Педагогічна технологія формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики

Нова педагогіка » Технологія формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики » Педагогічна технологія формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики

Сторінка 6

Визначені критерії і рівні досліджуваного результату – художньо-епістемологічної досвідченості майбутнього вчителя музики зумовлюють доцільність безпосереднього моделювання його технологічної реалізації, зокрема проектування відповідної технологічної карти. Аналіз сучасних досліджень структури педагогічної діяльності показує, що в якості основи нашого проекту найкраще підходить структура так званої «повноцінної навчальної діяльності», визначеної В. Давидовим. Її «повноцінність», як відомо, зумовлена: а) глибиною засвоєності суб’єктом навчально-інформаційного матеріалу і способів оперування ним (В. Краєвський, І. Лернер) задля пізнання сутності речей; б) власне організацією навчально-пізнавальної діяльності і ціннісного ставлення до неї; в) реалізацією особистісних характеристик суб’єкта; г) рівнями планування освітнього результату (В. Беспалько, С. Шапоринський). Утім, задекларований нами на початку дослідження намір виходу за екзистенціальні межі сутнісного знання як особисто-осмисленого (за М. Полані) у надособистий простір патристичного тлумачення сутності зумовив доцільність розширення структури повноцінної навчальної діяльності на основі креаціоністського розуміння пізнавальної і творчої активності суб’єкта учіння (див. рис. 1.2).

В результаті проведеного теоретичного дослідження нами визначено оптимальні умови технологічного вирішення проблеми формування художньо-епістемологічного досвіду майбутніх учителів музики:

· створення благочестиво-інтелектуального середовища допитуваності істини («трансінтелектуального життя, одержимого істиною», за К. Левіним);

· мотивація художньо-епістемологічної самокорекції суб’єктів художньо-педагогічної взаємодії;

· забезпечення вільного самовизначення і активізації особистісних ресурсів майбутнього вчителя музики;

Рис. 2. Технологічна карта формування художньо-епістемологічної досвідченості

Верифікація визначеної критеріальної бази рівнів сформованості художньо-епістемологічного досвіду і умов їх досягнення здійснювалась під час проведення констатувального експерименту. У нашому дослідженні в ньому взяли участь студенти і магістри музично-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (62 особи), студенти денної форми навчання музичного відділення педагогічного факультету Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка (58 осіб), Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Ушинського (56 осіб) та студенти факультету мистецтв і художньої культури Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького (60 осіб).

Перед проведенням початкового діагностування була здійснена оцінка якості процедур феноменологічної, класифікаційної, типологічної характеристики художньо-епістемологічної досвідченості майбутнього вчителя музики за показниками валідності, достовірності, надійності і репрезентативності. Для цього було з’ясовано характер розподілу числових даних (суми балів респондента за підсумками кожної з діагностичних процедур). На основі створених інтервальних шкал ми визначили значення дисперсії і відповідно – середніх квадратичних відхилень за формулою:

, (1)

де – середнє значення однієї вибірки даних;

– одиничні значення цієї вибірки даних;

– вибіркова дисперсія.

Їх графічні зображення (апроксимації) у вигляді відносно симетричної кривої підтверджували нормальність числового розподілу. Ступінь декларативності Q-даних (самооцінки майбутнім вчителем музики рівня сформованості художньо-епістемологічного досвіду) визначається, як відомо за допомогою кореляції з Т-даними (результатами феноменологічної діагностики досліджуваного феномену).

Отож, початкове діагностування рівня сформованості художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики за першим, мотиваційно-смисловим критерієм

ми провели за допомогою анкетування (зразок анкети представлений у додатку А, інтерв’ювання і аналізу продуктів діяльності студентів (виступів на академконцертах і сутнісно-смислових інтерпретацій виконуваних творів; самостійної дослідницької роботи з недійними джерелами (веб-квестами).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Рекомендуємо почитати:

Досягнення єдності видів діяльності з допомогою теми уроку
Забезпечити логічний зв'язок різних видів музичної діяльності допоможе тема уроку. Наприклад, вступний урок за темою «Перші музичні спогади» (1 клас, І чверть) можна провести так: – Діти, в ...

Поняття продуктивного і репродуктивного мислення
Незважаючи на те, що мислення, як процес узагальненого й опосередкованого пізнання дійсності завжди містить у собі елементи продуктивності, питома вага її в процесі розумової діяльності мож ...

Принципи навчання інформатики
Принципи навчання дають відповідь на запитання «Як організувати навчальний процес?» Принципи навчання — це керівні ідеї, нормативні вимоги до організації і здійснення освітнього процесу. Пр ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net