяки механізмам соціального контролю». Аналізуючи наведені погляди щодо змісту поняття спілкування, зазначимо, що всі вони включають до свого складу елемент міжособистісної взаємодії суб'єктів у процесі спільної діяльності. Зважаючи на це, найбільш розробленим і поширенішим у сучасній психології є підхід до спілкування як до певного виду діяльності (О.М. Лєонтьєв, С.Д. Максименко, С.Л. Рубінштейн, Т.Д. Щербан). В рамках цього підходу спілкування вивчається як взаємодія людей, в ході якої вони обмінюються інформацією з метою налагодження стосунків та об'єднання зусиль для досягнення спільного результату. Спілкування як діяльність розкривається О.М. Леонтьєвим у вигляді такої структури:

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Громадська думка
Громадська думка — система загальних суджень людей, яка виникає в процесі їх діяльності і спілкування та виражає ставлення до різних явищ, подій, що становлять загальний інтерес. Громадська ...

Вогнище хімічного ураження, його характеристика, правила поведінки і дії населення
Хімічною зброєю називаються боєприпаси і бойові пристрої, дії ураження яких базуються на використанні токсичних властивостей отруйних речовин. Основу хімічної зброї складають отруйні речови ...

Визначення рівня сформованості гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку
Відомо, що гуманні почуття формуються і розвиваються в процесі реальних взаємовідносин дитини з дорослими й однолітками. І якщо молодші дошкільники ще недостатньо усвідомлюють, чому вони ст ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net