Формування компетенції у письмі

Нова педагогіка » Гра – як засіб оптимізації навчання каліграфії та орфографії учнів початкових класів » Формування компетенції у письмі

Сторінка 2

Чинна шкільна програма підкреслює, що письмо є метою і важливим засобом навчання іноземної мови.

Навчання каліграфії

Під каліграфічними навичками розуміють навички написання букв і буквосполучень даної мови як окремо, так і в писемному мовленні.

Аналіз системи друкованих знаків українського та англійського алфавітів свідчить про те, що в них є подібні звуки (наприклад: Aa, Oo, Xx, Ee, Mm, Kk, Pp), букви, які частково співпадають у написанні (Tt, Hh, Uu, Bb), і букви, накреслення яких зовсім відрізняється від букв українського алфавіту (Ss, Ff, Rr, Qq, Ww, Jj, Zz).

З метою полегшення оволодіння читанням і письмом вважається доцільним з самого початку писати друкованими буквами, а пізніше переходити до рукописних букв. З урахуванням складності графемно-фонемних відповідностей англійської мови у навчанні бажано використовувати так званий Print Skript, в якому друкований та рукописний шрифти практично співпадають.

На початковому етапі навчання учні мають оволодіти каліграфічною компетенцією, а саме:

уміння написання графічних знаків, тобто літер і буквосполучень;

здатністю бачити схожість та відмінність у написанні іншомовних знаків, які частково або повністю співпадають з українськими графічними знаками;

уміння написання літер, незнайомих учням;

здатністю написання великих і малих літер англійської мови.

Для формування графічних та каліграфічних навичок слід використовувати вправи, метою яких є навчити учнів писати букви алфавіту англійської мови. Це можуть бути вправи на написання окремих букв, на ускладнене списування або виписування букв, буквосполучень і слів (з елементами комбінування, групування тощо). Такі вправи є не комунікативними, проте надання їм ігрового характеру, а саме проведення вправ у вигляді змагання на особисту або командну першість, робить їх вмотивованими і виправдовує їх використання в сучасному навчальному процесі, який характеризується комунікативною спрямованістю та вмотивованістю дій учнів.

Для якісного формування каліграфічної компетенції слід використовувати імітативно-ігрові вправи, метою яких є навчання літер англійського алфавіту. Ігрові моменти на уроках англійської мови забезпечують створення сприятливих умов для ефективного формування каліграфічної компетенції учнів початкової школи.

Навчання орфографії

Орфографічна компетенція учнів складається насамперед з оволодіння ними графемно-фонемними відповідностями, їх здатності розрізняти написане та почуте слово. Навчання орфографії передбачає поступовий перехід від упізнавання та відтворення орфограм до їх самостійного вживання.

Систематичне виконання орфографічних вправ і завдань сприяє розвиткові зорової пам’яті учнів та здатності до подолання труднощів, викликаних невідповідностями між звуковими та графічними образами англійських слів. Доцільно виконувати вправи на відтворення орфографічного матеріалу у вигляді копіювання та списування, на групування та перестановку елементів слова, вправи для самостійного написання та відбору окремих елементів слова шляхом заповнення пропусків і трансформації як окремих елементів, так і слова в цілому.

Для формування орфографічних навичок використовуються вправи з аналізу, вправи на ідентифікацію та диференціацію:

звукобуквений аналіз слова; групування слів з однаковими звуками, але різними графемами;

групування слів на основі протиставлення графем;

диференціація подібних, але не тотожних графем;

списування за зразком;

списування з різними завданнями (підкреслити букву, буквосполучення, слово з однією і тією самою орфограмою);

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Навчальна гра як дидактична категорія
К.Д. Ушинський застерігав від формального заучування готових правил, вимагав, щоб учні пояснювали всі свої дії з дидактичним матеріалом, робили висновки. За вмілого використання гра стає не ...

Характеристика форм, методів та засобів вивчення молодшими школярами рослин у курсі "Природознавство"
Успіх засвоєння учнями різних знань про рослини визначається правильною організацією процесу навчання школярів, оптимальним поєднанням різних форм роботи, способом роботи вчителя над їх фор ...

Вплив гри на оволодіння старшими дошкільниками навичками навчальної діяльності
У ході нашого дослідження виявилося, що відбулися істотні позитивні зміни в розумовому розвитку у експериментальної групи дошкільників за допомогою використання системи дидактичних ігор як ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net