Застосування цифрових навчальних засобів - важлива дидактична умова якісної організації навчання

Нова педагогіка » Цифрові засоби навчання » Застосування цифрових навчальних засобів - важлива дидактична умова якісної організації навчання

Сторінка 1

Упровадження цифрових навчальних засобів в навчально-виховний процес, що багатьма дослідниками визначається як технологічна революція в освіті, почалося з розробки перших програм аудіовізуального навчання у 1930-х рр. у США. У вітчизняній школі ці засоби з'являються в 1940-х рр. Із середини 1950-х рр., намічається технологічний підхід до їх використання, теоретичною базою якого стає ідея пpoгpaмованого навчання. У 1970-ті рр., підсилюється теоретична розробка використання цифрових засобів в навчальному процесі й з'являються такі новітні засоби: відеомагнітофони, карусельний кадропроектор, поліекран, електронна дошка тощо. У 1980-ті рр., стали створюватися дисплейні класи, збільшилася кількість і якість педагогічних програмних засобів, з'явилися системи інтерактивного відео задля освітніх цілей. У 1990-ті рр., в освітніх установах використовується мультимедійна апаратура. Мультимедіа розуміється як сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє об'єднати в комп'ютерній системі текст, звук, відео зображення, графічні зображення й анімацію. Використання віртуальної реальності (інтегративної технології утворення, за допомогою сукупності програмних засобів і різноманітних технічних пристроїв, ілюзії реальності того, що відбувається в комп'ютерному середовищі й активній участі в ній користувача) у педагогічному процесі породжує ефект присутності, а це робить можливим змінити всю систему навчання й виховання. Виникає можливість багато інформаційних матеріалів передавати тому, кого навчають, через його безпосереднє зіткнення з досліджуваними об'єктами і явищами, моделювати виховні ситуації, у яких вихованцеві треба буде приймати якісь рішення та діяти відповідно до обставин. Звідси стає очевидним, що дидактичні можливості цифрових навчальних засобів зростають в міру розвитку їх техніко-цифрового та програмно-методичного рівня. Цифрові навчальні засоби є невід'ємним компонентом практично будь-якої сучасної методичної системи. Їх упровадження, на думку дослідниці Г. Коджаспірової і К. Петрова, сприяє:

індивідуалізації навчально-виховного процесу з урахуванням рівня підготовленості, здатностей, індивідуально-типологічних особливостей засвоєння матеріалу, інтересів і потреб учнів;

зміні характеру пізнавальної діяльності учнів у бік її більшої ефективності;

посиленню міждисциплінарних зв'язків у навчанні, комплексному вивченню явищ і подій;

підвищенню гнучкості, мобільності навчального процесу, його постійному й динамічному відновленню;

зміні форм і методів організації поза навчальною життєдіяльністю вихованців та організації їхнього дозвілля.

