Феномен спілкування, комунікації як предмет психолого-педагогічного аналізу

Нова педагогіка » Інтернет як засіб наукового та навчального спілкування » Феномен спілкування, комунікації як предмет психолого-педагогічного аналізу

Сторінка 2

Соціально-психологічні аспекти спілкування було проаналізовано В.М. Бехтєрєвим. У ході проведених досліджень, присвячених проблемі колективної психології, вченим був встановлений факт присвоєння суб'єктом у процесі спілкування нових якісних характеристик (залежно від якісних характеристик партнера).

Наукове підгрунтя проблеми спілкування як самостійної психологічної категорії було закладено Л.С. Виготським, який зробив спробу об'єднати структурний і генетичний підходи. Спілкування, за Л.С. Виготським, генетично випереджає розвиток вищих психічних процесів, структурно (через знаки) детермінує їх і загалом виступає їх складовою частиною, оскільки всі психічні процеси, як відомо, включені у спілкування. Психічний розвиток дитини з моменту її народження зумовлюється логікою дії соціальних факторів, найважливішим з яких є спілкування. Тобто «її ставлення до зовнішнього світу завжди є ставленням через іншу людину», - зауважує Л.С. Виготський.

Як зазначав В.О. Сухомлинський, спілкування так само, як і наші знання та поведінка, є результатом суспільної історії, збагачується культурою, постаючи її глибокою основою та одночасно засобом розвитку суспільства, людей. Отже, феномен спілкування отримав статус провідного чинника формування особистості людини, засобом виховання, організації спільної діяльності, а тим самими явища, що виходить далеко за межі окремих життєвих функцій.

С.С. Макаренко обґрунтував, розробив і втілив у практику модель спілкування, спираючись на феномен "особистісної дистанції". Спираючись на особливості ситуації спілкування, він успішно застосовував авторитарну, демократичну і ліберальну моделі спілкування.

У подальшому проблема спілкування перетворюється на одне з центральних понять загальної та педагогічної психології, що і знайшло своє місце у працях В.Н. Мясищева, А.А. Бодальова, Б.Ф. Ломова, О.М. Леонтьєва. С.Л. Рубінштейна, Г.С. Костюка, С.Д. Максименка та інших.

Згідно з сучасним розумінням, поданим у психологічному словнику, поняття спілкування розглядається у двох площинах. По-перше, як складний багатоплановий процес встановлення та розвитку контактів між людьми, який породжується потребами у спільній діяльності та включає у себе обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприймання і розуміння іншої людини. По-друге, як взаємодія суб'єктів за допомогою знакових засобів, що зумовлена потребами спільної діяльності та спрямована на суттєву зміну станів, поведінки та особистісно-смислових утворень партнера.

Аналогічного підходу до визначення сутності спілкування дотримуються В.А. Семиченко: «Спілкування - це сукупність зв'язків і взаємовпливів, що виникають і закріплюються між людьми в процесі спільної діяльності. Регулятором цих зв'язків є соціальні норми, тобто зразки відносин, поведінки, взаємодії, що виробляються в соціальних групах або в суспільстві в цілому. Ці норми розповсюджуються завдяки механізмам соціального контролю». Аналізуючи наведені погляди щодо змісту поняття спілкування, зазначимо, що всі вони включають до свого складу елемент міжособистісної взаємодії суб'єктів у процесі спільної діяльності. Зважаючи на це, найбільш розробленим і поширенішим у сучасній психології є підхід до спілкування як до певного виду діяльності (О.М. Лєонтьєв, С.Д. Максименко, С.Л. Рубінштейн, Т.Д. Щербан). В рамках цього підходу спілкування вивчається як взаємодія людей, в ході якої вони обмінюються інформацією з метою налагодження стосунків та об'єднання зусиль для досягнення спільного результату. Спілкування як діяльність розкривається О.М. Леонтьєвим у вигляді такої структури:

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Графічний матеріал
Графічно-пояснювальний матеріал до кваліфікаційної роботи магістра складають плакати і, якщо потрібно, креслення. Електронний варіант плакатів виконується у форматі А1 у вигляді графічних ф ...

Загальна характеристика мультимедійних засобів як методу музичного виховання
Важливим аспектом, що визначає характер змін у системі освіти, є науково-технічний прогрес та його вплив на соціальні та суспільні відносини. Комп’ютерні технології постійно вдосконалюються ...

Особливості методики вивчення раціональних нерівностей
Ці класи можна розбити на дві групи. Перша група раціональні нерівності і системи. Найбільш важливими класами відповідні класи нерівностей. Друга група - ірраціональні і трансцендентні нері ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net