Управління професійно – технічними навчальними закладами швейного профілю

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Управління професійно – технічними навчальними закладами швейного профілю

Сторінка 4

- Підготовку матеріально-технічної бази навчання;

- Підбір і закріплення за навчальними групами майстрів виробничого навчання, а також забезпечення їх програмами та необхідною технічною документацією;

- Забезпечення режиму уроків виробничого навчання в майстернях училища;

- Організація виробничої практики на виробництві;

- Підбір замовлень для навчально-виробничої діяльності учнів;

- Керівництво технічними службами по забезпеченню навчально-виробничого процесу матеріалами, напівфабрикатами, інструментами;

- Організація занять з вивчення досвіду роботи новаторів;

- Організація і персональний розподіл учнів по робочих місцях;

- Організація та проведення випускної пробної кваліфікаційної роботи.

З метою забезпечення повноти реалізації змісту управління виробничим навчанням, керівник повинен безумовно вміти реалізувати і інші функції управління: регулювання процесу, контроль, облік і аналіз його протікання. При цьому майстер виробничого навчання веде журнал виробничого навчання, а учні - щоденник виробничого навчання.

Вивчення досвіду, щодо виконання обов’язків управлінським складом ПТНЗ показує існування позитивних надбань.

Наприклад, Епохою „відродження” в розвитку ПТУ № 3 м. Запоріжжя став прихід у 2002 році на посаду директора Короткової Ліни Ігорівни, яка нагороджена нагрудними знаками «Відмінник освіти України» та «Відмінник служби побуту». Новою командою адміністрації був розроблений стратегічний план розвитку навчального закладу на наступні 10 років, який планомірно втілюється в життя. Успішно виконаними програмами цього плану стало: розширення спектру освітніх послуг, які надає навчальний заклад. Проліцензовані і продовжені терміни дії ліцензії за професіями сфери послуг; зростання загального контингент учнів центру; виконання обсягів державного замовлення; інтенсивний розвиток додаткової професійної освіти для незайнятого населення за договорами з Обласним центром зайнятості населення; входження центру в навчально-науково-виробничий комплекс при Київському національному університеті технологій та дизайну; співпраця з Київським інститутом реклами щодо підготовки до впровадження вищої освіти за рівнем „молодший спеціаліст” за спеціальністю „Дизайн”; зміцнення матеріально – технічної бази; створення колективу однодумців. Стратегічним планом розвитку навчального закладу до 2010 року передбачаються кардинальні зміни у всіх ланках управління навчальним процесом, у технічному та методичному забезпеченні, підбір кадрового викладацького складу відповідно до концепції ступеневої освіти.

Також, гарний прикладом є директор училища працює № 19 м. Березівка відмінник освіти України Шевченко Григорій Олександрович. Під час своєї роботи він приділяв багато уваги росту авторитету училища на районному та обласному рівнях. За цей період значно збільшився контингент учнів, авторитет інженерно-педагогічного колективу. Училище стає переможцем обласних професійних конкурсів, олімпіад, фестивалів тощо. За підсумками діяльності воно займає перші місця за основними показниками серед професійно-технічних училищ області. В цей період училище плідно співпрацює з навчальними закладами професійно-технічної та вищої освіти. Під керівництвом Шевченка Г.О. проведено роботу по ліцензуванню та атестації навчального закладу .

Особливе місце в структурі управлінні займає внутрішньо-училищний контроль, який представляє собою систему роботи керівника ПТЗО, що включає в себе реалізацію всіх функцій управління навчально-виховним процесом, його відповідність цілям та завданням загальної та професійної освіти майбутніх робітників. Ефективність навчально-виховного процесу залежала від системи контролю, яка регулювала і корегувала діяльність всіх її учасників.

До принципів внутрішньо-училищного контролю

вченими віднесено: цілеспрямованість, всебічність, об’єктивність, систематичність, дієвість, гласність.

Користь внутрішньо-училищного контролю засвідчують матеріали тогочасної преси, на сторінках якої постійно розкривався досвід його реалізації під час навчально-виховного процесу. Так, у деяких училищах результати контролю та аналізу записувались у спеціальні журнали, які були заведені кожним педагогом та майстром виробничого навчання. На перших сторінках журналу фіксувались результати загального контролю (стан плануючої документації, наявність та стан навчального плану та програми, стан навчальної документації, наявність та стан дидактичного матеріалу), далі містився аналіз уроків. Зазначимо, проведення систематичного контролю суттєво впливало на результати роботи учнів, про що свідчить їхня успішність: якщо у 1971-1972 рр. вона складала 96,5%, то в 1972-1973 рр. зросла до 98,6% .

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Перспективні напрями застосування комп’ютерних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах
На думку Президента АПН України В.Г. Кременя, школа „з класами, в яких розташовані тільки парти і дошки, а під час навчального процесу використовуються лише підручники, відійшла в минуле. С ...

Розробка ігор для розвитку мовленнєвої діяльності першокласників
Всім відомо, що саме процес читання на початковій його стадії - надзвичайно важкий для дітей, особливо з тяжкими вадами мовлення, потребує від них значних розумових зусиль. А використання г ...

Технологія диспуту
Близьким за призначенням до дискусії є диспут (від лат. Disputare -спорити, розмірковувати) - це публічний спір на наукову або суспільну тему, розмірковування навколо однієї ідеї, обговорен ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net