Творча самостійність студентів

Нова педагогіка » Шляхи розвитку творчої самостійності студентів у навчанні » Творча самостійність студентів

Одним із головних протиріч сучасної освітньої практики є те, що студент, обравши собі спеціальність, недостатньо активний у навчанні й не завжди здатний працювати самостійно, тим більше творчо підходити до організації власної навчально-пізнавальної діяльності.

Підвищення вимог до наукової й практичної підготовки сучасної людини є причиною зростання ролі викладачів і їхньої відповідальності за професійно-особистісне виховання молодого покоління. Таким чином, на одне з перших місць в освіті виходить завдання підготовки молоді до творчої праці, розвитку творчих здібностей, що є каталізатором засвоєння нової наукової інформації, прискорює творче переосмислення й генерацію нових і корисних ідей.

Об'єктивні причини ускладнень, що виникають у студентів під час освоєння конструкторських дисциплін, обумовлені відсутністю домінанти формування творчої самостійності у процесі вивчення дисциплін професійного циклу, наявністю стереотипів у діяльності, відсутністю ефективної методики формування самостійної навчальної діяльності студентів, побудованій на творчому підході. У зв'язку з цим виникає необхідність науково обґрунтувати модель формування творча самостійність, визначити етапи, шляхи цілеспрямованого формування творча самостійність студентів під час їхньої професійної підготовки у вищому технічному навчальному закладі.

Динаміка розвитку самостійної творчої професійно - особистісної діяльності студентів в умовах технічного ВНЗ не достатньо відслідковувалася, не розкриті закономірності розвитку такої діяльності на лекціях, семінарах тощо. Тому значення цієї проблеми сьогодні стрімко зростає. Тільки завдяки її вирішенню можна виявити сильні й слабкі сторони самостійної творчої розумової діяльності студентів на заняттях, визначити перспективні шляхи її вдосконалення.

Розробка й побудова методики формування творчої самостійності, що ґрунтується на системному підході, забезпечить створення моделі методики й підпорядкування всіх компонентів такої системи єдиній меті – формуванню творчої самостійності; з'явиться можливість обґрунтування мотивів, цілей, а також визначення результатів застосування методики.

Створення методики на основі теорії діяльністного підходу, розвиваючого навчання забезпечить суб'єкт-суб'єктну систему навчання технічних дисциплін і цілеспрямований розвиток професійно-особистісної якості фахівця – творчу самостійність. Застосування теорії поетапного формування розумових дій допоможе обґрунтувати й розробити не тільки когнітивний, але організаційно-технологічний компоненти творчої самостійності майбутнього технолога. Змістовний компонент методики формування творчої самостійності базується на теорії проблемного навчання, що дозволяє максимально забезпечити суб’єктність навчання, мобілізувати мотиваційні, спонукальні й творчі ресурси студента.

Вибір форм і методів організації навчальної діяльності, контролю результатів навчання активізуються за допомогою ігрових технологій (ділова гра) і методу проектів (навчальне проектування), які виступають у методиці формування творчої самостійності і як метод навчання, і як форма контролю.

Забезпеченням технічних засобів навчання, інструментом інформаційної насиченості навчального процесу, засобом досягнення повноти використання професійних знань, навичок, умінь майбутнього технолога при формуванні творчої самостійності можуть стати інформаційні технології навчання.

Теорія особистості має величезне значення на всіх етапах розробки методики формування творчої самостійності як один із провідних аспектів формування професійно-особистісних якостей фахівця, його розвитку в процесі навчання майбутніх технологів технічним дисциплінам. У якості конкретної методологічної основи обґрунтування та розробки методики ми запропонували системний підхід і його функціональний аспект.

На думку В.П. Беспалько, завдання утворюють компоненти педагогічної системи: мета, зміст, стан учня; а технологію – процеси, форми, учитель або творча самостійність.

Рекомендуємо почитати:

Можливість цілеспрямованого розвитку пам'яті у навчальній діяльності
Знання складаються з певної системи фактів, понять, суджень. Для їх запам'ятовування необхідно виокремлювати певні смислові одиниці, встановлювати зв'язки між ними, застосовувати логічні пр ...

Підходи до класифікації нестандартних форм організації навчання та основні їх види
Ефективність навчально-виховної роботи визначається не тільки методами викладання - учіння, а також і формами її організації. На жаль, на сучасному етапі розвитку дидактичної науки немає чі ...

Теоретико-методологічні засади співпраці школи та сім'ї
Співпраця школи з сім’єю, опора на родинні традиції набуває сьогодні нового педагогічного змісту та особливої актуальності. Адже об’єктивна необхідність взаємодії школи і сім’ї у розвитку о ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net