Методологічні основи процесу навчання. Рушійні сили процесу навчання

Нова педагогіка » Предмет, завдання, основні категорії педагогіки » Методологічні основи процесу навчання. Рушійні сили процесу навчання

Сторінка 5

Навчальний план затверджує Міністерство освіти. Він містить по кожному класу загальну кількість уроків на тиждень, поділено відповідно до кожного предмета. Ним керується адміністрація школи під час складання розкладу уроків, який має тижневу послідовність у розподілі педагогічного навантаження між вчителями.

Навчальна програма - державний документ, в якому розкривається зміст освіти з кожного предмета І у кожному класі І визначається системою наукових знань і практичних умінь та навичок, якими необхідно опанувати учням, і дається кількість годин на вивчення кожної теми. Існує два типи побудови програми: - концентричний (матеріал даного ступеня навчання в більш ускладненому вигляді у наступних ступенях навчання); -лінійний (полягає в тому, що матеріал кожного ступеня навчання є логічним продовженням того, що вивчили на попередніх ступенях).

Підручник - це книга, яка викладає основний зміст навчального предмету відповідно до програми. Вимоги до підручника: змістовність матеріалу; науковість; посильність; стислість; чіткість. Функції: виховна; освітня пізнавального характеру; освітня розвиваючого характеру. Типи підручників залежать від методу викладання: інформаційні; проблемний виклад матеріалу; програмовий (ретельний відбір матеріалу, розташування його блоками); комплексний тип.

Найкраще забезпечені підручниками молодші школярі.

Принципи науковості, систематичності, активності, їх характеристика, основні умови і шляхи реалізації в навчанні

Принцип науковості - один із найважливіших принципів виховання і навчання. Вимога: навчання і виховання повинно розкривати учням об'єктивну наукову картину світу, закономірності розвитку природи, суспільства, культури, мислення. Реалізується при розробці програм виховання, навчання, посібників, програм, підручників. Принцип науковості вимагає розвитку в учнів вмінь і навичок наукового пошуку, засвоєння ними методів наукової організації праці. Цьому допомагає розумове виховання, втілення в навчально-виховний процес елементів проблемності, дослідницьких лабораторних і практичних робіт, навчання учнів вмінню спостерігати, аналізувати результат спостереження, уміння вести науковий диспут, доводити свою точку зору. Принцип науковості потребує, щоб учні мали знання і про видатних представників науки, їх вклад в класичну спадщину фізики, математики, хімії, історії. Обов'язок вчителя - викладати матеріал на основі перевірених даних.

Принцип систематичності і послідовності - дозволяє за менший час досягти більших результатів. На практиці цей принцип реалізується в різних формах планування (тематичне, поурочне планування). Цей принцип повинен реалізуватися в роботі самих учнів Тому дуже важливо сформувати в них навички раціонального планування навчальної діяльності, навички складання планів усних відповідей, написаних творів і лабораторних робіт.

Принцип активності і свідомості - злиття воєдино активності педагога і учня. Спільна їх діяльність дозволяє за короткий проміжок часу досягти важчих результатів.

Формування свідомої мотивації до навчання сприяє розвиненості загального ставлення учнів до життя. Активність учнів, що виявляється в прагненні відповідати на запитання вчителя і вирішувати проблемні задачі є показником свідомості у навчальному процесі, яка в свою чергу є чинником активності. Цей принцип також залежить від індивідуальних здібностей учнів, його вибірковості щодо окремих предметів, глибини їх засвоєння.

Шляхи реалізації: належна попередня підготовка; майстерність.

Принципи наочності, міцності, доступності. Методика їх реалізації у вивченні спеціальних дисциплін

Багаторічний досвід І спеціальне психолого-педагогічні дослідження показали, що ефективність навчання і виховання залежить від ступеня притягнення до сприйняття матеріалу, тим міцніше він засвоюється. "Золоте правіше дидактики" - залучати до навчання усі органи чуття - належить Я.А. Коменському.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Закон збереження імпульсу
При вивченні закону збереження імпульсу вводять ряд нових фізичних понять. Засвоєння деяких з них є важливим для вивчення усього розділу. До цих понять слід віднести такі: механічна енергія ...

Висота, бісектриса і медіана трикутника
Визначення. Висотою трикутника, опущеної з даної вершини, називається перпендикуляр, проведений із цієї вершини до прямої, що містить протилежну сторону трикутника. (рисунок 4.1) Рис.4.1 До ...

Творчі роботи учнів на основі прочитаних творів
Творчі роботи учнів на основі прочитаного передбачають діяльність дітей з твором, яка реалізує їх власне художнє ставлення до прочитаного. Така діяльність організовується вчителем як в рамк ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net