Педагогічні умови використання самостійної роботи учнів у навчальному процесі

Нова педагогіка » Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів » Педагогічні умови використання самостійної роботи учнів у навчальному процесі

Сторінка 11

Творчі самостійні роботи

Найвищий рівень пізнавальної активності і самостійності учня виявляється в ході виконання їх творчих самостійних робіт, де передбачається вже особиста участь школяра у виробництві принципово нових для нього знань, цінностей матеріальної і духовної культури. Завдання у всіх видах творчих робіт містять умови, що стимулюють виникнення особливих проблемних ситуацій, які можна створити на уроці різними способами:

а) шляхом чіткої постановки проблеми самим вчителем;

б) шляхом пред'явлення таких умов, аналізуючи які учень; сам повинен зрозуміти і сформулювати проблеми, що містяться в них;

в) шляхом постановки більш-менш чітко позначеної проблеми, по логіці пошуку рішення якої учень повинний самостійно виявити нову, додаткову проблему (передбачену при конструюванні проблемної ситуації);

г) шляхом постановки такого завдання, у ході рішення якого учень самостійно виявляє нову проблему; яка не передбачалася при конструюванні проблемної ситуації.

Пошукова самостійна робота учнів молодших класів має такі ознаки (на основі висвітленого в літературі):

її метою є засвоєння нових знань;

постановка завдань сприяє розвитку потреби розв’язувати їх самостійно, формуються позитивні мотиви учня;

учні оволодівають прийомами навчальної діяльності.

Отже, важливо систематично залучати учнів молодших класів до пошукових завдань. Зміст самостійної роботи пошукового характеру в процесі вивчення нового матеріалу потрібно в міру розширення знань і оволодіння прийомами навчальної діяльності ускладнювати, а обсяг - збільшувати. Проте це не означає, що матеріал, який опрацьовується на уроці, учні повинні вивчати тільки самостійно. Керівна роль учителя залишається визначальною на всіх етапах засвоєння матеріалу. Головне, щоб учитель знайшов оптимальне поєднання репродуктивних і пошукових завдань. Виходячи з цього, навчальна діяльність учнів на уроці повинна включати: сприймання, осмислення, запам'ятовування знань; застосування знань здобутих за зразком; застосування засвоєних знань у новій ситуації з метою здобуття нових знань, формування прийомів навчальної діяльності. Самостійна робота пошукового характеру потребує більше часу. Це зумовлене різними факторами: несформованості в учнів прийомів навчальної діяльності, відсутністю досвіду пошукової діяльності, а також індивідуальними особливостями. Вплив цих факторів помітний на перших етапах організації самостійного пошуку. Згодом лише окремі учні потребують окремих вказівок щодо виконання поставлених перед ними пізнавальних завдань. Багато років в педагогічній науці існувала думка про обмежені можливості учнів молодших класів у пізнавальній діяльності теоретичного і проблемного характеру. Пояснювали це тим, дітям цього віку властиве наочно-образне мислення, а пізнавальні інтереси їх ще не настільки розвинуті, щоб вони чимось займались за власним бажанням.

Таблиця 1.

Схема раціонального застосування різних методів навчання (за Ю.К. Бабанським)

У яких випадках раціонально застосовувати

Словесні методи

Наочні методи

Практичні методи

Репродуктивні методи

Пошукові методи

Індуктивні методи

Дедуктивні методи

Види самостійної роботи

1. При розв’язанні яких завдань цей метод застосовується особливо ефективно.

При формуванні теоретичних та фактичних знань.

Для розвитку спостережливості, підвищення уваги до питань, що вивчаються.

Для розвитку практичних умінь та навичок.

Для формування знань і навичок.

Для розвитку самостійності мислення, дослідницьких умінь, творчого підходу до справи.

Для розвитку умінь узагальнювати, здійснювати індуктивні умовисновки (від часткового до загального).

Для розвитку уміння здійснювати дедуктивні умовисновки (від загального до конкретного) і розвитку уміння аналізувати.

Для розвитку самостійності у навчальній діяльності, формування навичок учбової праці.

2. При якому змісті навчального матеріалу особливо раціонально застосовувати цей метод.

Коли матеріал має теоретико-інформаційний характер.

Коли зміст навчального матеріалу може бути представлений засобами наочності.

Коли зміст теми включає практичні вправи, проведення дослідів, виконання трудових завдань.

Коли зміст заскладний або дуже простий.

Коли зміст матеріалу має середній рівень складності.

Коли зміст викладено у підручнику індуктивно або його особливо раціонально викласти таким чином.

Коли зміст теми викладено у підручнику дедуктивно або його доцільно викласти таким шляхом.

Коли матеріал доступний для самостійного вивчення.

3. При яких особливостях учнів раціонально використовувати.

Коли учні готові до засвоєння словесної інформації.

Коли наочні посібники доступні учням даного класу.

Коли учні готові до виконання практичних завдань.

Коли учні ще не готові до проблемного вивчення цієї теми.

Коли учні підготовлені до проблемного вивчення цієї теми

Коли учні підготовлені до індуктивних міркувань, а дедуктивні міркування для них ще малодоступні.

Коли учні підготовлені до дедуктивних міркувань.

Коли учні готові до самостійного вивчення теми.

4. Які можливості повинен мати вчитель для використання даного методу.

Коли вчитель володіє цим методом краще, ніж іншими.

Коли у вчителя є необхідні наочні посібники, або він може виготовити їх самостійно.

Коли у вчителя є навчально-методичні посібники, дидактичні матеріали для організації практичної діяльності.

Коли вчитель не має часу для проблемного вивчення даної теми.

Коли вчитель має час для проблемного вивчення теми і добре володіє пошуковими методами навчання.

Коли вчитель володіє індуктивними методами навчання.

Коли вчитель володіє дедуктивними методами навчання.

Коли є дидактичні матеріали для самостійної роботи і час на їх виконання.

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12 13

Рекомендуємо почитати:

Загальна характеристика мультимедійних засобів як методу музичного виховання
Важливим аспектом, що визначає характер змін у системі освіти, є науково-технічний прогрес та його вплив на соціальні та суспільні відносини. Комп’ютерні технології постійно вдосконалюються ...

Методика навчання розв’язання логарифмічних рівнянь та нерівностей
При введенні поняття логарифму і властивостей логарифмічної функції необхідно значну увагу приділити вмінню застосовувати основну логарифмічну тотожність, а також формулу переходу від одніє ...

Традиційна організація навчального процесу
На теперішній годину укорінився пояснювально-ілюстраційний тип навчан-ня, який часто називають традиційним. У ньому, на відміну від догматичного, присутні елементи роз'яснення походження зн ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net