Робота громадських організацій у підрозділах

Нова педагогіка » Роль і значення громадських організацій у вихованні військовослужбовців та формування морально-психологічного клімату у військових колективах » Робота громадських організацій у підрозділах

Сторінка 1

У військових підрозділах, важливим чинником виховної роботи виступають громадські організації. До складу громадських організацій підрозділу входять:

- Рада військового колективу – постійно діючий громадський орган військовослужбовців підрозділу, що обирається відкритим голосуванням на загальних зборах особового складу підрозділу, як правило, у складі 7-11 чоловік з числа найбільш авторитетних військовослужбовців і діє у відповідності з положенням, яке затверджене наказом командуючого військами №186 від 23.09.1992 р. у ротах і їм рівних підрозділах.

- Рада прапорщиків – утворюється у відповідності з положенням затвердженим наказом командуючого військами від 24.11.1994р. № 237, у батальйонах та окремо дислокованих ротах при наявності в них не менше 15 прапорщиків.

- Редколегія стінного друку – обирається на загальних зборах особового складу підрозділу відкритим голосуванням в кількості 3-5 військовослужбовців, здібних та маючих певні навички та якості в опоряджувальній роботі строком на 1 рік.

- Рада народознавчої світлиці – обирається на загальних зборах особового складу підрозділу відкритим голосуванням у складі 5-7 чоловік з найбільш підготовлених військовослужбовців, що мають певний досвід в оформленні наочної агітації, створенні та утриманні живого кутка та квітів, організації проведення духовно-освітніх заходів.

- Пост громадського контролю – створюється у відповідності з положенням, затвердженим наказом командуючого військами від 29.07.1993р. № 130, у ротах і їм рівних підрозділах.

Всі ці органи колегіальні, але кожен член громадського органу, в який він обраний, має свою ділянку, напрямок або сектор роботи.

Організація і зміст роботи ради військового колективу підрозділу.

Рада військового колективу обирається на загальних зборах підрозділу, як правило, у складі 7-11 чоловік, строком на 1 рік. На зборах також обирається голова ради та 1-2 його заступники. Вищим органом ради військового колективу є загальні збори військовослужбовців підрозділу, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Рада військового колективу свою роботу будує планово. План роботи складається на місяць. Пропозиції до плану готує голова ради військового колективу, план розглядається й затверджується на засіданні ради, підписується головою.

Засідання ради військового колективу проводяться у разі необхідності, але не рідше, ніж двічі на місяць. Засідання ради проводить голова: на засіданні повинні бути присутні не менше ніж дві третини членів ради.

Протоколи загальних зборів, засідань ради військового колективу веде голова чи один із членів ради.

Рішення ради (загальних зборів) приймається, якщо за нього проголосувало не менш половини присутніх членів ради. Ухвалені рішення повинні носити конкретний характер з вказівкою строків проведення заходів та відповідальних за їх проведення осіб.

Кожен з членів ради військового колективу повинен відвідувати її засідання, брати активну участь у їх підготовці та роботі, своєчасно та повно виконувати прийняті рішення. На засідання ради військового колективу можна запрошувати командира підрозділу, його заступника з виховної роботи.

Гласність роботи ради військового колективу, оперативність доведення його рішень до кожного члена колективу забезпечується регулярною інформацією членів ради на загальних зборах підрозділу та через використання засобів виховної роботи (стінний друк, технічні засоби, радіомовлення).

На першому після виборів організаційному засіданні ради можуть бути визначені сектори або відповідальні особи за напрямами громадської діяльності

Сектори ради військового колективу можуть бути такі:

надання командирам допомоги у підтриманні високої бойової готовності, якісному виконанні службово-бойових завдань, зміцненні військової дисципліни, навчанні та вихованні військовослужбовців;

соціального та правового захисту військовослужбовців;

спортивно - масової роботи;

організації дозвілля, проведення культурно-масових заходів та зв’язків з громадськими організаціями.

Кожний сектор або напрям громадської діяльності очолює член ради військового колективу з урахуванням здібностей і побажань. До нього можуть входити декілька чоловік, у такому разі вони розподіляють між собою окремі ділянки роботи.

Приблизний зміст роботи секторів Ради військового колективу.

“Сектор надання допомоги командирам у підтриманні високої бойової готовності, якісному виконанні службово-бойових завдань, зміцненні військової дисципліни, навчанні та вихованні військовослужбовців”:

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Структура діяльності викладача в навчальному процесі
Процес оволодіння знаннями, вміннями і навичками становить пізнавальну діяльність студентів, якою керує викладач. Роль керівника навчального процесу не обмежується поясненням нового навчаль ...

Передумови формування писемного мовлення у дітей з тяжкими порушеннями мовлення
Писемне мовлення як одна з форм мовленнєвої діяльності - важливий засіб комунікації і здобування знань, особливо в період шкільного навчання. Повноцінне оволодіння ним є не тільки освітнім, ...

Творчі задачі на уроках креслення
В умовах сучасної виробничої діяльності кожен працівник повинен мати добре розвинуту просторову уяву та мислення. Наявність у людини зазначених якостей забезпечує належні умови для творчого ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net