Оцінка успішності учня, її значення у навчальному процесі. Критерії оцінки. Індивідуальний підхід до оцінки успішності учня

Нова педагогіка » Предмет, завдання, основні категорії педагогіки » Оцінка успішності учня, її значення у навчальному процесі. Критерії оцінки. Індивідуальний підхід до оцінки успішності учня

Сторінка 3

В ході уроку встановлюється забезпечення активної пізнавальної діяльності. Різні форми її організації: фронтальна, групова, Індивідуальна.

При фронтальній роботі колектив виступає як одне ціле, а кожен учень виступає членом фронтальної роботи на уроці, сприяє встановленню довірливих відносин між вчителем і класом. Ця організація не універсальна. Вона не враховує рівень розвитку пізнавальних інтересів і можливостей. Тому фронтальна робота поєднується з індивідуальною.

Індивідуальна учбова робота учнів характеризується високим рівнем самостійності, розвитку вмінь і пізнавальних можливостей кожного учня. Серйозний недолік індивідуальної організації учбової діяльності учнів на уроці і вдома полягає в тому, що вони практично не спілкуються один з одним.

При груповій діяльності учнів на уроці клас ділиться на декілька груп, виконуючи однакові і різні завдання. В залежності від цього розрізняють єдину і диференційовану групову роботу, Вона тісно пов'язана з фронтальною і індивідуальною роботою.

Група (5-7чол.). Можливий варіант учбової роботи, коли в групі 2 учні. Для успішної сумісної роботи потрібні колективні групи - 15чол., що мають однаковий характер протікання пізнавальних інтересів. Склад цих груп не постійний. Групова робота учнів може застосовуватись для розв'язку всіх основних дидактичних проблем на уроці. Розв'язання задач, закріплення і повторення вивченого матеріалу, формування умінь, навичок.

Співвідношення різних видів організації учбової діяльності учня на уроці визначається вчителем з урахуванням специфіки предмета.

Нестандартні наприклад:

Урок –подорож,-квк,-інсценізація,-казка,-суд,-панорама, брейн-ринг,-інтервю,поле чудес.

Поряд з уроком - основною формою навчального процесу - в старших класах шкіл широко використовують практикуми, семінарські заняття, співбесіди, консультації, навчальні екскурсії.

Практикуми, проводять в навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, учнівських виробничих комбінатах, виробничих бригадах школярів, навчально-дослідних ділянках шкіл. На відміну від лабораторних і практичних робіт, які проводяться в молодших класах, практикуми відрізняються більшою самостійністю учнів, творчим відношенням до виконання навчальних завдань. Вчитель: - складає план проведення практикуму, - готує необхідні інструменти; - матеріальне забезпечення; - здійснює керівництво, надає допомогу. Практикуми направлені на здійснення профорієнтації, трудовій підготовці, політехнічній освіті.

Семінарські заняття, проводяться, як правило, після вивчення основних розділів програми (особливо по предметам гуманітарного циклу) Дозволяє: проводити системне узагальнення теоретичного матеріалу; привчає учнів виступати з повідомленням, рефератами, диспутувати, відстоювати свої судження, погляди і переконання; привчає до самоосвіти; удосконалює форми участі дітей в суспільному житті. Тематика рефератів носить як правило проблемний характер.

Навчальні екскурсії сприяють, вивченню явищ і процесів в реальності, взаємозв'язку і взаємозалежності, формуванню наукового світогляду, пізнавальних, колективістських інтересів, позитивних якостей особистості; підготовка учнів до трудової діяльності, профорієнтації. В залежності від місця в навчальному процесі і призначення екскурсії поділяються: ввідні, поточні, підсумкові, заключні; в природу, виробничі, історичні, літературні, географічні. Комплексні екскурсії - по декількох навчальних предметах.

Факультативні заняття, проводяться по вибору і бажання учня, починаючи з 7 класу. Розширюють теоретичні знання, практичні навички, розвиток пізнавального Інтересу, творчих здібностей, профорієнтації (враховують можливості школи, конкретні умови І задачі підготовки учнів до практичної діяльності); вивчають теоретичні питання, проводять практичні роботи, при виконанні яких учні набувають навичок розумової діяльності, освоюють методику проведення нескладних досліджень і експериментів, формують навички поводження з лабораторним обладнанням і технікою. Широко застосовують форми проблемного навчання.

Домашня навчальна робота, доповнює урочну і відрізняється більшою самостійністю, відсутністю безпосереднього керівництва вчителя. Домашня робота має важливе значення для формування в учнів навичок самостійної розумової діяльності; самоосвіти, почуття відповідальності за доручену справу. Домашнє завдання повинно бути посильним.

За останні 20р. у теорії виховання з'явилось нове, маловідоме раніше поняття "підхід до виховного процесу". Його розуміють як виділення головного в педагогічних явищах. Одним із таких підходів є творчий підхід - умова, фактор. Успіху в спільній діяльності педагогів і учнів, де на перший план висувається учнівська творчість, як результативний компонент їх навчання творчості з боку педагогів. Педагогічна творчість є запорукою успішного розвитку і здійснення на високому рівні навчально-виховного процесу.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Вплив дорослих на розвиток особистості дошкільника
Умови розвитку дошкільника суттєво відрізняються від умов попереднього вікового етапу. Значно підвищуються вимоги дорослих до його поведінки. Центральною вимогою є дотримання обов'язкових д ...

Реалізація принципу свідомості та активності навчання на практиці
Вимоги певних принципів реалізуються через систему правил. Правила – це регулятивні судження, заповіді, закони, що підпорядковують конкретні дії вчителя та учнів і без яких унеможливлюється ...

Методичне забезпечення уроків екологічного спрямування факультативного курсу „Основи хімічних виробництв”
Мета спецкурсу: подвійна роль хімічних виробництв щодо навколишнього середовища, оптимізувати хімічні виробництва за екологічними параметрами. Зміст спецкурсу: забруднювачі, види забруднень ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net