Аналіз рейтингових систем оцінки рівнів підготовки студентів

Нова педагогіка » Порівняльний аналіз рейтингових систем оцінки рівнів підготовки студентів » Аналіз рейтингових систем оцінки рівнів підготовки студентів

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Загальний порядок оцінювання знань студента за кредитно-модульною системою, порядок розподілу балів, форми і види завдань, критерії оцінювання знань тощо для кожної навчальної дисципліни доводяться викладачем до відома студентів на початку навчального семестру.

Поточно-модульний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної системи елементів знань та вмінь студентів з того чи іншого модулю.

Оцінювання знань з того чи іншого змістового модулю проводиться викладачем за результатами проведення практичних (лабораторних, семінарських) занять, виконання студентами самостійної роботи та інших завдань, передбачених робочою навчальною програмою та обов'язкового виконання студентом модульної контрольної роботи.

В основу рейтингового оцінювання знань студента закладена спеціальна, рекомендована Міністерством освіти і науки України, 100-бальна шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати студент за всіма видами контролю знань з дисципліни з урахуванням відвідування занять, поточної успішності, самостійної роботи, науково-дослідної роботи та інше).

З дисциплін, для яких навчальним планом передбачено проведення підсумкового контролю (екзамену) на поточно-модульний контроль виділяється 75 балів, на підсумковий контроль – 25 балів. З дисциплін, для яких підсумковий контроль передбачено у формі заліку, на поточно-модульний контроль виділяється 100 балів.

З навчальної дисципліни, яка вивчається 2 і більше семестрів за наявності підсумкового семестрового контролю (екзамен, залік) поточна успішність у кожному семестрі оцінюється в межах від 0 до 100 балів.

Бали за відвідування занять не нараховуються.

В межах змістового модулю кількість балів може розподілятися (за вибором кафедри) за такими видами навчальної діяльності студента:

- усна відповідь на колоквіумах, практичних, семінарських заняттях;

- виконання лабораторних робіт і підготовка відповідних звітів;

- підготовка рефератів, доповідей;

- розв'язання завдань;

- самостійна робота із змістового модулю;

- тощо.

Модульні контролі (МК) є обов'язковими для студентів і складаються, як правило, для модулів (навчальних дисциплін), обсяг яких перевищує три кредити ЕСТS (108 годин, 1 кредит ЕСТS = 36 академічним годинам) і для яких навчальним планом передбачено екзамени.

Модульний контроль проводиться, як правило, у письмовій формі, після вивчення всіх змістових модулів у формі опитування, тестування, розв'язання ситуаційних завдань тощо. Форма і зміст модульного контролю визначається кафедрою. Викладачем (кафедрою) може бути запроваджено зменшення кількості балів за пропуск занять без поважних причин.

До модульного контролю допускаються студенти у разі виконання ними усіх передбачених видів робіт і завдань, визначених робочою навчальною програмою для даного модулю, в тому числі завдання самостійної роботи, лабораторні роботи, реферати, контрольні, розрахункові роботи тощо.

У разі, коли студент не з'явився на проведення модульного контролю роботи без поважних причин, він отримує нуль балів.

Перездача модульного контролю допускається у строки, які встановлюються викладачем.

Якщо студент при вивченні дисципліни набрав 60 і більше балів він може за бажанням не складати підсумковий контроль, а викладач виставляє оцінку за набраними під час вивчення дисципліни балами. Наприклад, студент за час вивчення дисципліни отримав 75 балів. За національною шкалою це відповідає оцінці "добре", а за оцінкою ЕСТS – "С/75".

Знання студента з певного модуля вважаються незадовільними, якщо сума балів за час його поточної успішності і за модульний контроль складають менше 61 відсотка від максимально можливої суми за цей модуль. В такому випадку можливе повторне перескладання модуля у терміни встановлені викладачем.

Рейтингова сума балів з навчальної дисципліни після складання модулів та підсумкового контролю виставляється як сума набраних студентом балів протягом семестру та балів набраних студентом на підсумковому контролі.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі модульні контролі, передбачені для даної навчальної дисципліни і за рейтинговим показником набрали не менш як 35 балів.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Аналіз педагогічної взаємодії вчителя з учнями
1. Особливості опосередкування взаємодії. Метою даного дослідження є вивчення особливостей педагогічної взаємодії у сучасній школі, порівняння отриманих результатів з оптимальними та виявле ...

Характер текстів для читання та система вправ для навчання техніки читання учнів початкової школи при вивченні турецької мови
Для формування адекватних умінь читання велике значення має характер текстів для читання, їх зміст, інформативність, цікава фабула і т. ін. Від якості текстового матеріалу залежить мотиваці ...

Класифікація перетворень нерівностей та їх систем
Можна виділити три типи таких перетворень: 1) Перетворення однієї з частин нерівності. 2) Узгоджена перетворення обох частин нерівності. 3) Перетворення логічної структури. Перетворення пер ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net