Визначення етапів та особливостей функціонування професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю

Нова педагогіка » Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр » Визначення етапів та особливостей функціонування професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю

Сторінка 7

Важливим кроком для розвитку професійно-технічної освіти було прийняття у червні 1972 року постанови” Про вдосконалення системи професійно-технічної освіти” ,

положення якої зумовлювали подальше удосконалення навчально-виховного процесу в училищах, за рахунок встановлення більш тісних зв’язків з підприємствами, що представлено у табл. 1.1.

З метою реалізації даної постанови, відповідно до вимог навчальної програми, наприклад, під час виробничої практики всі учні ТУ № 9, ТУ № 12 (швейники) Київської області були забезпечені робочими місцями, обсягом робіт, технологічною документацією. Корисним також було те, що завантаженість учнів навчально-виробничим завданням, якість результатів роботи та витрачений час на її виконання систематично контролювались майстрами виробничого навчання та інженерно-технічними робітниками цехів. Значна увага приділялась організації шефства кваліфікованими робітниками виробництва над молоддю, що давало можливість учням більш повно вивчити досвід передових робітників підприємства, підвищити власну професійну майстерність.

Корисним стимулом у цей час, було постійне підвищення рівня кваліфікації й педагогічної майстерності у педагогів училищ, систематична їхня переатестація.

Наслідками впровадження зазначеної постанови стали і організація в Академії педагогічних наук СРСР відділення педагогіки та психології професійно-технічної освіти, активізація наукової роботи у професійно-технічних закладах, а також розробка навчальних планів та програм для середніх профтехучилищ.

Значну роль в удосконаленні планування процесу виробничого навчання зіграв методичний лист навчально-методичного управління Державного комітету Ради Міністрів СРСР з професійно-технічної освіти від 7.08.1972 року “Про підбір навчальних робіт для виробничого навчання учнів в навчальних закладах профтехосвіти ”, що представлено у табл. 1.1. Цим листом рекомендувалось професійно-технічним закладам обов’язково складати перелік навчально-виробничих робіт та графіки переміщення учнів по робочих місцях, а також виділяти учням на період виробничої практики виробничі ділянки з урахуванням встановлених вимог, які також були наведені у документі.

28 січня 1975 була видана постанова "Про заходи щодо розширення мережі середніх міських професійно-технічних училищ і щодо поліпшення їх роботи" та рішення XXV з'їзду КПРС поставили перед органами професійно-технічної освіти, вченими, працівниками училищ важливу і складну задачу приведення змісту, форм і методів навчально-виховної роботи у навчальних закладах профтехосвіти відповідно до вимог розвинутого науково-технічного прогресу. Державний комітет Ради Міністрів СРСР з професійно-технічної освіти провів велику роботу з якісної перебудови системи професійно-технічної освіти шляхом розвитку нового типу навчального закладу - середніх профтехучилищ, розширення технічних училищ, з тим, Щоб забезпечити підготовку робітників з середньою освітою, з переходу на новий зміст навчання, створення навчально-матеріальної бази, зміцненню складу керівників, викладачів, майстрів виробничого навчання, вихователів, підвищення педагогічної майстерності інженерно-педагогічних працівників.

Вперше професійно-технічна школа нашої країни змінювалася настільки значну за своїми масштабами перебудову змісту освіти. Рішення поставлених завдань з удосконалення змісту професійно-технічної освіти необхідно було здійснити на основі досягнень і вимог сучасної педагогічної науки, використання даних соціології праці, економіки підготовки кваліфікованих робітників, Обліку сучасних науково-технічних і техніко-технологічних досягнень.

У результаті спланованої спільної роботи підприємств та училищ у 1974-1975 навчальному році результати успішності учнів в середніх професійно-технічних училищ України з виробничого навчання були досить високими 9,9%.

Зазначимо, що розвиток професійно-технічної освіти забезпечувався не тільки бюджетними асигнуваннями, а й за рахунок доходів від продукції, зробленої учнями у період виробничої практики.

Поступовий розвиток швейної галузі постійно вимагав підготовки розвиненого, всебічно грамотного робітника. Так, аналіз періодичної преси свідчить, що на швейних підприємствах України вироблялась п’ята частина всього одягу масового виробництва СРСР. До цього часу на території республіки нараховувалось вже 123 швейні фабрики.

У ході дослідження встановлено, що розвиненість швейної галузі зумовлювала також подальший розвиток і професійно-технічної освіти, яка на той час була основним джерелом надходження робітників у промисловість. Наступним кроком щодо її розвитку у 1977 році було прийняття постанови “Про дальше удосконалення процесу навчання та виховання учнів системи професійно-технічної освіти”, що представлено у

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рекомендуємо почитати:

Яворівський розпис як вид декоративно–прикладного мистецтва
Своєрідною технологією, художнім смаком і стриманістю декору виділяється яворівський розпис (Львівська область). У порівнянні з іншими видами художньої обробки дерева він до останнього часу ...

Сутність понять «метод навчання», «навчальний процес»
Відповідь на питання дидактики «як навчати?» дає категорія методів навчання. Без них неможливо досягнути поставлених цілей, реалізувати зміст навчального матеріалу, організувати пізнавальну ...

Ознаки рівності трикутників
Теорема 2.1 (Перша ознака рівності трикутників по двох сторонах і куту між ними). Якщо дві сторони й кут між ними одного трикутника рівні відповідно двом сторонам і куту між ними іншого три ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net