Самостійна пізнавальна діяльність учнів

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Самостійна пізнавальна діяльність учнів

Сторінка 3

Отже, одним із методичних принципів географічної освіти є самостійність, творчість і активність учня, тому завдання вчителя полягає у створенні психолого-педагогічних умов які сприяли б виявленню, розвитку та реалізації пізнавальної самостійності й творчої активності особистості, її таланту. Виділяють самостійні роботи різних типів. Їх потрібно знати для того, щоб послідовно включати в навчальний процес, в залежності від різних дидактичних ситуацій. Навчальна діяльність та формування творчої, пізнавальної самостійності учні на уроках географії в школі повинні ґрунтуватися здебільшого на розв'язуванні учнями самостійних теоретично-пізнавальних завдань різного рівня складності. Одним із шляхів розвитку пізнавальної самостійності є творче завдання, або система завдань, що можуть істотно відрізнятися рівнем складності та водночас орієнтуватися на врахування можливостей і навичок самостійної роботи учнів. У процесі виконання творчо-пізнавальних завдань учні займаються самостійним пошуком правильних суджень, оцінок, рішень, набувають уміння своєчасно помічати і виправляти свої помилки, критично перевіряти свої погляди на сучасне життя. Створюючи систему пізнавальних завдань, обов'язково слід враховувати рівень зростання складності матеріалу з проблеми, яку розв'язують учні.

Висновки до розділу 1. Вивчаючи теоретичні засади пізнавальної діяльності в першу чергу потрібно звернути увагу на психологічний аспект такої діяльності. Він не можливий без наявності і тісного зв'язку таких компонентів як психологічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів, пізнавальні психічні процеси і їх розвиток, емоційно-вольові процеси і їх формування, індивідуально-психологічні особливості учнів. Ці компоненти становлять психологічну основу розвитку особистості. Розвивальне навчання є важливою умовою просування учня вперед на шляху формування інтелектуальних, моральних, вольових та інших якостей. На уроці у нерозривному зв’язку здобуваються знання і формуються навчально-пізнавальні вміння учнів на теоретичному та емпіричному рівнях. Варто зауважити, що психологічні основи навчання не залежать, по-перше, від типу і структури уроку, специфіки навчального предмета; по-друге, розвиток пізнавальних психічних процесів тією чи іншою мірою здійснюється на кожному етапі уроку. А зміст засвоюваних учнями знань розглядається як один із основних факторів, що визначає ефективність їхньої навчально-пізнавальної діяльності, а його модернізація – першочерговим завданням відповідних органів освіти. Жоден процес пізнання був би не можливий без мотивів навчальної, а значить і пізнавальної діяльності, тому вчителю потрібно звертати увагу не тільки на формування знань і вмінь, а й на формування мотиваційно-ціннісних орієнтацій. Серед останніх основне місце займають пізнавальні мотиви. Розвиток пізнавальної мотивації прямо залежить від інтерес до знань і до процесу їх здобуття. Розрізняють декілька стадій розвитку інтересу: цікавість, допитливість, пізнавальний і теоретичний інтерес. Пізнавальний інтерес в свою чергу визначає активізацію пізнавальної діяльності. Серед важливих засобів розвитку пізнавальних інтересів можна назвати наступні: пізнавальні завдання, дидактичні ігри, читацькі конференції, олімпіади, конкурси, вікторини, інші засоби, під впливом яких пізнавальні інтереси учнів стають стійкими і дійовими. Досягти пізнавальних цілей було б не можливим без правильної організації навчально-пізнавальної діяльності. У зв'язку з сучасними процесами технологізації та інформатизації суспільства на перший план виходять інформаційно-телекомунікаційні технології навчання. Не втратило своєї актуальності й проблемне вивчення матеріалу, організація системи самостійних робіт, використання ігрових технологій. Крім того, дуже важливим у сучасному навчальному процесі приділяти увагу емоційному аспектові. Оскільки одним із принципів географічної освіти є самостійність учня, то неодмінною складовою вивчення географії має бути й самостійна пізнавальна діяльність. Для того щоб розвивати останню потрібно використовувати творчі завдання та завдання різного рівня складності.

Страницы: 1 2 3 

Рекомендуємо почитати:

Поняття комунікативної компетентності та комунікативного підходу у навчанні іноземних мов
Основною метою навчання іноземних мов в загальноосвітній школі є розвиток здібностей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Як за ...

Дослідження диференціації навчання на сучасному етапі в середній школі
Методика № 1: "Застосування диференційованого навчання вчителями іноземної мови" Методика спрямована на те, щоб показати, на якому реальному рівні знаходиться розвиток, або ж заст ...

Музичне сприймання на уроках музики
Музичне сприймання - основний вид музичної діяльності, оскільки саме воно передує всім іншим. Навіть коли діти на уроках зайняті здебільшого хоровим співом, то перш ніж розучувати пісню, її ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net