Самостійна пізнавальна діяльність учнів

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Самостійна пізнавальна діяльність учнів

Сторінка 1

Організовуючи навчальну пізнавальну діяльність, необхідно враховувати важливість формування в учнів у навчальному процесі навичок самоорганізації. Тому треба приділяти належну увагу системі самостійних робіт учнів. Крім того, одним із методичних принципів географічної освіти є самостійність, творчість і активність учня. Тому вчитель має створити психолого-педагогічні умови, які сприяли б виявленню, розвитку та реалізації пізнавальної самостійності й творчої активності особистості, її таланту.

Учні мають знати сучасні трактування дидактами понять "самостійність", "самостійна пізнавальна діяльність" та "самостійна робота учнів".

Під самостійністю (як важливою особистісною якістю) розуміють сформовану систему навичок самоорганізації.

Самостійна пізнавальна діяльність — це навчальна діяльність учня, яку він здійснює індивідуально, без допомоги та вказівок викладача, керуючись тільки сформованими раніше уявленнями про порядок та правильність виконання операцій та дій, які становлять основу пізнавальної діяльності.

Під самостійною роботою учнів розуміють вид навчальної праці, що сприяє, водночас із набуттям навчальної інформації та способів здійснення пізнавальної діяльності, формуванню в учнів самостійності, інакше кажучи, самостійна робота — це вид навчальної праці, що готує учнів до самостійної пізнавальної діяльності. Специфікою самостійної роботи, яка відрізняє її від самостійної пізнавальної діяльності, є те, що вона не може бути ефективною без зовнішньої допомоги та вказівок. Однак ця допомога учням повинна надаватися не безпосередньо (особисто) викладачем, а опосередковано, через спеціально побудовану структуру і зміст навчальних завдань.

Організовуючи систему самостійних робіт, необхідно також враховувати важливість поступової зміни їх частково-дидактичних цілей. Зміна цих цілей зумовлена зміною цілей дидактичних ситуацій у вищезазначеній послідовності, а також типами пізнавальних завдань, що розв'язуються у дидактичних ситуаціях. При побудові системи самостійних робіт треба використовувати як опору таку їх класифікацію, яка найбільш повно відображає роль самостійних робіт у розвитку інтелектуальних можливостей учнів.

На нашу думку, доцільно орієнтуватися на класифікацію самостійних робіт, у якій виділені зазначені вище частково-дидактичні цілі, типи пізнавальних завдань та специфіка навчальної діяльності у дидактичних ситуаціях. Ця класифікація вміщує чотири типи самостійних робіт.

До першого типу належать ті самостійні роботи, які вимагають від учня вмінь виявляти якості, які характеризують досліджуваний об'єкт на основі даного у завданні алгоритму діяльності.

До другого типу належать самостійні роботи, які вимагають від учня відображення чи часткового реконструювання, перетворення набутої раніше інформації на основі аналізу даного об'єкта чи аналізу різних шляхів виконання завдання, вибору найбільш правильних із них чи знаходження логічних послідовних способів вирішення цього завдання.

До третього типу належать самостійні роботи, виконання яких неможливе без накопичення та виявлення учнем нового для нього досвіду, набутого ним на основі раніше засвоєної формалізованої пізнавальної діяльності (досвіду дій за відомими алгоритмами).

До четвертого типу належать ті самостійні роботи, які вимагають від учня глибокого проникнення у сутність досліджуваних об'єктів, встановлення нових зв'язків та відношень, необхідних для знаходження нових, невідомих раніше ідей та принципів рішень, генерування нової інформації.

Знання особливостей самостійних робіт кожного типу дає можливість послідовно включати їх в навчальний процес у межах кожної із розглянутих дидактичних ситуацій. Однак при цьому необхідно знати, коли у межах певної дидактичної ситуації можна пропонувати учневі самостійні завдання. Є два періоди формування індивідуального досвіду (засвоєння знань, умінь та навичок), кожний з яких потребує певної участі викладача у керівництві навчальною діяльністю учнів.

Перший період – період початкової організації індивідуального досвіду. Він вимагає безпосередньої участі вчителя у керівництві навчальною діяльністю учня (в організації та коригуванні кожного його кроку на всіх етапах набуття навчальної інформації). У цей період учитель має вказувати учневі на помилки, пояснювати їх причини, що потрібно робити, щоб уникнути помилок тощо.

Другий період – період самоорганізації. У цей період вже не потрібне безпосереднє керівництво вчителя процесом набуття учнем знань, однак його опосередковане керівництво цим процесом необхідне. Його можна здійснювати через структуру і зміст завдань для самостійної роботи.

Ураховуючи це, необхідно стежити за результатами навчання учнів у період набуття ними початкового індивідуального досвіду, організації навчальної діяльності, оскільки відомо, що в цей період повна самостійність учня може стати причиною деструкції (деградації) того незначного індивідуального досвіду, якого учень набув на початку навчання.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Реалізація методики розвитку креативності учнів
В ході констатуючого експерименту в 4-А класі виявлено високий процент учнів з середнім та низьким рівнями розвитку креативності. В першу чергу це пов'язано з тим, що шкільна освіта не оріє ...

Характеристика форм, методів та засобів вивчення молодшими школярами рослин у курсі "Природознавство"
Успіх засвоєння учнями різних знань про рослини визначається правильною організацією процесу навчання школярів, оптимальним поєднанням різних форм роботи, способом роботи вчителя над їх фор ...

Методика формування комунікабельності старших дошкільників при роботі з дитячою книгою
Розглядати методику формування комунікабельності старших дошкільників я спробую на базі творів Д. Дефо «робінзон Крузо». Як початковий матеріал, на якому можна буде вивчити формування етичн ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net