Система уроків з теми «Проектування художньої системи «колекція»

Нова педагогіка » Педагогічне проектування по темі "Проектування одягу в художній системі "колекція" » Система уроків з теми «Проектування художньої системи «колекція»

Сторінка 17

Оцінка «Задовільно» - «3» - виставляється, якщо студент в основному:

правильно викладає теоретичний матеріал на рівні репродуктивного мислення, володіє психологічною термінологією, вміє проілюструвати теоретичні положення прикладами, у відповіді неповно обґрунтовує висновки, припускається помилок при узагальненні, допускає ряд серйозних помилок при використанні спеціальної термінології та інтерпретації психологічних явищ, зміст окремих питань викладає частково, непослідовно,

відповідь виявляє прогалини у знаннях. У відповіді неповно обґрунтовує висновки, припускається помилок при узагальненні, при розкритті окремих теоретичних положень припускається серйозних помилок, неточності у розумінні та інтерпретації психологічних явищ, відчуваються труднощі у використанні теоретичних положень при розв'язанні практичних завдань, не вміє самостійно зробити узагальнюючий висновок.

Оцінка «Незадовільно» - «2» - виставляється, коли у відповіді відсутня логіка і обґрунтування теоретичних положень, відповідь має переважно репродуктивний характер, допускаються суттєві помилки, відповіді мають фрагментарний характер, у відповіді не розкриті основні поняття.

Робота є заключним етапом вивчення курсу «Методики професійного навчання». Педагогічне проектування здійснюється по темі «Проектування одягу в художній системі «колекція» з дисципліни «Художнє проектування одягу».

У ході роботи над курсовою роботою було виконано такий зміст завдань:

1.Проектування навчальної теми дисципліни - це вид професійної діяльності вчителя, в якому визначається результат навчання, його зміст, структурно-смислова модель і обґрунтовується дозування цього змісту.

2. Проектування змісту теми і її дидактичного забезпечення, що вимагає від вчителя практично всієї системи дидактичних, методичних, методологічних, наочних і інших знань.

3.Головними особливостями проектування як виду педагогічної діяльності є творчий і індивідуальний характер проектування.

4.Логічна структура проектування теми навчальної дисципліни:

- Аналіз початкових даних, розробка результатів навчання.

- Підбір необхідної літератури і комплектування інформаційного поля по темі.

- Визначення базового учбового матеріалу, засобів його актуалізації і повторення.

- Розробка структурно-смислової теми.

- Дозування учбового матеріалу.

- Документальне оформлення проекту.

Під час аналізу початкових даних було визначено дидактичні цілі (що повинні уміти) навчання з даної теми, рівень їх сформованості та відповідні дидактичні задачі (що для цього необхідно знати).

Відбір змісту навчального матеріалу теми «Проектування одягу в художній системі «колекція» дисципліни «Художнє проектування одягу» проводився у відповідно до дидактичних задач.

Розробка структурно-смислової моделі навчального матеріалу проводилася графоаналітичним методом, що дало змогу отримати єдину правильну логічну послідовність вивчення теми «Проектування одягу в художній системі «колекція» дисципліни «Художнє проектування одягу».

На основі дозування навчального матеріалу теми сформовано одне лекційне заняття теоретичного навчання та розроблено їх дидактичне забезпечення, що включає унаочнення навчального процесу вивчення теми та завдання контролю засвоєння навчального матеріалу і сформованості необхідних умінь.

Основним етапом роботи над курсовою роботою є розробка системи уроків з теми «Проектування одягу в художній системі «колекція», а саме урок засвоєння нових знань, урок формування умінь і навичок, урок узагальнення і систематизації, урок контролю та корекції знань.

Необхідність навчання майбутніх вчителів проектуванню освітнього процесу обґрунтована вимогами державного освітнього стандарту, складністю проектувальної діяльності, а також утрудненнями вчителів в її реалізації.

Інформаційне поле навчального матеріалу з теми «Проектування художньої системи «колекція»

ДО1 В наш час актуальним є проектування серії моделей, які об’єднуються або єдністю концепцій автора, або єдністю образу, або єдністю структури матеріалів, або єдністю форми, або єдністю базових конструкцій.

Колекція (від латинського collectio - зібрання) – це систематизоване зібрання будь-яких однорідних предметів, що представляють науковий, історичний або художній інтерес для того, хто їх збирає.

Страницы: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Рекомендуємо почитати:

Зміст викладання легкої атлетики у вищих педагогічних навчальних закладах
Легка атлетика – складова частина фізичної культури, а не тільки як вид спорту, що має такі переваги, як загальнодоступність і різнохарактерність. Про значну роль легкої атлетики в сучасном ...

Система арифметичних задач у програмі з математики в початковій школі
Основним засобом, який використовується при вивченні математики для формування знань, умінь і навичок учнів, є задачі. Задачі являються засобом реалізації загальноосвітньої, виховної і розв ...

Творче використання досвіду В.О. Сухомлинського в умовах діяльності сучасного дошкільного закладу та початкової школи
На зламі століть в умовах трансформації українського суспільства здійснюються активні пошуки нових перспективних підходів до удосконалення системи освіти як інтелектуальної основи духовного ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net