Приклад рейтингової шкали оцінювання успішності студентів в вищих навчальних закладах США

Нова педагогіка » Порівняльний аналіз рейтингових систем оцінки рівнів підготовки студентів » Приклад рейтингової шкали оцінювання успішності студентів в вищих навчальних закладах США

Сторінка 1

В практиці оцінювання результативності навчання у вузах США використовується зважений по об’єму навчальних дисциплін середній заліковий бал, при цьому в якості "ваги" використовуються залікові одиниці навчальної дисципліни, що дорівнюють числу годин аудиторних занять в тиждень по цій дисципліні. При цьому буквеним оцінкам відповідають певні числові значення.

Середній заліковий бал студента отримують в результаті додавання вагових оцінок по всім навчальним дисциплінам і ділення отриманої суми на суму залікових одиниць всіх учбових дисциплін. Таким чином, такий спосіб оцінювання дозволяє враховувати також і об’єм навчальної дисципліни, тобто «вагу» в змісті освіти.

Рейтингова система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів в УО «Білоруський державний економічний університет» (БДЕУ)

Система включає підрахунок і врахування балів, отриманих студентами на протязі семестру на практичних, лабораторних і семінарських заняттях, оцінку по індивідуальній (письмовій контрольній) роботі й екзаменаційну оцінку.

Підсумкова оцінка виставляється на основі визначення середньовагової оцінки за роботу на семінарських заняттях, за письмові контрольні роботи і за відповідь на екзамені з використанням "вагових" коефіцієнтів:

0,2 – семінарскі заняття;

0,2 – письмові контрольні роботи;

0,6 – відповідь на екзамені.

Методика виведення підсумкової оцінки основана на множенні оцінки, що виставлена по 10-бальній шкалі в кожній колонці відомості, на відповідний "ваговий" коефіцієнт. Заокруглення оцінок відбувається по арифметичним правилам заокруглення. Так, в числових прикладах заокруглення оцінки 5,4 виконується екзаменатором до 5 балів, оцінки 6,8 – до 7 балів, оцінки 8,6 – до 9 балів.

Рис. 1. Алгоритм розрахунку підсумкового рейтингового показника по дисципліні за семестр

P дисц. – рейтинговий показник по дисципліні за семестр

ОРсем. – підсумковий рейтинговий показник по всім дисциплінам, що вивчаються на протязі семестру

Рейтингова система не тільки знімає багато протиріч в контролі знань студентів, але і оптимально сприяє вирішенню проблем підсилення мотивації до навчальної діяльності; показує динаміку успіхів і невдач в процесі навчання.

Виділимо переваги рейтингової системи контролю навчальних досягнень в порівнянні з традиційною. По-перше, рейтингова система забезпечує накопичення поточної успішності студентів і тим самим значно активізує їх самостійну роботу. По-друге, вона створює основу для диференціації студентів за рівнем успішності, що особливо важливо для посилення моральної стимуляції, мотивації навчання. По-третє, знімається психологічний стрес «двійки».

Таким чином, рейтингова система навчання й оцінювання успішності студентів дає можливість поєднати в собі всі переваги традиційних способів контролю і звести до мінімуму недоліки кожного з них. Ця система усуває упереджений підхід до оцінювання знань студентів; є ефективним засобом заохочення до навчально-пізнавальної діяльності; підвищує відповідальність студента за результати навчання; сприяє реалізації принципу індивідуалізації навчання; усуває проблему відвідування занять; вивільняє студентові час на заняття за інтересами; в аудиторії превалює дух співпраці, викладач перестає бути наглядачем тощо. Викладач повинен вдумливо і творчо підходити до використання критеріїв і норм оцінювання навчальних досягнень студентів. Він має керуватися науковими основами організації навчального процесу і ВНЗ, уважно ставитись до кожного студента, враховуючи його нахили, інтереси і прагнення, виявляти високу принциповість і такт.

Проаналізувавши існуючу систему оцінювання знань, з’ясували, що студент протягом семестру має два модульних контролі, за результатами яких він може отримати оцінку за семестр або спробувати продемонструвати свої знання на іспиті. Модульний контроль переважно передбачає відповідь на 2-3 запитання, іноді розв'язання задачі. Іспит побудовано за цією ж схемою, тільки питання охоплюють не половину матеріалу, а весь. Загалом процес значною мірою нагадує лотерею – пощастить чи не пощастить. Та й часто виходить, що метою контролю є не визначити розуміння матеріалу, а перевірити здатність до запам'ятовування. Ось і виявляється, що матеріал швидко "завчений" так само швидко і зникає із пам'яті студента.

Отже, необхідно шукати інші вирішення проблем контролю знань. Контроль знань здійснюється, в першу чергу, з метою виявлення рівня знань отриманих студентом протягом певного часового проміжку. Необхідність відповісти на два-три питання з можливих сотень – негативно впливає на підготовку студентів до такого контролю. Деякі механічно завчають відповіді на заздалегідь відомі питання, кількість яких, як правило, близько 60. Інші покладають надії на фортуну чи підглядання у конспект (інші допоміжні матеріали). Відповідно ефективність контролю та його відповідність призначенню різко знижується.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Просвітницький захід для батьків
Практичний психолог НВК смт. Муровані Курилівці Витюк І.В. Тема: Вплив батьків на формування здорового способу життя дітей Мета: Надати батькам інформацію про здоров 'я та сфери здоров'я. С ...

Інновації у роботі з розвитку зв'язного мовлення
Інтерактивні технології на уроках української мови і мовлення є важливим складником особистісно-зорієнтованого розвивального навчання. Згідно з особистісно-діяльнісним підходом до організац ...

Переваги та недоліки тестів
Тести, порівняно з іншими інструментами педагогічного оцінювання, мають багато переваг, серед яких: можливість перевірити результати навчальних досягнень водночас із багатьох тем і розділів ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net