Класифікувати цифрові навчальні засоби складно через різноманітність їх складу, функціональних можливостей, способів подання інформації. У науці відсутня єдина класифікація засобів навчання, тому різні педагоги пропонують свої варіанти. Цифрові навчальні засоби можна розділити на знаково-графічні, демонстраційні, лабораторні, мультимедійні. Знаковографічні цифрові навчальні засоби застосовуються для передачі інформації про зовнішній вигляд об'єктів вивчення, про їхні конструктивні особливості з поясненнями в текстово-графічній формі, а також у формі відстеження (наочні стенди, візуальна й аудіовізуальна апаратура). Демонстраційні цифрові навчальні засоби дозволяють продемонструвати роботу (функціонування) пристрою, тобто вони виконані у вигляді діючих технічних об'єктів, що сприяють більшій наочності для спостереження за технічними процесами (діючі моделі тощо.). Мультимедійні цифрові навчальні засоби дозволяють задіяти максимальну кількість каналів сприйняття інформації за рахунок передачі інформації в мультимедійній формі за допомогою комп'ютерів і оргтехніки, тим самим істотно підвищити ефективність навчання Необхідність застосування цифрових навчальних засобів, котрі в якості аудіовізуальних засобів можуть впливати на різні органи почуття, безсумнівна. Вона зумовлена й значним ускладненням об'єктів навчання - неможливо продемонструвати складний технічний пристрій, мікросхему або технологічний процес тільки вербальними засобами та за допомогою крейди й дошки. Цифрові навчальні засоби дозволяють вийти за рамки навчальної аудиторії; зробити видимим те, що неможливо побачити неозброєним оком, імітувати будь-які ситуації. Багато сучасних цифрових засобів аж до персональних комп'ютерів стали або стали звичними в повсякденному побуті багатьох людей. Застосування цифрових засобів інтенсифікує передачу інформації, значно розширює ілюстративний матеріал, створює проблемні ситуації й організує пошукову діяльність учнів, підсилює емоційність навчання, формує навчальну мотивацію тих, кого навчають, індивідуалізує й диференціює навчальний процес. З використанням цифрових засобів відкривається безліч нових можливостей проведення позаурочної роботи та дозвілля дітей. Упровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес приводить до корінної зміни характеру діяльності педагога - вона в значній мірі наближається до професійної діяльності дослідника, програміста, організатора, консультанта. Цифрові навчальні засоби підвищують ефективність і продуктивність навчально-виховного процесу тільки в тому випадку, якщо вони методично грамотно застосовуються, тобто вчитель, вихователь добре собі уявляють і розуміють психологічні основи їхнього застосування. Ефективність використання цифрових засобів навчання дослідники Г. Коджаспірова та К. Петров визначають трьома взаємозалежними аспектами її забезпечення: технічним, методичним та організаційним. "Технічне забезпечення являє собою адаптацію, удосконалення і розробку цифрових засобів, що використовуються задля передачі інформації учням, зворотного зв'язку від учнів до викладача, контролю знань, організації самостійних занять, обробки та документування інформації. Але навіть надсучасні цифрові засоби не забезпечать необхідного ефекту, якщо вони будуть використовуватися невміло, без необхідної методичної підготовки й розробки дидактичних матеріалів, з порушенням ергономічних і психолого-педагогічних вимог, з необґрунтованим розширенням галузей їх застосування, тобто методично неграмотно. Організаційне забезпечення цифровими навчальними засобами в освітніх установах має велике значення - їх обслуговування й підтримка в робочому стані, модернізація й своєчасна заміна встаткування". Однак "за будь-якого ступеня технізації навчального процесу провідна й вирішальна роль належить викладачеві, а засоби навчання, навіть у найсучасніших варіантах, завжди будуть лише його помічником. Найвищий рівень технізації навчально-виховного процесу не замінить позитивного впливу особистості викладача на навчання й виховання особистісних якостей учнів" (Г.М. Коджаспірова, К.В. Петров). Про це ж пише й науковець М. Колкер - "незважаючи на широку область застосування й розмаїтість функцій, які виконують цифрові навчальні засоби, вони не можуть замінити викладача. Він завжди буде центральною фігурою педагогічного процесу. Цифрові навчальні засоби призначені для розширння можливостей вчителя. Вони - один із засобів навчання, педагогічний інструмент у руках викладача, яким він мусить уміти користуватися, спираючись на вихідні положення, що лежать в основі їх застосування". Автор визначає такі особливості використання допоміжних засобів навчання:

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Сутність, цілі, види агресивності
Різними дослідниками запропоновано безліч визначень і класифікацій агресивності, але жодні з них не можуть бути визнані вичерпними і загальновживаними. Для повного розкриття сутності корекц ...

Навчання читанню як виду мовленнєвої діяльності
Психологи виділяють декілька рівнів розуміння іншомовних текстів. На початковому ступені у процесі виконання підготовчих вправ досягаються три перших рівні розуміння, пов'язаних з оволодінн ...

Підготовка майбутніх учителів до формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів
З-поміж предметів початкового шкільного курсу вирішальна роль у навчанні, вихованні і розвитку особистості належить рідній мові. Адже саме від умінь і навичок з рідної мови (читати, запитув ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net