До проблеми формування рецептивних граматичних навичок читання англійською мовою

Нова педагогіка » До проблеми формування рецептивних граматичних навичок читання англійською мовою

Сторінка 1

Розглядається проблема формування рецептивних граматичних навичок читання на базі зорових і мовленнєво-рухових аналізаторів, становлення динамічних стереотипів, взаємодія буквенно-графічних і акустичних образів у “внутрішній мові” при вивченні англійської мови.

Formation of receptive grammatical reading skills on the basis of visual and speech motor analysers, development of dynamic stereotypes, interaction of alphabetic and acoustic images in “mental speech” in teaching English are considered.

Проблема рецептивних граматичних навичок читання англійською мовою – одна з найважливіших для теорії і практики навчання. Читання – це складний психофізіологічний процес сприйняття і переробки зафіксованої в тексті інформації, що включає в себе перцепцію, розумову і мнемонічну діяльність, процес аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення та ряд інших інтелектуальних операцій.

Теоретичним підґрунтям досліджень в цьому питанні є праці видатних вітчизняних психофізіологів І.П.Павлова, Л.С.Виготського, І.І.Жинкіна, А.А.Леонтьєва, С.А.Рубінштейна, та ряду вчених зарубіжних (Л.Б.Блумфільд, Н.Хомський, В.Р. Реверс, М.Лейзінгер, З.С.Харріс, Т.А.Ван Дейк і ін.).

Більшість вітчизняних психологів вважає, що навичка – це автоматизований прийом виконання дій, що входять в склад уміння. С.А.Рубінштейн підкреслює в навичці такі риси, як стійкість, фіксованість, лабільність, рухливість, свідомість, автоматизм в їх єдності.

Навичка – це “динамічний стереотип”, що формується на базі зорових і мовленнєво-рухових аналізаторів. У формуванні цього “стереотипу” є декілька етапів. На початковому етапі закладається свідомо-орієнтовні основи формування навички. Тут відбувається велика інтелектуально-фізіологічна робота – ознайомлення з навичкою, її презентація, пояснення, заучування моделей, зразків, і автоматизація часткових дій, виконуються вправи, які можуть бути механічними і напівмеханічними, створюються свідомо-орієнтовні основи у “внутрішній мові”. В подальшому, шляхом умовно-мовленнєвих вправ відбувається тренування в розвитку автоматизації навички, її стабільність, формування стійких моторно-семантичних стереотипів. Уже на цьому етапі важливо спрямовувати зусилля на засвоєння співвідношення фонем з їх графічними зображеннями в різних позиціях в слові. При цьому в пам’яті утворюються графічні образи слів і словосполучень, що безпосередньо несуть значення, пов’язані з поняттями, засвоюється нова для людини графічна система співвідношення графічних символів (слів) з їх значеннями і мовленнєво-руховими аналізаторами, утворюються складні зв’язки між зоровим, мовленнєвим, руховим аналізаторами сприймання.

Іноді на початковому етапі навчання інколи мало приділяється уваги формуванню графічних образів слів, увага приділяється виключно хоровому озвучуванню слів безвідносно до їх графічних образів. А це не сприяє оволодінню іноземною мовою. В англійській мові, наприклад, є чимало умовних графічних елементів, що при читанні (thoughts, daughter), створюють немалі утруднення при засвоєнні структурних елементів мови. Тому графічний образ букв, слів має вивчатись протягом усіх етапів вивчення іноземної мови (початкового, середнього, старшого). Є думки про нібито негативну дію графічних рецептивних уявлень на уявлення акустичні, на усно-мовленнєве читання. Але думка ця здається непереконливою. Досвід показує, що графічні мовленнєві уявлення не тільки не руйнують акустичних образів слів у “внутрішній мові”, а, навпаки, асоціюючись з ними, взаємно підтримують одне одного, позитивно взаємодіють. Тому вже на початковому етапі навчання іноземній мові усне засвоєння букв, слів повинно супроводжуватись показом їх письмових зразків. Зорові образи, знання основних, звуко-буквених відповідностей забезпечують швидкий прогрес у формуванні рецептивних навичок читання, усного мовлення. До того ж письмо допомагає і розвиткові пам’яті. У внутрішній мові мовлення може здійснюватись не тільки на основі звукової мови, а і інших засобів, інших образів (жестових, музикальних і ін.).

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Активні та інтерактивні методи навчання
Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв'язання освітніх завдань. З огляду на це роль учителя як авторитарного транслятора готових ідей ...

Суть інтерактивного навчання
Сьогодні педагогіка співробітництва найбільш відповідає принципам гуманізації та демократизації освіти, активізації пізнавальної діяльності, забезпечує партнерську діяльність вчителя і учні ...

Дослідження рівня обізнаності молоді щодо особливостей створення та функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу в Україні
У ході дипломного дослідження з метою з’ясування рівня обізнаності молоді щодо особливостей створення та функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу в Україні нами про ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net