Формування компетенції у письмі

Нова педагогіка » Гра – як засіб оптимізації навчання каліграфії та орфографії учнів початкових класів » Формування компетенції у письмі

Сторінка 2

Чинна шкільна програма підкреслює, що письмо є метою і важливим засобом навчання іноземної мови.

Навчання каліграфії

Під каліграфічними навичками розуміють навички написання букв і буквосполучень даної мови як окремо, так і в писемному мовленні.

Аналіз системи друкованих знаків українського та англійського алфавітів свідчить про те, що в них є подібні звуки (наприклад: Aa, Oo, Xx, Ee, Mm, Kk, Pp), букви, які частково співпадають у написанні (Tt, Hh, Uu, Bb), і букви, накреслення яких зовсім відрізняється від букв українського алфавіту (Ss, Ff, Rr, Qq, Ww, Jj, Zz).

З метою полегшення оволодіння читанням і письмом вважається доцільним з самого початку писати друкованими буквами, а пізніше переходити до рукописних букв. З урахуванням складності графемно-фонемних відповідностей англійської мови у навчанні бажано використовувати так званий Print Skript, в якому друкований та рукописний шрифти практично співпадають.

На початковому етапі навчання учні мають оволодіти каліграфічною компетенцією, а саме:

уміння написання графічних знаків, тобто літер і буквосполучень;

здатністю бачити схожість та відмінність у написанні іншомовних знаків, які частково або повністю співпадають з українськими графічними знаками;

уміння написання літер, незнайомих учням;

здатністю написання великих і малих літер англійської мови.

Для формування графічних та каліграфічних навичок слід використовувати вправи, метою яких є навчити учнів писати букви алфавіту англійської мови. Це можуть бути вправи на написання окремих букв, на ускладнене списування або виписування букв, буквосполучень і слів (з елементами комбінування, групування тощо). Такі вправи є не комунікативними, проте надання їм ігрового характеру, а саме проведення вправ у вигляді змагання на особисту або командну першість, робить їх вмотивованими і виправдовує їх використання в сучасному навчальному процесі, який характеризується комунікативною спрямованістю та вмотивованістю дій учнів.

Для якісного формування каліграфічної компетенції слід використовувати імітативно-ігрові вправи, метою яких є навчання літер англійського алфавіту. Ігрові моменти на уроках англійської мови забезпечують створення сприятливих умов для ефективного формування каліграфічної компетенції учнів початкової школи.

Навчання орфографії

Орфографічна компетенція учнів складається насамперед з оволодіння ними графемно-фонемними відповідностями, їх здатності розрізняти написане та почуте слово. Навчання орфографії передбачає поступовий перехід від упізнавання та відтворення орфограм до їх самостійного вживання.

Систематичне виконання орфографічних вправ і завдань сприяє розвиткові зорової пам’яті учнів та здатності до подолання труднощів, викликаних невідповідностями між звуковими та графічними образами англійських слів. Доцільно виконувати вправи на відтворення орфографічного матеріалу у вигляді копіювання та списування, на групування та перестановку елементів слова, вправи для самостійного написання та відбору окремих елементів слова шляхом заповнення пропусків і трансформації як окремих елементів, так і слова в цілому.

Для формування орфографічних навичок використовуються вправи з аналізу, вправи на ідентифікацію та диференціацію:

звукобуквений аналіз слова; групування слів з однаковими звуками, але різними графемами;

групування слів на основі протиставлення графем;

диференціація подібних, але не тотожних графем;

списування за зразком;

списування з різними завданнями (підкреслити букву, буквосполучення, слово з однією і тією самою орфограмою);

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Класифікація методів навчання
Метод навчання є досить складним утворенням, має багато сторін, за кожною з яких методи можна групувати в системи. На цій підставі створюються класифікації методів. Класифікація методів нав ...

Діяльність класного керівника у здійсненні статевого виховання підлітків
Статеве виховання підлітків важливий аспект у всебічноому розвитку дитини. Завданням школи є – закласти основи, розставити деякі загальнозначущі орієнтири, уникаючи безтактності та нав'язли ...

Основні стадії розвитку колективу
У своєму розвитку колектив проходить три основні стадії (етапи). На першій стадії розвитку колектив характеризується такими ознаками: • він лише починає створюватись; • члени колективу недо ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net