Реалізація педагогічної технології формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики

Нова педагогіка » Технологія формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики » Реалізація педагогічної технології формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики

Сторінка 2

· чи існують підстави визначати Прелюдію №4 мі-мінор Ф. Шопена «Реквієм на честь Моцарта»?

· чому смисл творчості критянина Д. Копулі (Ель-Греко) пов’заний із символом Ікара?

· що дає підстави ототожнювати антропологічні смисли жанрів фламенко, вербункош і романсу?

Метою запрошення студентів до рефлексії змісту подібних формулювань було включення їх у режим «балансування на межі хаосу» (Л. Виготський, О. Князева, О. Леонтьєв, О. Митіна, В. Петренко) в процесі усвідомлення свого «знання про незнання». Цей режим перешкоджав остаточному перетворенню свідомості майбутнього музиканта-педагога на чітко структуровану, ригідну систему, закриту для входження нових елементів і не здатну до кардинальної перебудови усталеного порядку. Навпаки, він робив її гнучкою і підготовленою для подібних змін, зокрема усвідомлення таких положень:

· зміст музичного (художнього) тексту є не лише результатом ментально-раціонального, образного відображення (переживання) значень реальної предметності і навіть не інтуїтивного прозріння їх сутності (радше симулякра), а й самою смисловою присутністю цієї сутності;

· звідси симантизація (в тому числі в межах епохи і стилю) музичної інтонації (її музичних знаків: -ікон; -індексів; символів ) та типів інтонованого руху передбачає завершення-єднання позначеного і означуваного (двомірної художньої епістеми) у знаках стихійних, планетних, часових і людських архетипів; причому, не в їх безособовому «віддзеркаленні» в людській душі, а в особистому, надземному, самобутньому існуванні як носіїв і давачів сутнісної інформації, у їх зв’язку з центром і джерелом архетинізму – Творцем (тримірна художня епістема);

· пробудження цього матеріалу до нового життя в людській душі вимагає оновлення (очищення) її самої, тобто налаштування на смиренне приймання духовного дару архетипів, що уможливлює усунення самотності людської індивідуальності (як даної) і спонукає її до одухотворення в особистості (як ймовірно набутої).

Таким чином, увагу студентів було зосереджено на:

· розрізненні дво- і тримірної епістеми;

· осмисленні стильової атрибуції двомірної (синтагматичної) художньої епістеми на основі семантичного аналізу семіосфери музичного тексту (знаків – ікон, – індексів, – символів, за В. Холоповою)

· осмисленні стильової атрибуції тримірної (парадигматичної) художньої епістеми на основі здійснення сутнісної верифікації пропонованого в музичному тексті моделювання художнього смислу за засвоєним алгоритмом і критеріями;

· осмисленні доцільності пошуку (допитуваності) профетичної атрибуції художнього моделювання предметної сутності на основі так званого музикально-епічного світоспоглядання і завдяки реалізації механізмів відповідної аперцепції.

Осмислення ситуації пошуку спонукало студента до переорієнтації свого художнього мислення (обґрунтованої у теоріях лігвістичної відносності Сепіра-Уорфа і культуротворчої відносності світосприйняття В. Петренка).

Цей намір

· Цей пошук об’єктивної істини пропонувалось здійснити з дослідницької позиції смиренного приймання пропонованого художнього розуміння сутності і усвідомлення його самоцінності (незалежно від актуальних потреб сучасності). Така позиція вимагала від студента здатності жити в «подвійному часі» і здійснювати дослідження художньої епістеми за диференційно-інтегральним принципом у такій послідовності:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Лекція у вищому навчальному закладі
Лекція вперше стала застосовуватися ще в середньовічних університетах у формі читання та коментування викладачем тексту будь-якої книги. Методом викладу навчального курсу (видом навчання) в ...

Класифікація інтерактивних прийомів для навчання діалогу – розпитування учнів 5 класу
Прийоми навчання – це складова методу, певні разові дії, спрямовані на реалізацію вимог тих і інших методів. Поняття методу й прийому розрізняються за цільовим призначенням. Метод - для заб ...

Роль і місце цивільної оборони в сучасних умовах
Людство вступило в нову еру свого існування, коли потенційна сила створених ним засобів, що впливають на навколишнє середовище, може порівнюватись із силами природи. Атомні електростанції, ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net