Активізація та організація пізнавальної діяльності

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Активізація та організація пізнавальної діяльності

Сторінка 7

Під час навчання основне місце має посідати проблема розвитку мислення.

Проблемне навчання характеризується насамперед тим, що учні системно включаються разом із учителем у процес пошуку розв'язання доказових для них проблем.

У навчальному процесі проблема може виражатись у формі проблемного питання чи завдання, і проблемне завдання, і проблемне питання мають одне спільне – в їхньому змісті закладено потенційні можливості для виникнення проблемних ситуацій в процесі їх виконання.

До основних понять проблемного навчання відносять: проблемну задачу, проблемне завдання, проблемне питання.

Характерною ознакою проблемного підходу є самостійна пізнавальна діяльність учнів. Це загальне положення зберігає своє значення і для навчання географії; Учитель має систематично здійснювати роботу з накопичення проблем для кожного курсу фізичної та економічної і соціальної географії, використовуючи з цією метою методичну літературу, наукові і науково-популярні дані з періодичних видань.

Найбільша активно-пізнавальна діяльність учнів, яка розвиває їхні інтелектуальні можливості, досягається шляхом постановки проблемних питань, організації евристичної бесіди, пізнавальних питань і виконання завдань дослідницького характеру.

Я. Лернер вважає, що наближення учнів до самостійного здійснення окремих кроків, окремих етапів дослідження поступово формує ці вміння.

Активне мислення спостерігаємо в учнів під час пояснення вчителем програмного матеріалу, коли діти уважно слухають і намагаються з'ясувати суть даної теми. Найвищим етапом є творче мислення, яке передбачає розв'язання поставленої учителем проблеми шляхом висунення передбачення, гіпотези і доказовості правильності своїх переконань.

Ефективність проблемного навчання проявляється в тому, що активізується мислення учня. З одного боку, є проблема, яку потрібно розв'язати, а з іншого – є знання, вміння, навички учня. Ці дві сторони перебувають у постійній суперечності, стимулюють активність процесів мислення, які здійснюються під час пошуку шляхом розв'язання проблем.

У розв'язанні проблеми учнями можна визначити такі етапи:

Створення вчителем проблемної ситуації.

Сприйняття проблеми учнями.

Здійснення пошукового вирішення завдання.

Реалізація і перевірка правильного вирішення завдання.

На думку деяких дослідників є два шляхи реалізації проблемної ситуації – індивідуальний і колективний. Індивідуальна творчість розв'язання проблемної ситуації складається з таких етапів, як: а) постановка проблемної ситуації; б) спроба розв'язання; в) період прийняття рішень; г) логічна переробка. Цим творчий процес і завершується. Тому дуже важливо давати в навчальному процесі довгострокові творчі завдання. Колективна творчість необхідна в тих випадках, коли потрібним є не тільки творче вирішення, а найкраще творче вирішення. Розробка .проблемних завдань для учнів – це не кінцевий етап у сучасній методиці. Проблемні завдання потрібно вміти реалізувати.

Таким чином, реалізація проблемного підходу створює умови для активізації творчого мислення, оскільки учні здобувають нові знання в ході самостійної продуктивної діяльності. Здійснення проблемного підходу потребує від учителя не тільки методичної, а й психолого-дидактичної підготовки. Проблемне навчання можна застосовувати протягом всього навчально-виховного процесу, оскільки воно не лише активізує розумову діяльність, а й сприяє швидкому формуванню прийомів навчальної роботи .

З інших способів активізації пізнавальної діяльності школярів – організація системи самостійних робіт, які є засобом засвоєння багатьох тем курсу. Метою таких видів робіт є не лише засвоєння географічних знань, а й оволодіння різними способами начальної роботи. Тому необхідна система таких самостійних робіт, яка забезпечує: а) їх однотипність; б) повторюваність; в) поступове ускладнення їх змісту; г) поступове ускладнення способів виконання завдань. Така система робіт має вирішальне значення в оптимізації навчально-виховного процесу з географії.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рекомендуємо почитати:

Методи та засоби навчання іноземним мовам у середній школі
Методи навчання дають відповідь на запитання "Як навчати?" Метод – це спосіб упорядкування діяльності вчителя та учня на шляху до поставлених цілей навчання. Для забезпечення навч ...

Зміст педагогічного поняття «виховання» як суспільно-історичного явища
У вітчизняній педагогіці поняття «виховання» відокремилося від поняття «навчання» у другій половині XVIII століття. В прямому значенні воно використовувалось у «Статуті народних училищ в Ро ...

Історико-педагогічні витоки проблеми організації самостійної роботи учнів
Перші наукові педагогічні дані щодо самостійного учіння були здебільшого частиною філософії, яка на той час об’єднувала всі знання про природу, людину і суспільство. Так, філософи античност ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net